Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Młody rolnik: z biura powiatowego do oddziału regionalnego

Obrazek

Ważna informacja dla wszystkich, którzy starali się lub starają o uzyskanie premii dla młodych rolników. Od 18 stycznia br. wszystkie sprawy związane z przyznaniem wsparcia w ramach poddziałania "Premie dla młodych rolników" z PROW 2014 - 2020 trafią z biurach powiatowych do oddziałów regionalnych ARiMR.

Bartłomiej Czekała16 stycznia 2017, 12:16

Co to oznacza dla młodych rolników? Między innymi to, że od 18 stycznia wszystkie sprawy związane ze złożeniem i rozpatrzeniem Państwa wniosku o przyznanie premii dla młodego rolnika będzie rozpatrywał nie kierownik biura powiatowego, ale dyrektor oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na położenie gospodarstwa. A zatem zamiast do miasta powiatowego młody rolnik będzie musiał się pofatygować do stolicy województwa, aby załatwić wszystkie formalności lub złożyć wyjaśnienia.

Jaka to lista spraw? Chodzi o składanie takich dokumentów jak np. wnioski o płatność pierwszej raty wraz z wymaganymi dokumentami, wnioski o płatności drugiej raty wraz z wymaganymi dokumentami, wnioski o zmianę biznesplanu oraz inne dokumenty potwierdzające realizację przez beneficjentów zobowiązań wynikających z decyzji lub przepisów prawa.

Agencja informuje, że kompletne akta spraw dotyczących działania "Premia dla młodych rolników" objętej PROW 2014-2020 wraz ze wszystkimi złożonymi przez młodych rolników wnioskami i dokumentami zostaną przekazane do właściwego dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, przez kierownika biura powiatowego ARiMR, do którego zostały złożone, w terminie do dnia 2 lutego 2017 r.

Również od dnia 18 stycznia 2017 r. organem właściwym do rozpatrywania odwołań, zażaleń na rozstrzygnięcia kierownika biura powiatowego ARiMR będzie Prezes ARiMR.
W przypadku środków odwoławczych, które podlegały rozpatrywaniu przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR przed dniem 18 stycznia 2017 r. i ich rozpatrywanie nie zostało zakończone, będą one przekazane do Prezesa ARiMR, który będzie właściwy do ich rozpatrzenia.

Organami właściwymi do prowadzenia trybów nadzwyczajnych w zakresie decyzji lub postanowień w ramach "Premii dla młodych rolników" objętej PROW 2014-2020, wydanych przed dniem 18 stycznia 2017 r. będą:

  1.  do uchylenia bądź zmiany decyzji lub postanowienia - właściwy jest dyrektor oddziału regionalnego ARiMR,
  2. do stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia - właściwy jest Prezes ARiMR,
  3. do wznowienia postępowania zakończonego decyzją lub postanowieniem - właściwy jest dyrektor oddziału regionalnego ARiMR,
  4. do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji - właściwy jest dyrektor oddziału regionalnego ARiMR.

ARiMR informuje też, że beneficjenci "Premii dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego PROW 2014-2020 nie są zobowiązani do realizacji działań informacyjnych, wynikających z rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 227 z 31 lipca 2014, str. 18).


oprac. bcz na podstawie ARMR

Fot. CzekałaPicture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)