Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Modernizacja gospodarstw rolnych w zakresie nawadniania gospodarstw rolnych

Obrazek

Susze w Polsce stają się niemal zjawiskiem cyklicznym. Szczególnie dotkliwe są one w rolnictwie, gdyż wpływają one nie tylko na samych rolników i plony, ale także na znaczącą część rynku i krajowej gospodarki. W ubiegłym roku ARiMR wypłaciła rolnikom rekompensaty za szkody w uprawach spowodowane suszą w wysokości ponad 2 mld zł. Nowy rodzaj wsparcia finansowego, który oferuje Agencja, ma służyć zapobieganiu zjawiskom nieurodzaju związanym z suszą.

5 października 2019, 23:13
W dniu 17 września 2019 r. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił komunikat dotyczący możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie nawadniania gospodarstw rolnych.

Wyodrębnienie nowego obszaru, obejmującego operacje związane z nawodnieniem w ramach ww. instrumentu wsparcia, jest wynikiem jednej ze zmian PROW 2014-2020, jakie zostały zgłoszone przez resort rolnictwa do Komisji Europejskiej pod koniec 2018 roku.

W ramach wsparcia, pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których należą, m.in. koszty:
  • wykonania ujęć wody,
  • zakupu nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie,
  • budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie.

Maksymalna wysokość oferowanej pomocy finansowej na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. Obowiązuje brak podziału operacji na etapy - złożenie wniosku o płatność końcową powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

O pomoc może ubiegać się rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha, który prowadzi w gospodarstwie działalność rolniczą w celach zarobkowych.

Beneficjenci będą mogli sfinansować ze środków dysponowanych w ramach tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.
W ramach operacji w nawadnianie w gospodarstwie, zgodnie z treścią obowiązującego rozporządzenia, należy zainstalować system pomiaru wody umożliwiający mierzenie zużycia wody na poziomie wspieranej inwestycji.

Pomoc będzie przyznawana w przypadkach, w których inwestycja spełni wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, mających zastosowanie do tej inwestycji, w szczególności w zakresie ochrony środowiska i prawa wodnego.

Wsparciem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji:
  • wykonanie nawadniania na nowym obszarze,
  • ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej,
  • ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z wykonaniem nawadniania na nowym obszarze.

Preferowane będą operacje, w wyniku realizacji których będzie można uzyskać wyższą potencjalną oszczędność wody.

Ubiegając się o dotację na nawadnianie należy spełniać następujące, podstawowe warunki przyznawania pomocy:
  • planowana inwestycja dotycząca ulepszenia istniejącej instalacji nawadniającej potencjalnie przyniesie oszczędność wody na poziomie co najmniej 10%, a w przypadku gdy inwestycja wpływa na jednolite części wód podziemnych i powierzchniowych, których stan ze względu na ilość wody został w odpowiednim planie gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry, istotne będzie również faktyczne zmniejszenie zużycia wody, badane po zrealizowaniu inwestycji,
  • nowe nawodnienia można dofinansować, jeżeli stan jednolitej części wód w odniesieniu do ilości wody nie został określony jako mniej niż dobry w odpowiednim planie gospodarowania wodami w dorzeczu i inwestycja nie będzie miała znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko w przypadku ulepszenia istniejących instalacji.

Szczegółowe warunki oraz tryb przyznawania pomocy, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. z póź. zm. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1371, z późn. zm.).

Wniosek o przyznanie pomocy można składać w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, a także w biurach powiatowych oraz drogą pocztową, w okresie od 25 września do 22 listopada 2019 roku.

Nabory wniosków na operacje w obszarze nawadniania w gospodarstwie rolnym będą ogłaszane cyklicznie.
Materiał informacyjny MRiRW, fot. Krzysztof Pietrykowski

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/instrumenty-wsparcia-prow-2014-2020
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/harmonogram-naboru-wnioskow-prow-2014-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Materiał opracowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)