Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Nabór wniosków na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Niebawem rusza nabór na wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof w ramach PROW na lata 2014-2020. 
Dorota Kolasińska4 maja 2020, 12:25
Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, poinformował, że niebawem rusza nabór wniosków na pomoc finansową na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej' w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego PROW na lata 2014–2020. Wnioski można składać od 7 maja do 31 sierpnia 2020 r. 

Jak informuje ARiMR wsparcie mogą uzyskać gospodarstwa, w których w roku składania wniosku o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzedzających rok składania wniosku wystąpiły szkody spowodowane co najmniej przez jedno ze zdarzeń losowych: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, osunięcie się ziemi, lawinę, suszę (oznacza szkody powstałe w wyniku utrzymywania się przez co najmniej 2 miesięcy niedoboru opadów w stosunku do sum średnich wieloletnich, stanowiących mniej niż 50% normy ustalonej przez IMGW) oraz przymrozków. Szkody muszą być oszacowane przez komisję powołaną przez właściwego wojewodę, w danym roku kalendarzowym wynoszą:

  • co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie – w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 2132), lub rybach
  • dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem,
  • powiatowy lekarz weterynarii nakazał temu rolnikowi, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń w związku z wyznaczeniem gospodarstwa, którego jest posiadaczem, jako ogniska tej choroby zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt albo w związku ze zlokalizowaniem tego gospodarstwa na obszarze zapowietrzonym albo zagrożonym, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, a:
  • w dniu wydania ww. decyzji, świnie, których dotyczyła ta decyzja, stanowiły co najmniej 30% świń będących w posiadaniu rolnika oraz po wykonaniu tej decyzji w siedzibie stada w rozumieniu ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, w której przebywały świnie, których dotyczyła ta decyzja, rolnik nie utrzymuje świń.

Wsparcie finansowe


Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80% kosztów kwalifikowalnych.

Podczas składania wniosku należy pamiętać o dołączeniu wymaganych załączników, gdyż niewypełnienie lub niedołączenie do wniosku będzie skutkowało nieprzyznaniem pomocy. Wniosek składa się w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załączoną do wniosków dokumentacją w ramach przedmiotowego naboru mogą być składane w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą.

oprac. dkol na podst. arimr.gov.pl
Fot. Kamila Szałaj


Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)