Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Nawet 15 mln zł dofinansowania na skracanie łańcucha dostaw z Krajowego Planu Odbudowy

Obrazek

Ministerstwo rolnictwa planuje z Krajowego Planu Odbudowy finansować inwestycje służące dywersyfikacji i skracaniu łańcucha dostaw. Maksymalną wysokość dotacji to 15 mln zł przy 50% refundacji kosztów kwalifikowanych.

wk1 marca 2023, 17:06

Minister rolnictwa postanowił wprowadzić zmiany w ustalonych w grudniu zeszłego roku zasadach „przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wykonywanie działalności w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności”.

Wsparcia z tego tytułu udziela się na m.in.: budowę lub remont budynków przeznaczonych do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych. Na dofinansowania mogą także liczyć obiekty infrastruktury, maszyny oraz środki transportu związane z powyższą działalnością. 

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie z KPO?

Głównym celem zmiany jest dostosowanie przepisów grudniowego rozporządzenia do zmian regulacji Unii Europejskiej w zakresie pomocy publicznej wprowadzonych od dnia 1 stycznia 2023 r. polegających na wprowadzeniu zmiany formy składania dokumentacji aplikacyjnej przez wnioskodawców, z formy elektronicznej (system teleinformatyczny) na formę papierową.

Laboratoria z dofinasowaniem

Kolejna zmiana dotyczy uszczegółowienia przepisów dotyczących wsparcia przedsięwzięć na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych w zakresie artykułów rolno-spożywczych poprzez uzupełnienia zakresu wsparcia o koszty budowy budynków i budowli, w których prowadzona będzie kontrola laboratoryjna.

Jakie są koszty kwalifikowane inwestycji skracającej łańcuchy dostaw?

Rozporządzenie uzupełnia także listę kosztów kwalifikowalnych o koszty budowy lub modernizacji budynków kontroli laboratoryjnej, a także aparatury pomiarowej i  kontrolnej oraz wdrożenia certyfikowanych systemów zarzadzania jakością, w odniesieniu do wsparcia tworzenia i modernizacji centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych, a także rolno-spożywczych rynków hurtowych.

Doprecyzowanie przepisów dotyczących inwestycji w ramach KPO

MRiRW uznało także, że istnieje potrzeba wprowadzania przepisów bezpośrednio wykluczających z obszaru wsparcia inwestycje, które będą wykorzystywane na potrzeby działalności w zakresie przetwarzania produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury lub artykułów rolno-spożywczych. Kwestie te wymagały doprecyzowania w przepisach ze względu na liczne zapytania w tej sprawie ze strony potencjalnych wnioskodawców.

- Wsparcie nie może dotyczyć inwestycji wykorzystywanych na potrzeby działalności związanej z przetwarzaniem produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W pierwszej wersji rozporządzenia zapisano także, że wsparcia nie udziela się na przedsięwzięcia dotyczące sprzedaży detalicznej.

Jakie zasady przyznawania wsparcia z KPO?

Rozporządzenie przewiduje, że beneficjenci mogą liczyć na refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych. Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi 15 mln zł na jeden podmiot, ale nie mniej niż 250 tys. zł. Wsparcie jest udzielane w formie płatności końcowej, która jest wypłacana po zrealizowaniu przedsięwzięcia, albo w formie płatności częściowych wypłacanych po zakończeniu każdego z etapów przedsięwzięcia.

wk
Fot. Envato ElementsWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)