Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Premie dla młodych rolników – nabór wniosków w czerwcu

Obrazek

Od 31 maja do 29 czerwca będzie można składać wnioski o przyznanie premii dla młodego rolnika. Tym razem do wzięcia jest 150 tysięcy złotych.

Grzegorz Ignaczewski30 kwietnia 2019, 12:02
Oczywiście najistotniejszą zmianą w premiach dla młodych rolników jest podniesienie kwoty pomocy ze 100 do 150 tys. złotych. Premia nadal będzie wypłacana w dwóch ratach – pierwsza z nich wyniesie teraz 120 tys. zł, a druga – wypłacana po zrealizowaniu założeń biznesplanu – wyniesie 30 tys. zł. Ale to nie jedyna zmiana w tym programie.

Zmienione przepisy precyzują także zapisy zasady wykorzystania przez młodego rolnika gruntów, które wchodziły w skład gospodarstwa innego młodego rolnika, który również otrzymał premię. Według nowych wytycznych, premia nie będzie przysługiwała osobie, która w biznesplanie w roku bazowym (wyjściowym) posiada grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa poprzedniego beneficjenta w dniu złożenia przez niego wniosku o płatność (dotyczy PROW 2007-2013) lub wniosku o płatność I raty pomocy (dotyczy beneficjentów PROW 2014-2020). Chodzi więc o grunty stanowiące podstawę gospodarstwa młodego rolnika, na podstawie których określa się spełnienie kryteriów koniecznych do przyznania pomocy – np. minimalna powierzchnia gospodarstwa, a nie o grunty, o które może on w przyszłości swoje gospodarstwo powiększyć.

Przypomnijmy tylko, że w zależności od województwa, młody rolnik musi wykazać się powierzchnią gospodarstwa nie mniejszą niż średnia krajowa (województwa, gdzie średnia wojewódzka jest wyższa do krajowej) lub średnią wojewódzką w pozostałych przypadkach. Aktualne wielkości średniej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie przedstawiamy w tabeli.

Tab. 1. Średnia powierzchnia gospodarstwa w 2018 roku

województwo Średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie
dolnośląskie 16,72
kujawsko-pomorskie 16,14
lubelskie 7,86
lubuskie 21,52
łódzkie 7,84
małopolskie 4,10
mazowieckie 8,68
opolskie 18,69
podkarpackie 4,83
podlaskie 12,44
pomorskie 19,42
śląskie 7,85
świętokrzyskie 5,77
warmińsko-mazurskie 23,05
wielkopolskie 13,74
zachodniopomorskie 30,78
średnia krajowa 10,81

Źródło: ARiMR


Czy można wnioskować jeszcze raz?

Takie pytanie zadaje sobie nie jeden młody rolnik, który w 2018 roku złożył wniosek o premię, a teraz zastanawia się, czy będzie mógł zrezygnować z przyznanej pomocy w kwocie 100 tys. zł i w tym roku ponownie wystąpić z wnioskiem o premię, tak aby załapać się na 150 tys. zł. Otóż przepisy stanowią, że pomoc przyznaje się danej osobie fizycznej tylko raz, za wyjątkiem sytuacji jeżeli:

  • zostało stwierdzone wygaśnięcie decyzji o przyznaniu pomocy - w przypadku niedopełnienia przez beneficjenta warunków, z zastrzeżeniem dopełnienia których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy (np. jeżeli nie nabył on wskazanego w biznesplanie gospodarstwa), lub w przypadku niezłożenia wniosku o płatność w terminie określonym w terminie określonym w decyzji o przyznaniu pomocy albo
  • została uchylona decyzja o przyznaniu pomocy - w przypadku, w przypadku złożenia przez beneficjenta, przed upływem terminu złożenia wniosku o płatność I raty pomocy pisemnego wniosku o uchylenie tej decyzji zawierającego oświadczenie o rezygnacji z przyznanej pomocy.


W tych dwóch przypadkach możliwe jest ponownie złożenie wniosku o przyznanie premii dla młodego rolnika, pod warunkiem oczywiście, ze wnioskodawca nadal spełnia warunki do jej przyznania – np. nie upłynął okres 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej. gi
Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)