Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Premie dla młodych rolników: trzeba zebrać punkty

Obrazek

Już 3 czerwca rusza kolejny nabór wniosków o premie dla młodych rolników. O kolejności przysługiwania pomocy decydują punkty przyznane każdemu z nich. Zobacz, za jakie kryteria ARiMR punkty te przyznaje?

Grzegorz Ignaczewski27 maja 2020, 14:21
Punkty decydują nie tylko o kolejności, ale także o tym, czy Agencja w ogóle weźmie wniosek do rozpatrzenia. Wymagane bezwzględnie minimum to 8 punktów. Wnioski, które nie zbiorą wymaganego minimum nie będą rozpatrywane. Przyjrzyjmy się zatem kryteriom punktowym i zasadom ich przyznawania. Są one szczegółowo opisane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2018.759 t.j.). Zgodnie z przepisami tegoż rozporządzenia, punkty przyznawane są za:

1. powierzchnię użytków rolnych w gospodarstwie wskazanym w biznesplanie, jeżeli powierzchnia ta przekracza:
a) średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie w kraju (obecnie 10,95 ha) - w przypadku gospodarstw położonych w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, opolskim, podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim (średnia wojewódzka większa od krajowej),
b) średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie w województwie - w przypadku gospodarstw położonych w pozostałych województwach (średnia wojewódzka mniejsza od krajowej).
Punkty przyznawane są wg wzoru: L=(10 x (Pb – Pśr))/Pśr gdzie: L= liczba punktów, Pb = powierzchnię użytków rolnych w gospodarstwie wskazanym w biznesplanie, Pśr = średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie odpowiednio w województwie bądź w kraju.
Za to kryterium można uzyskać maks. 7 punktów.
2. kwalifikacje zawodowe młodego rolnika:
a) stopień naukowy doktora lub ukończone studia trzeciego stopnia z dziedziny nauk rolniczych lub z dziedziny nauk weterynaryjnych – 5 punktów,
b) ukończone studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, lub studia magisterskie, na kierunku: rolnictwo, ogrodnictwo, weterynaria (tylko w przypadku gdy w gospodarstwie są prowadzone chów lub hodowla zwierząt), technika rolnicza i leśna, zootechnika lub na kierunkach studiów, w ramach których zakres kształcenia albo standardy kształcenia obejmują treści związane z działalnością rolniczą, w wymiarze łącznym co najmniej 200 godzin lub co najmniej 30 punktów uzyskanych w ramach Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (European Credit Transfer and Accumulation System) – 5 punktów,
c) ukończone studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, lub studia magisterskie, na kierunku innym niż wymienione w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia, oraz co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z działalnością rolniczą – 5 punktów,
d) kwalifikacje w zawodzie: technik rolnik, technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni, technik pszczelarz, technik weterynarii (tylko w przypadku gdy w gospodarstwie są prowadzone chów lub hodowla zwierząt), technik agrobiznesu, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik turystyki wiejskiej – 5 punktów,
e) kwalifikacje na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia w zawodzie: rolnik, ogrodnik, pszczelarz, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych – 4 punkty,
f) wykształcenie średnie oraz co najmniej 4-letni staż pracy w rolnictwie – 3 punkty,
g) tytuł wykwalifikowanego robotnika lub tytuł mistrza, lub tytuł zawodowy lub tytuł zawodowy mistrza, w zawodzie wymienionym w ust. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, uzyskany w formach pozaszkolnych, oraz co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie – 4 punkty.
W przypadku punktów za kwalifikacje brane jest pod uwagę tylko wykształcenie i staż, którym wnioskodawca legitymuje się w dniu składania wniosku (szczegóły co do kwalifikacji rolniczych znajdziesz tu).
3. jeżeli biznesplan przewiduje inwestycje budowlaną związaną z działalnością rolniczą – 3 punkty,
4. jeżeli biznesplan przewiduje udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych (grupie producentów) – 1 punkt,
5. jeżeli biznesplan przewiduje przygotowywanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie – 1 punkt,
6. jeżeli biznesplan przewiduje przetwarzanie produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie – 1 punkt,
7. jeżeli młody rolnik zobowiąże się do przygotowywania planu nawozowego (takiego jak na potrzeby programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego) oraz stosowania tego planu, w tym prowadzenia wykazu działań agrotechnicznych zawierającego prace wykonywane na poszczególnych działkach rolnych w zakresie nawożenia – 2 punkty,
8. jeżeli zaplanowano w biznesplanie inwestycje w zakresie ochrony środowiska i klimatu (wykaz inwestycji służących ochronie środowiska i klimatu) – maks. 5 punktów,
9. różnica wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo lub największą część użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa młodego rolnika a młodym rolnikiem:
a) powyżej 15 do 25 lat – 2 punkty,
b) powyżej 25 lat – 4 punkty,
W przypadku kilku przekazujących gospodarstwa lub grunty różnicę wieku pomiędzy przekazującym a młodym rolnikiem ustala się na podstawie wieku tej osoby, która przekazała największą powierzchnię użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa młodego rolnika,
10. przejmowanie przynajmniej jednego gospodarstwa w całości (przez przejmowanie gospodarstwa w całości rozumie się przejęcie wszystkich użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa, z tym że własnością przekazującego lub w jego posiadaniu może pozostać nie większej niż 0,5 ha) – 3 punkty.Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)