Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Ubezpieczenia zwierząt i upraw od chorób oraz niekorzystnych zjawisk. Jak będzie działać?

Obrazek

 

Ryzyko prowadzenia działalności rolniczej jest coraz większe. Dlatego w Planie Strategicznym zaproponowano działania, którem mają je ograniczyć. Stąd plany dofinansowania Funduszy Wzajemnościowych oraz ubezpieczenia zwierząt gospodarskich od chorób. 

wk22 sierpnia 2022, 09:35

W Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej czytamy, że celem interwencji „Dofinansowanie Funduszy Wzajemnościowych” jest:

·       wspieranie godziwych dochodów gospodarstw i odporności sektora rolnictwa w całej Unii w celu zwiększenia długoterminowego bezpieczeństwa żywnościowego oraz różnorodności w rolnictwie, a także zapewnienia stabilności ekonomicznej produkcji rolnej w Unii

·       przyciąganie i wspieranie młodych rolników i innych nowych rolników oraz ułatwienie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Zalety funduszy wzajemnościowych

Dofinansowanie funduszy wzajemnościowych umożliwi wspólne zabezpieczenie się przed negatywnymi skutkami zdarzeń losowych w rolnictwie. Fundusze charakteryzują się niezarobkowym charakterem oraz swobodą członkostwa i demokracją w zarządzaniu funduszem. Rolnik jest jednocześnie członkiem funduszu i ma prawo udziału w jego władzach. Forma funduszu ubezpieczeń wzajemnych pozwala na obniżenie koszów ubezpieczenia w porównaniu do ubezpieczeń w zakładach komercyjnych.

Wypłaty odszkodowań w ramach funduszu zapewnią rolnikom uzyskanie dochodu z produkcji pomimo wystąpienia strat spowodowanych wystąpieniem:

·       niekorzystnych zjawisk klimatycznych,

·       chorób zwierząt lub roślin,

·       inwazji szkodników,

·       strat spowodowanych przez działanie podjęte w celu zwalczania lub powstrzymania choroby roślin, szkodników lub skutku incydentu środowiskowego.

Jak będą działały fundusze wzajemnościowe?

Celem interwencji jest:

·       dofinansowanie tworzenia funduszy wzajemnościowych przez pierwsze trzy lata ich działalności,

·       częściowa refundacja wypłaconych odszkodowań z tytułu szkód w produkcji.

Ochroną ubezpieczeniową będą objęte straty, które przekroczą 20 % średniej rocznej produkcji. Pomoc będzie miała formę dotacji w postaci refundacji maksymalnie 70% kosztów utworzenia funduszu i 70% kosztów wypłaconych odszkodowań. Średnie wsparcie dla jednego funduszu wzajemnościowego w okresie 4 lat (w pierwszym roku dopłata do kapitału założycielskiego oraz refundacja 70% wypłaconych odszkodowań przez kolejne 3 lata) wyniesie 41,5 mln zł, co daje wartość średnio rocznie 10 383 334 zł dla jednego funduszu. Przy projektowaniu interwencji MRiRW uwzględniło możliwość tworzenia funduszy w oparciu o funkcjonujące Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.

Dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt gospodarskich

Kolejną interwencją, która ma zmniejszyć ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej będą dopłaty do ubezpieczenia zwierząt gospodarskich. - Odpowiedzią na prowadzenie działalności w warunkach ciągle występujących zagrożeń takich jak narażenie zwierząt gospodarskich na choroby, a w konsekwencji przymusowy ubój lub zabicie, jest zastosowanie różnych instrumentów zarządzania ryzykiem, czyli zespołu czynności, które pozwalają prowadzić gospodarstwo rolne ze świadomością istniejących zagrożeń dla produkcji rolniczej. Jednym z tych działań jest ubezpieczenie przez producenta rolnego swojej produkcji, a tym samym zabezpieczenie swoich dochodów umożliwiających dalsze prowadzenie i rozwijanie produkcji oraz uzyskiwanie dochodów z pracy – czytamy w Planie Strategicznym WPR.

Rola zakładów ubezpieczeń

Interwencja dotyczy wszystkich chorób zwierzęcych i nie jest ukierunkowana na żaden sektor, jednak dostęp do ubezpieczenia będzie zależny od oferty zakładów ubezpieczeń , które w całości ponoszą konsekwencje objęcia ubezpieczeniem danego ryzyka, które zależą od możliwości uzyskania reasekuracji na rynku ubezpieczeniowym. W ramach interwencji w zależności od decyzji zakładu ubezpieczeń możliwa będzie sprzedaż ryzyk pojedynczych lub w pakiecie. Okres ubezpieczenia pokrywa się z okresem, na który zostanie zawarta umowa ubezpieczeniowa.

Jakie zasady ubezpieczenia stad?

Ochroną ubezpieczeniową objęte zostaną straty, które przekroczą 20 % średniej rocznej produkcji. Pomoc będzie miała formę dotacji w postaci refundacji 70% kosztów zawarcia umowy ubezpieczenia zwierząt od ryzyka wystąpienia choroby. Średnia wysokość pomocy udzielonej beneficjentowi do jednej polisy ubezpieczenia wynosi 7.650 zł.

Straty będą wyliczane przez likwidatorów pracujących na rzecz komercyjnych zakładów ubezpieczeń. W ramach interwencji stosowane będą wyłącznie 70 % dopłaty do składki ubezpieczenia. Nie przewiduje się udziału środków EFRROW w reasekuracji ubezpieczeń.
wk
Fot. Envato ElementsWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)