Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Wsparcie inwestycji w nowym PROW - na co można liczyć?

Opublikowane założenia naszego krajowego Planu Strategicznego na nową perspektywę WPR rzucają nieco światła na potencjalne możliwości pozyskania pomocy inwestycyjnej dla gospodarstw rolnych po 2022 roku.

Grzegorz Ignaczewski25 grudnia 2020, 12:02
Wielu z Was zastanawia się czy w nowej perspektywie będzie można liczyć jeszcze na dofinansowanie na zakup sprzętu rolniczego czy budowę budynków inwentarskich? Jak wynika z przedstawionych przez resort rolnictwa planów na nowa perspektywę takie dofinansowanie będzie, ale jego zakres będzie bardziej ukierunkowany na inwestycje związane z klimatem i środowiskiem, a pomoc nie zawsze, i nie dla każdego będzie dostępna w postaci znanych dotychczas dotacji. Na co można zatem liczyć? Oto kilka z proponowanych działań w ramach rozwoju obszarów wiejskich.

1. Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu

W ramach tego programu o pomoc będzie mógł ubiegać się rolnik lub grupa rolników. Kosztem kwalifikowalnym będzie mógł być koszt zakupu nowych:
 • maszyn i urządzeń m.in. do niskoemisyjnej aplikacji nawozów, precyzyjnego stosowania środków ochrony roślin, uprawy bezorkowej, uprawy, pielęgnacji i zbioru z trwałych użytków zielonych (np. siewniki do podsiewu łąk, agregaty do renowacji łąk, wały, włóki łątkowe), maszyny/urządzenia do mechanicznego niszczenia chwastów, szkodników.
 • instalacji do pozyskiwania i zagospodarowania wody deszczowej, oszczędnych systemów wykorzystywanych w produkcji rolnej, instalacji do  powtórnego obiegu wody.

Będzie można finansować także koszty budowy, przebudowy, remontu lub zakupu: budynków, budowli lub elementów infrastruktury technicznej m.in.:
 • pod kątem adaptacji do niekorzystnych warunków pogodowych, m.in. zbiorników retencyjnych gromadzących wody opadowe i roztopowe w gospodarstwie, wiat dla zwierząt, wodopojów, instalacji związane z wentylacją budynków inwentarskich lub obniżających temperaturę, infrastruktura przeciwgradowa, rozwiązania przeciwprzymrozkowe,
 • konstrukcji do mycia opryskiwaczy oraz utylizowania resztek cieczy użytkowej,
 • biofiltrów i flitrów.

Pomoc ma być ograniczona do gospodarstw o powierzchni do 300 ha, a warunkiem skorzystania z niej będzie wcześniejsze skorzystanie z usługi doradczej lub szkolenia, która ma pokazać rolnikowi strategię dostosowaną do warunków gospodarstwa dotyczącą ograniczenia emisji gazów cieplarnianych lub związków zanieczyszczających powietrze, wodę lub glebę lub w zakresie sposobów ograniczenia ryzyka związanego ze zmianą klimatu na produkcję rolną w gospodarstwie lub racjonalnego gospodarowania wodą.

Planowana wysokość wsparcie to maks. 200 tys. zł na gospodarstwo przy atrakcyjnym poziomie finansowania nawet do 75%.

2. Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (dotacja)

Z grubsza ta propozycja odpowiada dzisiejszej „Modernizacji gospodarstw rolnych”. Pomoc w formie dotacji ograniczona będzie jednak tylko do dwóch rodzajów inwestycji:
 1. realizacja operacji polegającej na budowie lub modernizacji budynków lub budowli służących do produkcji zwierzęcej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym również w miarę możliwości ograniczających szkodliwy wpływ rolnictwa na środowisko, energooszczędnych, niskoemisyjnych (wraz z wyposażeniem tych budynków),
 2. realizacja operacji w gospodarstwach prowadzących produkcję ekologiczną (wymóg, aby co najmniej 50% powierzchni/produkcji było objęte tym system w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy).

Jednak to nie wszystkie ograniczenia – proponuje się także, aby do skorzystania z tej pomocy uprawnione były gospodarstwa o wielkości ekonomicznej wynoszącej przynajmniej 25 tys. euro (dwukrotnie większej niż obecnie). Mają być również ustalone górne progi wielkości ekonomicznej, a grono beneficjentów ma być ograniczone do gospodarstw nie większych niż 300 ha.
Podstawowa wysokość wsparcie ma wynosić 40% kosztów operacji, a dla młodych rolników 50%. Kwota pomocy ma być ograniczona do 200 tys. zł w przypadku inwestycji maszynowych i 1 mln zł w przypadku inwestycji budowlanych.

3. Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (instrumenty finansowe)

W przypadku tego instrumentu nie proponuje się jak na razie takich ograniczeń jak w przypadku programu dotacyjnego – zarówno co do wielkości gospodarstwa jak i zakresu inwestycji. Jednak pomoc będzie miała charakter instrumentu finansowego – w tym przypadku gwarancji kredytowej.

Pomoc będzie można przeznaczyć na:
 • koszty budowy lub modernizacji budynków lub budowli;
 • koszty zakupu (w tym również instalacji) lub leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn i wyposażenia do wartości rynkowej majątku;
 • koszty zakupu (w tym również instalacji) lub budowy elementów infrastruktury;
 • koszty ogólne takie jak koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, czy koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności;
 • koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych.

Będzie i coś dla małych gospodarstw

W propozycjach na kolejne lata znajdziemy także i coś dla mniejszych gospodarstw – czyli takich, których wielkość ekonomiczna jest poniżej 25 tys. euro. Będzie to działanie podobne do obecnej „Restrukturyzacji małych gospodarstw”. Tym razem jednak kwota premii ma być zróżnicowana i wynosić:
 • 150 tys. zł - gospodarstwa wprowadzające produkty na rynek w ramach tzw. krótkiego łańcucha dostaw (RHD, sprzedaż bezpośrednia, dostawy bezpośrednie),
 • 100 tys. zł - produkcja konwencjonalna/pozostałe.

Konsultacje trwają

Przedstawione powyżej propozycje wsparcia nie są jedynymi programami planowanymi na nową perspektywę WPR. Ma również funkcjonować wsparcie dla młodych rolników czy pomoc na rozwój usług rolniczych. Warto więc przyjrzeć się proponowanym rozwiązaniom i zgłosić swoje uwagi – konsultacje trwają do połowy lutego.
Projekt Planu Strategicznego dostępny jest tutaj.

Fot. Sierszeńska


Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)