Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Zadania samorządów z nowego PROW – scalanie i Leader

Obrazek

Działanie w zakresie scalania z nowego PROW powierzone zostało starostom W warunkach polskich wiele gospodarstw użytkuje liczne, rozproszone działki rolnicze. Dla zachowania wzrostu konkurencyjności niezbędne są działania na rzecz poprawy struktury obszarowej gospodarstw poprzez udzielanie pomocy na scalania gruntów rolnych i leśnych.

dr Piotr Łuczak6 czerwca 2015, 09:25

Zakres:
a)    opracowanie projektu scalenia:
−    do 800 euro/ha – dolnośląskie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie, świętokrzyskie,
−    do 650 euro/ha – pozostałe województwa.
b)    zagospodarowanie poscaleniowe:
−    do 2 tys. euro/ha – dolnośląskie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie, świętokrzyskie.

Natomiast działanie Leader zawierać będzie wsparcie odnośnie zakładania i rozwijania działalności gospodarczej, któremu towarzyszyć będą szkolenia i doradztwo dostosowane do potrzeb indywidualnych. Wśród projektów realizowanych w ramach Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) premiowane będą projekty wykorzystujące zasoby lokalne i/lub adresowane do grup mniej popieranych.

W PROW 2014-2020 w ramach działania Leader, zakłada się realizację poprzez LSR znacznie szerszej gamy działań, niż było to w PROW 2007-2013. Lokalne Grupy Działania przygotowując LSR  powinny w nich uwzględniać potrzeby mieszkańców, w tym także zagrożonych ubóstwem i wykluczonych społecznie.

Poprzez LSR wspierane będą między innymi operacje mające na celu: wzmocnienie kapitału społecznego, rozwoju przedsiębiorczości, dywersyfikację źródeł dochodu, tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego, podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR, rozwój produktów lokalnych, rozwój rynków zbytu, zachowanie dziedzictwa lokalnego, rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, technicznej w tym z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz budowy lub modernizacji dróg lokalnych, tworzenie sieci w zakresie utworzenia krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych oraz działań promocyjnych i marketingowych, aktywizowanie bezrobotnych, wykorzystanie technologii informacyjnych w rozwoju pozarolniczych miejsc pracy czy udostępniania zasobów kulturowych, przyrodniczych i turystycznych obszarów wiejskich.

Przewidywane wsparcie w ramach realizacji LSR wyniesie do:
−    300 tys. zł – na operacje, z wyłączeniem operacji z zakresu rozpoczęcie działalności gospodarczej, tworzenia inkubatorów oraz operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych,
−    500 tys. zł na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego,
−    100 tys. zł. na operację z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej,
−    50 tys. zł kwoty pomocy na operację własną.

O efektach wdrażania dotychczasowego PROW przez pryzmat działań samorządów, czytaj już dziś wieczorem.

na podst. MRiRW opr. płPicture of the author
Autor Artykułu:dr Piotr Łuczak
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)