Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Świnie>Rynek świń>

Gobarto chwali się wynikami. Przychody ze sprzedaży wzrosły o ponad 30%

Obrazek

W 2022 roku GK Gobarto wypracowała blisko 120 mln zł zysku oraz 2,64 mld zł przychodów ze sprzedaży. Systematyczny wzrost cen trzody chlewnej przełożył się na wysokie wyniki finansowe całej Grupy. 

Anna Kurek30 marca 2023, 15:03
W raportowanym okresie na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej ceny żywca wieprzowego charakteryzowały się silnym wzrostem. Trend ten spowodowany był przede wszystkim niedoborem w podaży świń przeznaczonych do uboju w Europie Zachodniej. Wynikał on z malejącego popytu ze strony Chin oraz rosnących kosztów paszy i energii. Na niemieckiej giełdzie ZMP notowania wzrosły w ciągu dwunastu miesięcy o 62% - z poziomu 1,23 EUR/kg do 2,00 EUR/kg. Podobne zjawisko obserwowane było na krajowym rynku, gdzie notowania zwykle odzwierciedlają poziom dla średniej ceny unijnej.

Dynamika wzrostu w 2022 roku w Polsce była jeszcze wyższa niż w Niemczech i wyniosła ponad 68%. Jednocześnie mieliśmy do czynienia ze spadkiem pogłowia trzody chlewnej niemal w całej Europie. W kraju na koniec roku wyniosło ono  9,6 mln sztuk, co oznacza spadek w ciągu ostatnich lat o ponad 35%, a rok do roku o 6%. Aktualny poziom jest najniższy od połowy lat 50-tych.

 

Rosnący eksport polskiej wieprzowiny 

Według wstępnych danych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, polski eksport mięsa wieprzowego w okresie od stycznia do grudnia 2022 r. wykazał w stosunku do poprzedniego roku wzrost na poziomie ok. 4% - z 394 do 411 tys. ton. Spadek eksportu zanotowano dla kluczowych odbiorców w tym - USA 33%, Niemiec 32% oraz Słowacji 17%. Natomiast rynkami, dla których odnotowany został wzrost są Węgry oraz Ukraina: odpowiednio 17% i 40% r/r. Import wzrósł o 1% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

 

Dystrybucja napędza wzrosty

W dynamicznym otoczeniu rynkowym Grupa Gobarto osiągnęła dobre wyniki finansowe w 2022 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły rok do roku o 30,6% do poziomu 2,64 mld zł.
Mimo utrzymującego się od dłuższego czasu embarga handlowego z Rosją, osłabienia gospodarczego krajów z Europy Wschodniej oraz spadku chińskiego zapotrzebowania na wieprzowinę z UE, przychody eksportowe uzyskały wartość 268,29 mln zł, co oznacza wzrost wobec wcześniejszego roku o 19,9%.  Ich udział w strukturze przychodów ogółem ukształtował się na poziomie 10,16%. W raportowanym okresie GK Gobarto wypracowała 119,42 mln zł zysku EBITDA (wzrost r/r aż o 357,3%). Skonsolidowany wynik netto osiągnął z kolei wartość 44,85 mln zł, przy 69,68 mln zł zysku z działalności operacyjnej.

 

Obszarem działalności, który miał największy wpływ na osiągnięte wyniki Grupy był segment Mięso i wędliny reprezentowany przez spółkę Gobarto S.A. W 2022 roku jego przychody ze sprzedaży wyniosły 2,58 mld zł (wzrost r/r o 36,0%), przy 55,44 mln zł zysku EBITDA oraz 24,71 mln zł zysku operacyjnego. Zdaniem firmy, wyniki tego segmentu, to zasługa sprawnie działającej, mimo kurczącego się rynku, sieci dystrybucyjnej Gobarto.
Drugim obszarem, mającym największy wpływ na wyniki Grupy był segment Trzoda chlewna. Przychody ze sprzedaży tego segmentu wzrosły rok do roku aż o 45,4% do wartości 418,16 mln zł, przy zysku operacyjnym segmentu na poziomie 34,79 mln zł oraz zysku EBITDA w kwocie 49,94 mln zł.

 

Biogazownie oraz sprzedaż aktywów inwestycyjnych przekładają się na wyniki. Dalszy rozwój Gobarto 500

Działające w ramach GK Gobarto biogazownie, mające na celu poprawę ochrony środowiska oraz umacnianie bezpieczeństwa energetycznego, również wpisały się w trend poprawy wyników finansowych, czemu sprzyjały wysokie ceny energii elektrycznej oraz nawozów. Co istotne, funkcjonowanie Grupy w tym obszarze pozwoliło w raportowanym okresie na zniwelowanie negatywnego skutku wzrostów cen energii. Docelowo GK Gobarto będzie zmierzać do zrównoważenia energetycznego w całym obszarze swojej działalności.

 

Warto nadmienić, że mimo wysokich kosztów inwestycyjnych i stóp procentowych, Grupa systematycznie, choć nieco wolniej niż zakładano, realizuje program Gobarto 500. W kolejnych kwartałach planowane jest pozyskanie kolejnych osób do projektu, a skuteczna realizacja wszystkich przyjętych założeń ze strategii przełoży się - w dłuższej perspektywie czasu - na dalszy wzrost wyników finansowych.

 Picture of the author
Autor Artykułu:Anna Kurek
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)