Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Rynek zbóż>

Zboże techniczne z Ukrainy, czyli jakie? KAS wyjaśnia i prowadzi postępowania o tzw. oszustwa celne

Obrazek
Z opublikowanych przez unijnego komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego danych wiemy ile zbóż, kukurydzy i rzepaku wjechało do Polski w okresie od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku. Ale w przypadku zbóż rolników najbardziej interesuje to co oznacza termin "zboże techniczne", którym operowały państwowe służby i instytucje gdy organizacje rolnicze sprzeciwiały się nadmiernemu importowi zbóż z Ukrainy i organizowały protesty. Postanowiliśmy zapytać o to Krajową Administrację Skarbową.
 
Karol BujoczekBartłomiej Czekała5 maja 2023, 13:21
W czwartek wieczorem komisarz Janusz Wojciechowski na Twitterze opublikował dane dotyczące importu zbóż, kukurydzy i rzepaku z Ukrainy do Polski z zaznaczeniem, ile ton zostało w Polsce, a ile opuściło nasz kraj.

Według danych komisarza były to następujące ilości (w nawiasie ilość ton pozostałych w Polsce):

- kukurydza - 2,391,617 (1,806,630),
- pszenica - 874,186 (808,200),
- jęczmień - 63,746 (61,099),
- rzepak - 777,420 (728,418)

Łącznie - 4,107,069 (3,404,348) Tranzyt: 702,721

Ile zboża technicznego sprowadzono do Polski z Ukrainy?


Ponieważ największe obawy zarówno u rolników, jak i konsumentów wzbudziła sprawa importu ziarna określonego w dokumentach jako "zboże techniczne" postanowiliśmy skierować do Krajowej Administracji Skarbowej kilka pytań dotyczących tego zagadnienia, które dla wyjaśnienia tego tematu wydały nam się kluczowe.  Zapytaliśmy więc KAS o to:
  1. Jakie przepisy prawne regulują definicję zboża technicznego i na jakiej podstawie zostało ono dopuszczone do wwozu na teren Polski przez ukraińską granicę?
  2. Jaki kod CN ma zboże techniczne?
  3. W jakiej ilości w okresie od 1. Czerwca 2022 do 15 kwietnia 2023 sprowadzono do Polski zboże techniczne?
  4. Jak zostało zagospodarowane zboże techniczne
    1. Do jakich podmiotów trafiło i na jaki cel zostało przeznaczone?
    2. Czy KAS ma pełną informację nt. sposobu zagospodarowania tego zboża
  1. Ile zboża technicznego z podziałem na gatunki znajduje się w magazynach firm importujących i kto sprawuje nad nim kontrolę?
  2. Czy KAS ma pełne informacje nt. importu zbóż do Polski? Ile łącznie zboża wjechało do Polski?


Zboże techniczne z Ukrainy nie ma osobnych kodów CN


W odpowiedzi na nasze pytania otrzymaliśmy odpowiedź, której obszerne fragmenty publikujemy poniżej.

"15 kwietnia 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych (Dz. U. poz. 717) i od tego momentu zboża nie są importowane do Polski. Wcześniej przepisy prawa nie zakazywały przywozu do Polski zboża z Ukrainy, w tym również zboża przeznaczonego do innych celów niż konsumpcyjne, na paszę czy do siewu czyli tzw. „technicznego”. Zboże „techniczne” może być wykorzystane jako surowiec opałowy, do produkcji np. etanolu technicznego lub jako biokomponenty do biopaliw. Import do Polski zbóż oznaczonych jako „techniczne” lub „energetyczne”, odbywał się od wielu lat (co najmniej od kilkunastu), zatem nie jest to rodzaj importu, który pojawił się w związku z wojną w Ukrainie" - czytamy w odpowiedzi KAS.
 
Dalej Krajowa Administracja Skarbowa wyjaśnia, że zboże importowane do Unii Europejskiej w celach technicznych (energetycznych lub przemysłowych) nie ma własnego kodu CN.

"Wspólna Taryfa Celna UE odróżnia rodzaje zbóż ze względu na ich gatunek (pszenica, żyto, owies etc.), nie wprowadza natomiast rozróżnienia ze względu na przeznaczenie. Są one klasyfikowane do tych samych kodów CN niezależnie od tego czy zboża przeznaczone są do konsumpcji czy do celów energetycznych lub przemysłowych (wyjątek stanowi zboże do siewu, posiadające wyodrębnione kody CN). Deklarowane przeznaczenie zboża nie ma również znaczenia dla wysokości stawek celnych" - wyjaśnia KAS i podkreśla, że wszystkie przesyłki zbóż przewożone przez polsko-ukraińskie przejścia graniczne do Polski była poddawane przez nią obligatoryjnej kontroli celnej.

KAS nie bada importowanych zbóż pod kątem zagrożenia fitosanitarnego

 
Dalej w piśmie do nas KAS zaznacza, że do jej zadań nie należy prowadzenie badań pod kątem zagrożenia fitosanitarnego, oceny wymagań z zakresu bezpieczeństwa pasz czy też jakości zdrowotnej i jakości handlowej.

"Właściwe do przeprowadzenia tych badań są inspekcje działające w zakresie unijnego i krajowego prawa żywnościowego i paszowego oraz zdrowia roślin. Przepisy prawa żywnościowego precyzyjnie określają jakim kontrolom podlega importowane zboże w zależności od deklarowanego przeznaczenia" - tłumaczy KAS.

Kontrole te powinny przebiegać wg następującego podziału:

- zboże do siewu – graniczna kontrola fitosanitarna wykonywana przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
- zboże na pasze – graniczna kontrola weterynaryjna wykonywana przez Inspekcję Weterynaryjną,
- zboże konsumpcyjne – graniczna kontrola sanitarna wykonywana przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

W przypadku zbóż przeznaczonych do celów konsumpcyjnych wykonywana jest jeszcze kontrola jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych przez Inspekcję Handlową Artykułów Rolno – Spożywczych.
 
KAS zaznacza, że kierowała przesyłki ze zbożem przywożonym z Ukrainy do kontroli właściwych ww. inspekcji.

"Działania takie były prowadzone nawet w przypadku importu zboża o deklarowanym przeznaczeniu innym niż do siewu, na pasze czy do konsumpcji.  Przesyłki zawierające tzw. zboża „techniczne” były również, po uzgodnieniu z MRiRW jeszcze w 2022r., kierowane przez KAS do wszystkich czterech ww. inspekcji odpowiedzialnych za kontrolę żywności" - czytamy w odpowiedzi od służb celnych.

KAS prowadzi postępowania w sprawach o tzw. oszustwa celne

Krajowa Administracja Skarbowa zaznacza, że podejmowała i podejmuje szereg działań w celu wsparcia inspekcji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywnościowe. Temu miało służyć m.in. wprowadzenie obligatoryjnego deklarowania w zgłoszeniach celnych przeznaczenia zbóż (za pomocą specjalnych krajowych kodów, innych niż kod CN Wspólnej Taryfy Celnej).

"Informacje te pozwalały na łatwiejszą identyfikację towaru i ułatwiały typowanie do kontroli na rynku. Ponadto KAS przeprowadziła analizy dotyczące importerów zboża technicznego, w wyniku których rozpoczęto, jeszcze w styczniu 2023 r., szereg kontroli celno-skarbowych w zakresie rzeczywistego wykorzystania sprowadzonego zboża. Obecnie we wszystkich tych sprawach toczą się postepowania przygotowawcze w sprawach o tzw. oszustwa celne" - czytamy w piśmie KAS.
 
Służba celna nie chce jednak ujawnić listy podmiotów, o do których trafiło to zboże powołując się na tajemnicę celną.

"Informujemy również, że zgodnie z art.  95b ustawy prawo celne - indywidualne  dane  zawarte  w zgłoszeniu  celnym  oraz  innych dokumentach składanych przez zgłaszającego objęte są tajemnicą celną. Naruszenie tajemnicy celnej podlega odpowiedzialności karnej jak za naruszenie tajemnicy skarbowej uregulowanej w ustawie ordynacja podatkowa. W związku z tym ograniczeniem prawnym dane podmiotów, które importowały zboże nie podlegają udostępnieniu" - informuje KAS.

Z wcześniejszych zapowiedzi opublikowania listy podmiotów importujących ziarno z Ukrainy wycofał się także minister rolnictwa Robert Telus, który w jednym z wywiadów telewizyjnych powiedział, że firmy te nie złamały prawa, bo kupiły ziarno zgodnie z nim. Zaznaczył, jednak, że w jego ocenie postąpiły niemoralnie, bo sprzedały polskiemu rolnikowi paszę z ziarna z Ukrainy nie kupując tego ziarna od niego.
 
Fot. KAS


Picture of the author
Autor Artykułu:Karol Bujoczek
Pozostałe artykuły tego autora
Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)