Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>PROW - informacje specjalne>

ARiMR uzna fakturę na współmałżonka

Obrazek

Pytanie: Zgodnie z przepisami w przypadku współmałżonków prowadzących wspólnie gospodarstwo rolne, o pomoc w na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" może wystąpić każdy ze współmałżonków, pod warunkiem, że drugi wyrazi na to zgodę. Czy w sytuacji, gdy wnioskodawcą będzie dajmy na to żona (np. ze względu na dodatkowe punkty za kryterium wieku), faktury potwierdzające realizacje inwestycji mogą być wystawione na męża, który rozlicza podatek VAT na zasadach ogólnych?

Grzegorz IgnaczewskiBartłomiej Czekała7 sierpnia 2017, 09:11

Odpowiedź: Powyższe informacje sugerują, że gospodarstwo rolne jest zarejestrowane na małżonka wnioskodawcy który, jak należy przypuszczać, złożył zgłoszenie rejestracyjne jako podatnik VAT, lecz nie on jest podmiotem ubiegającym się o pomoc. Nie zostało natomiast określone, czy pomiędzy małżonkami ustanowiono rozdzielność majątkową czy też nie, co ma istotne znaczenie w sprawie. Dlatego też, odpowiedź dotyczy przypadku w którym współmałżonek jest podatnikiem podatku VAT (złożył zgłoszenie rejestracyjne w US), lecz nie jest beneficjentem poddziałania typu „Modernizacja (…)” i pomiędzy małżonkami nie ustanowiono rozdzielności majątkowej.

Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług, w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1 tej ustawy. Jednocześnie, w myśl art. 96 ust. 2 ww. ustawy, w przypadku osób fizycznych, o których mowa m.in. w art. 15 ust. 4, zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na które będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług, które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów rolnych.

W przypadku małżonków prowadzących wspólnie gospodarstwo rolne, fakt pozostawania przez nich we wspólności majątkowej, ma ten skutek, że osoby takie są współwłaścicielami gospodarstwa rolnego. Przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej przez oboje małżonków lub tylko przez jednego z nich stają się dorobkiem wspólnym małżonków (stają się przedmiotem ich wspólnej własności). Zatem, koszty poniesione w związku z nabyciem tych przedmiotów mogą być uznane jako koszty poniesione przez oboje małżonków.

Mając powyższe na względzie, należy uznać, iż w przypadku gdy o pomoc ubiega się osoba fizyczna prowadząca wspólnie z małżonkiem wyłącznie gospodarstwo rolne i pozostaje z nim we wspólności majątkowej, która przedstawi faktury zakupowe wystawione na nią, na nią i współmałżonka lub tylko na jej małżonka, który dokonał zgłoszenia rejestracyjnego jako podatnik VAT w imieniu gospodarstwa, takie dokumenty (faktury) można będzie uwzględnić w procesie wypłaty pomocy pod warunkiem, że przedmioty wykazane na fakturze są związane z prowadzeniem działalności rolniczej w danym gospodarstwie rolnym i nie dotyczą żadnej innej działalności gospodarczej oraz będą wchodziły do majątku wspólnego małżonków.Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)