Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium

Dotacje dla grup producenckich

Obrazek

Pytanie: Na jaką pomoc mogą liczyć grupy producentów rolnych w nowym PROW?

Grzegorz Ignaczewski30 kwietnia 2016, 07:59

Odpowiedź: W PROW 2014-2020 przewidziano także działanie oferujące pomoc grupom producentów rolnych. To kontynuacja programu znanego z poprzednich lat, ale warunki udzielania pomocy zmienią się w porównaniu z dotychczasowymi zasadami. Nowe działanie „Tworzenie grup i organizacji producentów”, podobnie jak to było dotychczas,  oferować będzie wsparcie w postaci procentowego ryczałtu od wartości przychodów netto jakie dana grupa lub organizacja producentów uzyska ze sprzedaży produktów dla których daną grupę powołano. Ryczał będzie naliczany od wartości sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków i sprzedanych odbiorcom niebędącym członkami grupy.
Wsparcie, które w nowym rozdaniu będzie malało w kolejnych latach funkcjonowania grupy będzie wynosić odpowiednio:

  • w pierwszym roku – 10%,
  • w drugim roku – 8%,
  • w trzecim roku – 6%,
  • w czwartym roku – 5%,
  • w piątym roku – 4%.

Maksymalnie kwota wsparcia nie będzie mogła być jednak wyższa niż równowartość 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy. Obecnie, limit pomocy 100 tys. euro obowiązuje w pierwszym roku pomocy, w kolejnych latach limit ten maleje aż do 50 tys. euro w piątym roku. W nowym programie proponowane warunki są zatem korzystniejsze zarówno pod względem wysokości ryczałtu jak i kwoty pomocy.

Trzeba jednak zwrócić uwagę, że nowa odsłona tego działania przeznaczona jest zarówno dla grup producentów rolnych, działających na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.) oraz dla organizacji producenckich działających na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72. Te drugie, w poprzedniej perspektywie korzystały z dobrodziejstw funduszy na funkcjonowanie organizacji producenckich w ramach wspólnej organizacji rynków. Pieniądze jednak na ten cel zostały znacznie ograniczone – stąd włączenie ich do działania skierowanego dla grup producentów rolnych.

Kolejna proponowana zmiana to bardziej restrykcyjna kontrola działalności grup, dla których przyznano pomoc. W nowym rozdaniu, grupa ubiegająca się o wsparcie będzie musiała przedłożyć biznesplan i zadeklarować jego realizację w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia. W programie wprowadzono nawet zapis mówiący, że wypłata ostatniej raty pomocy może nastąpić wyłącznie po potwierdzeniu prawidłowej realizacji biznesplanu.

Według założeń, biznesplan powinien zawierać cele, koncepcję oraz etapy rozwoju grupy/organizacji, w oparciu o cele dla których udzielane jest wsparcie (np. dostosowania do wymogów rynkowych procesu produkcyjnego i produktów producentów, wspólnego wprowadzania towarów do obrotu, w tym przygotowania do sprzedaży, centralizacji sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych itp.), opis wyjściowej i docelowej sytuacji grupy/organizacji, w tym m.in. informacje nt. zasobów poszczególnych gospodarstw będących w posiadaniu członków grupy/organizacji oraz struktury organizacyjnej i wielkości produkcji, a także opis i harmonogram planowanych działań prowadzących do rozwoju grupy/organizacji, w tym inwestycji.   giPicture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)