Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium

Premia także na zakup gruntów

Obrazek

Pytanie: Czy premię na restrukturyzację małego gospodarstwa można przeznaczyć na zakup gruntów rolnych lub budynków do produkcji rolnej?

Grzegorz Ignaczewski4 grudnia 2015, 06:00

Odpowiedź: W odniesieniu do pytania, czy pomoc w ramach operacji typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” PROW 2014-2020  będzie można przeznaczyć na zakup gruntów rolnych i/lub budynków do produkcji rolnej, przekazujemy następujące informacje.
Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(Dz. U. poz. 1813) pomoc przyznaje się na operację obejmującą restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Przez restrukturyzację gospodarstwa należy rozumieć zasadnicze zmiany w gospodarstwie, które mają na celu poprawę jego konkurencyjności i zwiększenie rentowności poprzez wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa, w szczególności w wyniku zmiany profilu prowadzonej produkcji rolnej.
W biznesplanie wnioskodawca powinien przedstawić koncepcję restrukturyzacji gospodarstwa, w tym opis i szacunkową wartość planowanych inwestycji w środki trwałe, wartość obrotowych środków produkcji (jeżeli wnioskodawca planuje ich zakup), planowany udział w szkoleniach, korzystaniu z usług doradczych, jak również inne działania niezbędne do restrukturyzacji gospodarstwa.
Ponadto, należy wskazać, że zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 2 lit. a  ww. rozporządzenia pomoc może  być przyznana, jeżeli biznesplan przewiduje inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 80% kwoty pomocy.
Zgodnie z treścią załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. z 2010 r. nr 242 poz. 1622)do środków trwałych zalicza się grunty, w tym użytki rolne (grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane oraz pod stawami, pod rowami), grunty leśne, grunty zabudowane i zurbanizowane, użytki ekologiczne, tereny różne, nieużytki i grunty pod wodami. 
Zgodnie z ww. załącznikiem, do środków trwałych zaliczane są również budynki niemieszkalne, w tym budynku produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa.
W związku z powyższym, premia w ramach ww. instrumentu wsparcia może być, co do zasady, wydatkowana zarówno na zakup gruntów rolnych, jak również budynków do produkcji rolnej.
Odpowiedź przygotowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jeżeli masz pytania odnośnie nowego PROW na lata 2014-2020 napisz do nas na adres prow@topagrar.plPicture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)