Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>PROW - informacje specjalne>

Scalanie gruntów w PROW: wyższy kurs euro przy przeliczaniu dofinansowania

Obrazek

Będzie możliwość aneksowanie części umów na scalanie gruntów i zwiększenie w ten sposób przyznanych kwot pomocy zapowiada ministerstwo rolnictwa. Wszystkiemu winny kurs euro, który w przypadku starych umów wynosił 4,2 zł.

wk20 grudnia 2022, 07:50

Ministerstwo rolnictwa zaproponowało zmianę rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Aneksowanie umów

Jej celem jest „umożliwienie aneksowania umów o przyznanie pomocy poprzez zwiększenie przyznanych kwot pomocy na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego do maksymalnych kwot wyrażonych w euro lecz po przeliczeniu na złote według kursu walut obcych NBP, obowiązującego w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym beneficjent wystąpił o zmianę umowy o przyznaniu pomocy. Jednocześnie zmiana taka będzie możliwa jedynie w odniesieniu do umów o przyznaniu pomocy zawartych przed 1 dniem stycznia 2022 r.” – czytamy w uzasadnieniu.

Niekorzystne warunki umowy

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami pomoc na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego nie może przekroczyć 2000/1900 euro (w zależności od województwa) na 1 ha scalanych gruntów. Kwoty te przeliczane są na złote według średniego kursu walut obcych NBP obowiązującego w dniu rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy.

Oznacza to, że w przypadku operacji, dla których zawarte zostały umowy o przyznaniu pomocy, w latach 2016-2019 przeliczenia dokonano nawet po kursie niższym niż 4,2. Właśnie w przypadku takich operacji nawet podniesienie kwot pomocy do maksymalnych stawek nie pozwala na rozstrzygnięcie postępowań o zamówienie publiczne na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego z uwagi na znaczny wzrost cen zarówno usług jak i materiałów budowlanych.


Jednocześnie obecnie nie planuje się zwiększenia alokacji środków na realizację operacji typu „Scalanie gruntów”, a zwiększenie przyznanych kwot pomocy będzie następowało w ramach dostępnego limitu środków w poszczególnych województwach. Oznacza to, że wprowadzenie takich zmian nie będzie generowało dodatkowych skutków finansowych dla sektora finansów publicznych – tłumaczy MRiRW.

Jakie efekty zmian?

Przeliczenie określonych w rozporządzeniu maksymalnych stawek poniesionych na wykonanie prac scaleniowych będzie w dalszym ciągu następowało według średniego kursu walut obcych NBP obowiązującego w dniu rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy.


Zauważyć jednak należy, że przyjęcie takiego rozwiązania, co prawda, może skutkować brakiem możliwości zwiększenia przyznanych kwot pomocy dla wszystkich realizowanych projektów w ramach przedmiotowego typu operacji, niemniej jednak pozwoli na zakończenie znacznej liczby już realizowanych operacji oraz zminimalizuje ryzyko związane z wypowiadaniem przez beneficjentów umów o przyznanie pomocy. Jednocześnie takie podejście pozwoli na zminimalizowanie negatywnych skutków dla sektora finansów publicznych – podsumowuje MRiRW.

wk
fot. EnvatoElements



Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)