Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Szkody łowieckie>

Nie sołtysi, a pracownicy ODR mają szacować szkody łowieckie

Obrazek

W Sejmie pojawiła się nowelizacja prawa łowieckiego autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości, która wprowadza zmiany w zasadach szacowaniem strat spowodowanych w uprawach rolnych przez dziką zwierzynę. Już nie sołtysi, ale pracownicy wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego maja się tym zająć  Na szacowanie strat znajdą się też dodatkowe pieniądze, które maja pochodzić z funduszu leśnego.  

wk29 maja 2018, 14:13
Nowe prawo łowieckie zostało uchwalone przez Sejm w marcu tego roku i od razu wywołało bardzo dużo emocji. Wśród rolników ogromne niezadowolenie wywołały zasady szacowania strat łowieckich, które wprowadziły do komisji sołtysów, a jako instancje odwoławczą od decyzji wskazywano nadleśniczych. Zdaniem rolników nowy system niewiele poprawił, a jednocześnie wprowadzał chaos, bo ani sołtysi, ani leśniczy nie byli przygotowani do swoich nowych obowiązków.

Praktyczne problemy z ustawą

Minister środowiska tuż po samym uchwaleniu ustawy nie wykluczał jej nowelizacji. A dzisiaj w Sejmie pojawił się taki projekt.

– W związku z praktycznymi problemami w zakresie wdrażania mechanizmu szacowania szkód łowieckich wprowadzonego ustawą z dnia 22 marca 2018 r, proponuje się modyfikację obecnego modelu poprzez przekazanie zadań przypisanych gminom lub ich jednostkom pomocniczym, dotyczących szacowania szkód łowieckich i ustalania wysokości odszkodowania z tego tytułu, wojewódzkim ośrodkom doradztwa rolniczego – napisano w uzasadnieniu ustawy, której posłem wnioskodawcą został Robert Telus z PiS.

W praktyce oznacza to, że w komisji szacującej straty łowieckie obok przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego oraz właściciela gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, znajdzie się przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Dodatkowo, z uwagi na wojewódzki zakres właściwości ośrodków, w celu usprawnienia procedury szacowania szkód łowieckich proponuje się, aby wniosek o szacowanie szkody łowieckiej właściciel gruntów rolnych składał do zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego. A ten byłby zobowiązany do poinformowania pozostałych członków zespołu szacującego o terminie dokonania oględzin lub – w przypadku, gdy oględzin się nie dokonuje - terminie szacowania ostatecznego.

Proponuje się również w celu usprawnienia procedury szacowania szkód łowieckich, wyraźne wskazanie w przepisach jednego z członków zespołu szacującego – przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego, jako tego, na którym spoczywają obowiązki organizacyjne związane z szacowaniem szkód.

Będą dodatkowe pieniądze

Wnioskodawcy jednocześnie chcą zapewnić ODR-om dodatkowe środki finansowe na realizację powierzanego im nowego zadania. Dlatego proponuje się wprowadzenie obowiązku przeznaczania na ten cel środków z funduszu leśnego pochodzących z należności, kar i opłat związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów leśnych oraz należności wynikających z odszkodowań z tytułu przedwczesnego wyrębu drzewostanów. Dzięki temu będzie możliwość sfinansowanie wynagrodzeń pracowników wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego biorących udział w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody.

Poselski projekt ustawy nowelizujący ustawę prawo łowieckie został skierowany do zaopiniowania przez Biuro Analiz Sejmowych oraz Biuro Legislacyjne Sejmu.   wk

CZYTAJ TAKŻE:  Łowczy milczy, sołtys odmawia, a wójt liczy głosy


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)