Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Szkody łowieckie>

Tylko u nas: interpretacja Prawa łowieckiego przez resort środowiska!

Obrazek

Gmina przyjmuje zgłoszenie szkody łowieckiej, a nic z tym nie robi? A może sołtys odmawia udziału w szacowaniu? Tylko u nas najnowsza interpretacja Prawa łowieckiego.

dr Piotr Łuczak5 maja 2018, 19:55
Od 1 kwietnia, po nowelizacji Prawa łowieckiego, rolnik ma same tylko kłopoty, gdy chce zgłosić szkodę. Dotychczas robił to w kole łowieckim, teraz w gminie. Nie wszystkie gminy wiedzą, że mają przyjąć zgłoszenie szkody, a nawet jeśli je przyjmą – nie podejmują kroków dalszych. A wegetacja nie czeka…

Do tego doszły jeszcze wątpliwości tej natury, że sołtys, mający szacować szkodę, odmawia… Co w tej sytuacji?

Te i inne wątpliwości zebraliśmy razem i przesłaliśmy do Ministerstwa Środowiska, z prośbą o interpretację. Oto odpowiedzi, jakie w czasie długiego weekendu otrzymaliśmy od Ministerstwa Środowiska – Zespołu Komunikacji Medialnej, Departament Edukacji i Komunikacji na zadane przez nas pytania:

 top agrar Polska: Czy organ wykonawczy gminy (wójt/burmistrz/prezydent) w świetle nowelizacji ustawy Prawa Łowieckiego ma obowiązek formalnie powołać zespół szacujący szkody? Jeśli tak, w jaki sposób?

Ministerstwo Środowiska: Ustawa nie precyzuje tej kwestii, pozostawiając dowolność w tym zakresie. Jednocześnie z uwagi na fakt, że ustawa dokładnie określa skład zespołu szacującego szkody nie wydaje się konieczne usankcjonowanie funkcjonowania takiego zespołu przez organ wykonawczy gminy.

top agrar Polska:  Jeśli nie – jak ma być wypełniona pustka w przepisach prawnych pomiędzy zgłoszeniem za szacowaniem szkody?

Ministerstwo Środowiska: W przypadku wpłynięcia do organu wykonawczego gminy wniosku o szacowanie szkód, gmina przekazuje go do właściweg
o sołtysa, który ustala z dzierżawcą i zarządcą obwodu łowieckiego termin przeprowadzania szacowania szkód.

top agrar Polska: Jak rozwiązać kwestę substytucji sołtysa w zespole w sytuacji, gdy sołtys odmawia uczestnictwa w pracy w zespole szacującym lub z obiektywnych przyczyn nie może w nim uczestniczyć?

Ministerstwo Środowiska: Obowiązek udziału w komisjach dokonujących szacowania szkód został nałożony ustawą – Prawo łowieckie. Jednocześnie ustawa nie przewiduje żadnych sankcji za brak udziału sołtysa w szacowaniu. Z drugiej strony nieobecność rolnika lub dzierżawcy/zarządcy obwodu zgodnie z ustawą nie wstrzymuje szacowania szkód. Nie ma jednak takiego zapisu w odniesieniu do nieobecności sołtysa.

Zwracamy też uwagę na możliwość upoważnienia przez sołtysa dowolnej osoby do występowania w jego imieniu podczas prowadzenia szacowania szkód, a z brzmienia ustawy wynika, że w szacowaniu bierze udział przedstawiciel organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy, więc nie musi to być sołtys osobiście, chociaż może nim być.

Informujemy także, że Minister Środowiska wystosował do Zarządu Głównego PZŁ i PGL Lasy Państwowe pismo w którym zaleca, aby w przypadkach odmowy przez sołtysów udziału w szacowaniu szkód, ustalenie wysokości odszkodowania powinno się odbywać w ramach ugody zawartej między dzierżawcą i zarządcą obwodu łowieckiego, a poszkodowanym rolnikiem, na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, bez stosowania procedury szacowania szkód określonej w ustawie – Prawo łowieckie. Od wysokości odszkodowania ustalonego w drodze ugody służy odwołanie do nadleśniczego w przypadku obwodów dzierżawionych lub dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w przypadku obwodów zarządzanych.

top agrar Polska: Jak należy interpretować pojęcia:
* „przedstawiciel organu wykonawczego gminy“,
* „przedstawiciel organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy”,
* „przedstawiciel dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego”?

Ministerstwo Środowiska: Przedstawicielem organu wykonawczego gminy może być dowolny urzędnik z urzędu obsługującego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta upoważniony przez niego bezpośrednio do udziału w szacowaniu szkód, lub inna upoważniona osoba posiadająca stosowne kwalifikacje zatrudniona przez gminę na podstawie dowolnej umowy o pracę.

Przedstawicielem organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy może być sołtys lub dowolna osoba przez niego upoważniona, członek sąsiedniego koła łowieckiego, rzeczoznawca itp.

Przedstawicielem dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego może być członek danego koła, posiadający odpowiednie kwalifikacje lub wiedzę z zakresu szacowania szkód upoważniony przez zarząd koła łowieckiego do działania w zakresie szacowania szkód lub osoba upoważniona przez zarządcę obwodu łowieckiego.

top agrar Polska: Czy udział gminy w procedurze szacowania będzie rodził skutki prawne regresowe w przypadku niesporządzenia protokołu przez zespół szacujący lub w przypadku sporządzenia protokołu wadliwie?

Ministerstwo Środowiska: Zgodnie z ustawą – Prawo łowieckie, organ wykonawczy gminy ma obowiązek przyjmowania wniosków o szacowanie szkód oraz informacji o planowanym sprzęcie uprawy i przekazywania tej informacji do przedstawiciela organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy, czyli sołtysa lub osoby przez niego upoważnionej. Sporządzenie protokołu szacowania szkód jest podstawą do wypłaty odszkodowania przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego. W takiej sytuacji nie widzimy możliwości kierowania roszczeń regresowych do gminy.

Jednocześnie nowe przepisy wprowadzają możliwość odwołania w przypadku niezadowolenia z wysokości oszacowanego odszkodowania lub innych nieprawidłowości w szacowaniu szkód.
Podobnie w przypadku nienależytego wywiązania z obowiązku szacowania szkód przez przedstawiciela organu wykonawczego gminy, gdy nie ma powołanej jednostki pomocniczej, skutkuje możliwością wniesienia odwołania przez poszkodowanego do właściwego nadleśniczego.

top agrar Polska: Jak rozwiązać problem w sytuacji, gdy w zespole nie uczestniczy przedstawiciel koła i rolnika, a pozostaje tylko „sołtys lub przedstawiciel organu wykonawczego gminy“?

Ministerstwo Środowiska: Ustawa – Prawo łowieckie dopuszcza taką sytuację, ponieważ nieobecność rolnika czy przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje szacowania szkód, które powinien przeprowadzić samodzielnie sołtys lub osoba przez niego upoważniona.

top agrar Polska: Co ma zrobić rolnik, który zgłasza szkody do gminy, a gmina ogranicza się wyłącznie do przyjęcia zgłoszenia i nie podejmuje żadnych czynności formalnoprawnych z przeprowadzenia szacowania?

Ministerstwo Środowiska: W przypadku niewywiązywania się organu wykonawczego gminy (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody z obowiązków związanych z szacowaniem szkód, skargę na nienależyte wykonywanie zadań należy złożyć do rady gminy.

Zaznaczamy, że w naszej redakcyjnej opinii, powyższe odpowiedzi nie wyczerpują naszych wątpliwości. Ba, mamy wrażenie, że są one niespójnie prawnie i mogą być sądownie zakwestionowane. Włodarze gmin – przed wyborami unikają tykania spraw Prawa łowieckiego, a koła łowieckie będą unikać w obecnym stanie prawnym szacowania tak długo, jak się da.
Cała ostatnia nowelizacja Prawa łowieckiego jest po prostu bublem prawnym – wszelkie niejasności powodują, że rolnik zostaje sam.

Szerzej o problemach, jakie pojawiły się w zgłaszaniu szkód łowieckich od 1 kwietnia br., po nowelizacji Prawa Łowieckiego, opisujemy w najnowszym, majowym wydaniu top agrar Polska. Przygotowujemy też najnowszy tekst do wydania czerwcowego.

Opr. pł


Picture of the author
Autor Artykułu:dr Piotr Łuczak
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)