Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Budowa lub remont chlewni

Obrazek

Pytanie: Czy zmiana chlewni ściółkowej na bezściółkową wymaga tylko zgłoszenia czy decyzji o zmianie użytkowania czy też pozwolenia na budowę, a nawet decyzji środowiskowej? Jakie dokumenty powinniśmy zdobyć przy budowie nowej chlewni? Na terenie inwestycji nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

adw. Mikołaj Pomin6 kwietnia 2017, 15:28

Odpowiedź: Przepisy ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. DzU z 2013 r., nr 1409) wprowadzają generalny obowiązek uzyskania ostatecznej decyzji udzielającej pozwolenia na budowę przed rozpoczęciem prac budowlanych (art. 28 § 1 ustawy).

Ustawa jednocześnie wprowadza szereg prac budowlanych i budów, których wykonanie nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Jednym z tych wyjątków jest prowadzenie prac budowlanych, polegających na remoncie istniejących obiektów i urządzeń budowlanych (art. 29, ust. 2, pkt 1).

Jednocześnie jednak ustawodawca wprowadził obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę w sytuacji, gdy realizowane ma być przedsięwzięcie, które wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub przedsięwzięcie wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. DzU z 2013r., nr 1235).

Nie wdając się w szczegóły, chodzi o takie przedsięwzięcia, które będą znacząco oddziaływać na środowisko. Jeśli jednak planowane przedsięwzięcie nie będzie w ten sposób oddziaływać, pozwolenie na budowę nie jest wymagane. W razie ewentualnych wątpliwości inwestor może przed przystąpieniem do prac dokonać zgłoszenia planowanych prac budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Odnosząc się do drugiej części pytania, w skrócie wyjaśnić należy, że pozwolenie na budowę może zostać wydane po uzyskaniu ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy (jeśli na danym terenie nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego), ewentualnej decyzji środowiskowej (jeżeli inwestycja znacząco oddziaływać będzie na środowisko), uzgodnieniach dotyczące podłączenia budynku do mediów. Inwestor musi uzyskać ponadto projekt budowlany sporządzony przez uprawnioną osobę.

Fot. JanuszPicture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)