Zaloguj
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Choroba zawodowa rolnika

Jestem rolnikiem ubezpieczonym w KRUS. Od października 2017 r. przebywam na zwolnieniu lekarskim. Mam też orzeczenie o rozpoznaniu choroby zawodowej wydane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. Co mam dalej zrobić i jakie przysługują mi z KRUS uprawnienia?

6 lutego 2018, 07:22
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (DzU z 2013 r., poz. 1367), orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej winno być przesłane, m.in. właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, który na jego podstawie wydaje decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wraz z uzasadnieniem. Mając taką decyzję, pan jako ubezpieczony rolnik, winien złożyć ją w KRUS wraz z wnioskiem o jednorazowe odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej.

Nadmienia się, że jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu, który wskutek choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Po złożeniu  wniosku wraz z decyzją, o której mowa wyżej, organ rentowy KRUS rozpatrzy uprawnienia i wyda stosowną decyzję.

Zasiłek chorobowy w podstawowym okresie jest wypłacany nie dłużej niż przez 180 dni. Po tym okresie może pan wystąpić z wnioskiem o zasiłek chorobowy w przedłużonym okresie, tj. o dalsze 360 dni. Prawo do zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 180 dni KRUS przyznaje i wypłaca na podstawie orzeczenia lekarza rzeczoznawcy w I instancji lub komisji lekarskiej Kasy w II instancji.

Jeśli lekarz rzeczoznawca orzeknie, że jest pan nadal niezdolny do pracy, a w wyniku leczenia i rehabilitacji rokuje odzyskanie zdolności do pracy, zasiłek chorobowy zostanie przedłużony na okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy. Może pan także w każdym czasie wystąpić z wnioskiem o rentę rolniczą z tytułu choroby zawodowej.

Ewa Jaworska-Spicak, ekspert od ubezpieczeń społecznych rolników

Przewiń W GÓRĘ LUB KLIKNIj aby WRÓCIĆ DO STRONY GŁÓWNEJ