Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Czy niepełnosprawny rolnik może być zwolniony z podatku rolnego?

Obrazek

Nasz Czytelnik zapytał, czy rolnik, będący osobą niepełnosprawną, może się ubiegać o zwolnienie z podatku rolnego? Jak przepisy definiują zwolnienie od obowiązku opłacenia podatku od gruntów?

adw. Mikołaj Pomin30 kwietnia 2023, 09:00

Niepełnosprawny rolnik

Czy rolnik, będący osobą niepełnosprawną, może się ubiegać o zwolnienie z podatku rolnego?

Sławomir W. (woj. pomorskie)

Zwolnienie od podatku rolnego

W przepisach ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (teks jednolity DzU 2020.333) nie zawarto osobnych uregulowań, dotyczących zwolnień bądź ulg przysługujących niepełnosprawnym rolnikom, którzy bez ograniczeń prowadzą działalność rolniczą. Możemy jedynie zwrócić uwagę na dwa przepisy ustawy, odnoszące się do osób niepełnosprawnych.

Po pierwsze, w art. 12 ust. 1 punkt 12 zwolniono z daniny grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy: a) osiągnęli wiek emerytalny, b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy, c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji. Zwolnienie to ograniczone jest jednak jedynie do działek zagrodowych członków spółdzielni, a nie wszystkich posiadaczy działek przyzagrodowych.

Ponadto, w ust. 2 punkt 4 zwolniono od podatku prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej – w zakresie gruntów zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem – zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem gruntów znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej. W tym przypadku jednak zwolnienie dotyczy prowadzących zakłady, a nie samych rolników.

adw. Mikołaj Pomin
fot. EnvatoElementsPicture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ten artykuł pochodzi z wydania 05/2023

czytaj więcej

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)