Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Dzierżawa dla pasierbicy

Obrazek

Pytanie: Czy KRUS może ograniczyć wypłatę świadczenia pobieranego z Kasy w przypadku, gdy osoba uprawniona wydzierżawiła gospodarstwo swojej pasierbicy?

Bartłomiej Czekała17 grudnia 2014, 08:55

Odpowiedź: Problematykę dotyczącą zasadności i charakteru świadczeń z tytułu rolniczych ubezpieczeń społecznych reguluje Ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, która w art. 28 ust. 4 pkt 1 uznaje, że emeryt lub rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi działu specjalnego, nie uwzględniając gruntów wydzierżawionych na podstawie umowy pisemnej zawartej co najmniej na 10 lat i zgłoszonej do ewidencji gruntów i budynków osobie niebędącej:

 • małżonkiem emeryta lub rencisty,
 • jego zstępnym lub pasierbem,
 • osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c.

Domniemywa się, że działalność rolnicza nie jest prowadzona, jeżeli własnością lub w posiadaniu rolnika są użytki rolne, które ze względu na powierzchnię nie podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym, dział specjalny, od którego podatek nie przekracza połowy stawki podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego, grunty stale wyłączone z produkcji rolniczej oraz grunty i działy specjalne należące do małżonka, z którym emeryt lub rencista zawarł związek małżeński po ustaleniu renty lub emerytury rolnej. Uznaje się, że działalność rolnicza nie jest prowadzona również, gdy rolnik jest nieformalnym właścicielem gruntu niebędącego w jego posiadaniu czy w posiadaniu jego małżonka albo dzierżawi grunty Skarbu Państwa.

Przy ocenie zawieszenia wypłaty świadczeń nie uwzględnia się – jako prowadzenia działalności rolniczej – sytuacji, w której uprawniony do świadczeń rolnik odda na co najmniej 10 lat w dzierżawę grunty będące jego własnością lub w jego posiadaniu innej osobie niż jego małżonek, zstępny lub pasierb albo osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym (albo też małżonek tych osób), na podstawie umowy pisemnej, zgłoszonej do ewidencji gruntów i budynków (art. 28 ust. 4 pkt 3 ustawy). Inaczej rzecz ujmując, w każdej sytuacji, która nie została opisana w art. 28 ust. 4 pkt 1 ustawy uznaje się, że emeryt lub rencista, jako właściciel (współwłaściciel) lub posiadacz gospodarstwa rolnego, nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.

Oznacza to, że oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej pasierbicy nie jest kwalifikowane z punktu widzenia ustawy o świadczeniach rolniczych jako zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej, nawet jeżeli taka umowa sporządzona została pisemnie, a następnie zgłoszona do ewidencji gruntów i budynków. Organ wiedząc o zawarciu takiej umowy, działa zgodnie z prawem, ograniczając wypłatę świadczeń. W omawianej sytuacji organ winien również obliczyć wysokość nienależnego świadczenia oraz żądać zwrotu nadpłaty.Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)