Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Gdy dzierżawca gruntu niszczy plony sąsiada...

Obrazek

Pytanie: Pole sąsiadujące z moim jest własnością ANR (teraz: KOWR) i zostało wydzierżawione. Rolnik, które je dzierżawi systematycznie niszczy plony na mojej ziemi. Wielokrotnie zgłaszałem to w Agencji, ale za każdym razem słyszę, że ta nic z tym nie może zrobić. Czy Agencja może rozwiązać dzierżawę z tym rolnikiem ze wskazanej przyczyny?

adw. Mikołaj Pomin23 czerwca 2018, 08:42
Odpowiedź: Prawa i obowiązki stron najczęściej uregulowane są w umowie dzierżawy. Mając na względzie fakt, że stroną umowy w tym przypadku jest KOWR przypuszczać należy, że prawa te i obowiązki zostały określone dość szczegółowo. Z umowy wynikać również będzie, w jakich przypadkach i w jakim trybie wydzierżawiający może rozwiązać z dzierżawcą umowę. Najczęściej prawo to przysługuje wydzierżawiającemu wtedy, gdy dzierżawca pozostaje w zwłoce z zapłatą czynszu; poddzierżawił lub oddał do używania grunt bez zgody wydzierżawiającego; używa przedmiotu umowy niezgodnie z przeznaczeniem lub zawartą umową. Z reguły katalog przyczyn, dla których wydzierżawiający może rozwiązać umowę nie obejmuje postępowania dzierżawcy wobec osób trzecich, np. sąsiadów. Wydzierżawiający wychodzą bowiem z założenia, że te relacje nie dotyczą wydzierżawiającego.

Gdyby jednak wydzierżawiający mógł rozwiązać umowę dzierżawy z powodu postępowania dzierżawcy naruszającego prawa osób trzecich, nie oznacza to automatycznie, że z takiego prawa by skorzystał, bowiem to wydzierżawiający musiałby udowodnić, w razie sporu sądowego, że do takiego naruszenia doszło. W razie, gdyby to się przed sądem nie powiodło, wydzierżawiający musiałby ponieść koszty wszczętego postępowania. Trudno przyjąć, by wydzierżawiający podejmował takie ryzyko i to w interesie osoby trzeciej (sąsiada).
W takim przypadku osobie, której posiadanie naruszył dzierżawca przysługują środki ochrony prawnej, tj. powództwo o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń (art. 344 § 1 Kodeksu cywilnego). Niezależnie od powyższego, przysługuje jej także roszczenie przeciwko dzierżawcy o stosowne odszkodowanie za poniesioną szkodę w uprawach.


Fot. Sierszeńska


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)