Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Kara umowna za nieodstawione zboże

Obrazek
Pytanie: Zawarłem umowę sprzedaży pszenicy, z której się nie wywiązałem. Niedawno otrzymałem z zakładów zbożowych wezwanie do zapłaty kary umownej. Czy każde niewykonanie umowy sprzedaży zboża powoduje konieczność zapłaty kar umownych?
adw. Mikołaj Pomin5 marca 2020, 08:00
Odpowiedź: Zasadą jest, że kontrahenci winni się wywiązywać ze swych zobowiązań. Oczywiście, przyczyn niewywiązania się z umowy może być wiele, jednak często jest to efektem działania lub zaniechania jednej ze stron. Obowiązujące przepisy przewidują „sankcje” za niewykonanie umowy, którą z reguły jest odpowiedzialność odszkodowawcza. Zakres tej odpowiedzialności zależy przy tym od umowy wiążącej strony; czasem odpowiedzialność odszkodowawcza może zostać w ogóle wyłączona, innym razem jeden z kontrahentów lub obaj ponoszą odpowiedzialność nawet za niezawinione niewykonanie przyjętych na siebie obowiązków.

Zakres odpowiedzialności może obejmować rzeczywistą szkodę, jak i ewentualne utracone dochody – możliwe do osiągnięcia w przyszłości. Z punktu widzenia pokrzywdzonego istotną wadą odszkodowania jest to, że to na nim ciąży obowiązek wykazania zarówno powstania szkody, jak i jej wysokości. Szczególnie ta druga okoliczność może powodować wiele komplikacji. Rozwiązaniem tego problemu jest kara umowna, stanowiąca swego rodzaju odszkodowanie, które jest stałe (określone w umowie) i niezależne od rzeczywiście poniesionej szkody.

Dopuszczalne jest jednak dochodzenie odszkodowania przewyższającego karę umowną, jeżeli taka możliwość zostanie w umowie przewidziana. Kara umowna, jak sama nazwa wskazuje, musi zostać zapisana w umowie, by można było z niej skorzystać; bez zapisu w umowie kara umowna nie przysługuje. Należy zatem przyjąć, że w umowie zawartej przez Czytelnika została zawarta klauzula dotycząca kar umownych, bowiem wierzyciel domaga się jej zapłaty. Sugeruję zatem wnikliwe zapoznanie się z umową lub skorzystanie z porady prawnika w celu ustalenia zasadności żądania zapłaty kary umownej.

Dłużnik może się uwolnić od obowiązku zapłaty kary umownej, jeżeli wykaże, że opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialność. Ponadto, jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana (art. 484 § 2 kodeksu cywilnego). Z przytoczonego pytania nie wynika, z jakich przyczyn nie doszło do sprzedaży zakontraktowanego zboża. Można jednak wskazać, że to na Czytelniku ciąży obowiązek wykazania, że niewykonanie zobowiązania jest spowodowane okolicznościami, za które odpowiedzialności nie ponosi.

adwokat Mikołaj Pomin


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)