Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Konsekwencje niewywiązania się z kontraktu

Obrazek

Pytanie: Zawarłem umowę na sprzedaż kukurydzy, z której nie mogę się wywiązać z powodu suszy. Czy mogę ją rozwiązać? Czy grozi mi za to jakaś odpowiedzialność? Czy muszę zapłacić kary umowne określone w umowie?

adw. Mikołaj Pomin16 października 2018, 13:50
Odpowiedź: Ten, kto nie wywiązuje się z umowy, ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą. Zakres tej odpowiedzialności zależy od umowy stron i może obejmować rzeczywistą szkodę, a nawet ewentualne utracone dochody, możliwe do osiągnięcia w przyszłości. Aby ustalić, co grozi Czytelnikowi, powinien on zatem sięgnąć najpierw do umowy.

Może ona zawierać kary umowne za niedostarczenie zboża (często spotykany zapis); może też przewidywać odszkodowanie. Kara umowna nie zależy od wysokości szkody; wystarczy, że jedna ze stron się nie wywiąże z umowy i już zobowiązana jest do zapłaty karnej kwoty. Z od- szkodowaniem nie jest już tak łatwo, bowiem pokrzywdzony kontrahent musi wykazać za- równo powstanie szkody, jak i jej wysokość. Dopuszczalne jest dochodzenie odszkodowania przewyższającego karę umowną, jeżeli taka możliwość zostanie w umowie przewidziana.

Co do kary umownej, dłużnik może się uwolnić od obowiązku zapłaty kary umownej, jeżeli wy- każe, że opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które nie pono- si odpowiedzialności. Ponad- to, jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy przypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana (art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego).

Z pytania wynika, że strony łączyła umowa sprzedaży. Oznacza to, że wycofanie się z niej może być utrudnione. Czytelnik musi wykazać, że niewykonanie zobowiązania jest spowodowane okolicznościami, za które odpowiedzialności nie ponosi. Zakłady zbożowe i pośrednicy argumentują w takich sytuacjach, że skoro rolnik nie wy- produkował wystarczającej ilości zboża w swoim gospodarstwie, powinien je nabyć od kogoś innego, by wywiązać się z umowy. Polemika z taką argumentacją jest trudna. Należy zatem zwrócić uwagę w przyszłości, by zamiast zawierać umowy sprzedaży, pod- pisywać umowy kontraktacji. Konsekwencje niewywiązania się z umowy w przypadku umowy sprzedaży i umowy kontraktacji są różne. W przypadku kontraktacji rolnikowi łatwiej jest uwolnić się od odpowiedzialności w razie niewywiązania się z obowiązku dostarczenia zakontraktowanych produktów. Innym rozwiązaniem jest wpisanie do umowy, że rolnik sprzedaje zboże wyłącznie ze swojego gospodarstwa.    

Adw. Mikołaj Pomin
Masz pytanie do prawnika? Napisz je w poniższym formularzu:


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

Ważne Tematy