Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Odmowa przyjęcia przesyłki pocztowej

Obrazek

Pytanie: Dzierżawca, któremu dzierżawię pole zalega z czynszem. Wysłałem do niego kilkukrotnie wezwanie  do zapłaty, ale za każdym razem poczta zwraca przesyłkę, bo adresat odmawia jej przyjęcia. Co mogę w tej sytuacji zrobić? Czy mogę rozwiązać umowę?

Andrzej Sawa21 września 2016, 13:08

Odpowiedź: W treści umowy pisemnej, zazwyczaj w części określającej jej strony, zawarte są również informacje na temat adresu ich zamieszkania lub siedziby. Dane adresowe zamieszczone są właśnie po to, by kontrahenci wiedzieli, gdzie należy kierować korespondencję. Adresy służą również do ewentualnego ustalenia właściwego sądu dla rozstrzygania sporów między stronami. Wskazane adresy winny być prawdziwe, tj. takie, pod którymi kontrahenci mają możliwość odebrania korespondencji. Ważne jest zatem, by dane te były prawdziwe i pełne.

Poczta skierowana na adres podany w umowie, a nie podjęta w terminie wywołuje z reguły te same skutki, jakie wywołuje poczta odebrana. Zgodnie z treścią art. 61 § 1 kodeksu cywilnego oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Oznacza to w praktyce, że już sama próba doręczenia przesyłki może oznaczać, że adresat mógł się z nią zapoznać. Tym bardziej w sytuacji, gdy odmawia on przyjęcia poczty, traktować należy to, w świetle powołanego przepisu, jako skuteczne doręczenie (adresat miał możliwość zapoznania się z oświadczeniem, ale tego nie uczynił).

Bardzo często mylnie się przyjmuje, że odmowa podjęcia przesyłki lub jej nieodebranie w urzędzie pocztowym obciąża nadawcę, a nie adresata. Tymczasem jest zupełnie odwrotnie – to adresat ponosi konsekwencje nieodebrania przesyłki. W omawianej sytuacji uznać należy, że wezwanie do zapłaty zaległego czynszu zostało skutecznie doręczone dzierżawcy, choć ten odmówił jego przyjęcia.

Jeśli zatem zostały spełnione pozostałe warunki do rozwiązania umowy (minął określony czas na dokonanie zapłaty zaległego czynszu), wydzierżawiający może umowę rozwiązać.
Należy się spodziewać, że również ta korespondencja nie zostanie przez dzierżawcę podjęta. Niezależnie od jego postawy oświadczenie takie należy uznać za prawidłowo doręczone, co w konsekwencji spowoduje rozwiązanie umowy dzierżawy.

Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na jeszcze dwie sprawy związane z doręczeniami przesyłek. Po pierwsze, kontrahenci powinni pamiętać o tym, by informować drugą stronę o każdej zmianie adresu. Uchybienie temu obowiązkowi może narazić na takie same negatywne konsekwencje, jak niepodjęcie przesyłki. Po drugie, w sprawach urzędowych i sądowych niepodjęcie przesyłki lub podanie nieprawidłowego adresu może nieść za sobą bardzo poważne konsekwencje. Może spowodować m.in. wydanie wyroku zaocznego, uprawomocnienie się nakazu zapłaty, orzeczenie wyroku w sprawie karnej, uprawomocnienie niekorzystnej decyzji administracyjnej, itp. Należy zatem pamiętać, że każda korespondencja winna zostać odebrana, bowiem pozwala to zminimalizować przyszłe negatywne konsekwencje, bądź nawet ich uniknąć.

Fot. KrysztofiakPicture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)