Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Prawo pierwokupu przy dzierżawie

Obrazek

Pytanie: Jestem właścicielem działek, które są wykorzystywane rolniczo (pod uprawę roślin).

adw. Mikołaj Pomin16 lutego 2016, 10:18

Jednak w planie zagospodarowania określono je jako grunty pod działalność gospodarczą. Zawarłem umowę dzierżawy na jeden rok z datą pewną i chciałbym ją przedłużyć. Czy w takiej sytuacji dzierżawcy będzie przysługiwało prawo pierwokupu?

Odpowiedź: Tytułem przypomnienia wskazać należy, że ustawa z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego wprowadziła szczegółowe przepisy dotyczące nabywania nieruchomości rolnych oraz prawa pierwokupu takich nieruchomości. W rozumieniu ustawy nieruchomością rolną jest nieruchomość rolna w rozumieniu kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne. W myśl art. 3. ustawy, w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż Agencja Nieruchomości Rolnych, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz była wykonywana co najmniej 3 lata, licząc od tej daty;

2) nabywana nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy lub jest dzierżawiona przez spółdzielnie produkcji rolnej.

O treści umowy sprzedaży nieruchomości rolnej zawiadamia się dzierżawcę tej nieruchomości, jeżeli umowa dzierżawy trwała co najmniej 3 lata od dnia jej zawarcia. W przypadku, gdy dzierżawcy nie przysługuje powyższe prawo pierwokupu albo niewykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy Agencji działającej na rzecz Skarbu Państwa, gdy przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość rolna o powierzchni nie mniejszej niż 5 ha.

Prawo pierwokupu, zarówno dzierżawcy, jak i Agencji Nieruchomości Rolnych nie powstaje, gdy nabywcą nieruchomości rolnej jest:

1) spółdzielnia produkcji rolnej – w przypadku sprzedaży przez jej członka nieruchomości rolnej stanowiącej wkład gruntowy w tej spółdzielni;

2) osoba bliska zbywcy w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

Z powyższych przepisów wynika, że warunkami koniecznymi nabycia przez dzierżawcę prawa pierwokupu nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy jest zawarcie umowy dzierżawy w formie pisemnej z datą pewną oraz jej wykonywanie przez co najmniej 3 lata, licząc od tzw. daty pewnej. Ponadto, nabywana nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy lub jest dzierżawiona przez spółdzielnie produkcji rolnej.

Umowa dzierżawy zawierana na czas określony jednego roku i następnie przedłużana, o ile dzierżawa łącznie nie będzie wykonywana dłużej niż trzy lata nie rodzi po stronie dzierżawcy prawa pierwokupu.

Niezależnie od powyższego, przepisy o prawie pierwokupu nie znajdą zastosowania w przypadku, gdy dana nieruchomość, choć wykorzystywana na cele rolnicze, w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest na inne cele. W takim przypadku przepisy ustawy nie znajdują zastosowania, a zatem prawo pierwokupu nie powstanie.Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)