Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Skuteczność umowy przedwstępnej

Obrazek

Pytanie: Podpisałem umowę przedwstępną w zwykłej formie i wpłaciłem zadatek.

Andrzej Sawa27 grudnia 2014, 11:21

Jednak przed sprzedażą sprzedawca zmarł, a jeden z jego spadkobierców nie chce teraz sprzedać nieruchomości. Jakie obecnie przysługują mi prawa?

Odpowiedź: Przez umowę przedwstępną strony zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowy przyrzeczonej). Zazwyczaj w umowie przedwstępnej strony wskazują, w jakim terminie umowa przyrzeczona zostanie zawarta. Jednak w przypadku, gdy takiego terminu nie oznaczono, umowa powinna być zawarta w terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej.

Z żądaniem zawarcia umowy przyrzeczonej można jednak wystąpić najdalej w rok po zawarciu umowy przedwstępnej. Dlatego, jeśli w podpisanej przez Czytelnika umowie przedwstępnej strony nie ustaliły daty zawarcia umowy sprzedaży, należy w pierwszej kolejności sprawdzić, czy upłynął rok od chwili zawarcia umowy przedwstępnej. Jeśli roczny termin nie minął, Czytelnik może wyznaczyć spadkobiercom sprzedającego termin (np. 30-dniowy) do zawarcia umowy przyrzeczonej.

Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na spadkobierców. Dotyczy to również roszczeń z tytułu przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości, którą Czytelnik zawarł ze zmarłym sprzedającym. Jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia, druga strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej.

Dlatego, jeśli np. Czytelnik zmuszony zostanie do kupna ziemi od innej osoby po cenie wyższej niż ta, na jaką był umówiony ze zmarłym sprzedającym, będzie mógł żądać od spadkobierców zmarłego zwrotu różnicy. Należy jednak pamiętać, że roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta. Wreszcie, w braku odmiennego zastrzeżenia umownego, zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron, druga strona może bez wyznaczania dodatkowego terminu od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

Reasumując, w sytuacji gdy spadkobiercy sprzedającego nie chcą zawrzeć umowy przyrzeczonej, Czytelnik może żądać naprawienia szkody (jeśli taka wystąpiła) i żądać zwrotu dwukrotnej wartości wpłaconego zadatku. Niestety, Czytelnik nie może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej przed sądem, gdyż taka możliwość zachodzi tylko wówczas, gdy umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej, w szczególności wymaganiom co do formy. Umowa przedwstępna została natomiast zawarta przez Czytelnika w zwykłej formie pisemnej, a dla przeniesienia własności nieruchomości wymagana jest forma aktu notarialnego.Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)