Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Umowa na roboty budowlane

Obrazek

Pytanie: W sierpniu zeszłego roku z firmą budowlaną zawarłem umowę na wykonanie małego budynku gospodarczego. W umowie tej zapisaliśmy, że zakończenie prac nastąpi do maja 2016 roku. Jak dotąd jednak wykonawca nie zakończył nawet połowy budowy, mimo że wpłaciłem wymaganą zaliczkę. Jakie przysługują mi uprawnienia, by zmusić wykonawcę do zakończenia prac albo oddania pieniędzy?

Andrzej Sawa25 września 2017, 09:52

Odpowiedź: Zgodnie z art. 656 Kodeksu cywilnego, do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z wykończeniem obiektu oraz do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło. Te zaś, w sytuacji, gdy przyjmujący zamówienie (tutaj wykonawca) opóźnia się z wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia dodatkowego terminu odstąpić od umowy jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.

Czytelnik (zamawiający) może zatem skorzystać z prawa odstąpienia nawet wtedy, gdy nie da się wykonawcy postawić zarzutu naruszenia należytej staranności wymaganej w stosunkach danego rodzaju. Ponadto nie jest on zmuszony do wyznaczania drugiej stronie odpowiedniego terminu do wykonania koniecznych czynności, z zastrzeżeniem, że dopiero po jego bezskutecznym upływie odstąpi od umowy, ale oczywiście może to zrobić w nadziei, że zdoła to zmobilizować wykonawcę do podjęcia prac.

Wykonanie prawa odstąpienia od umowy jest jednostronnym oświadczeniem woli, a jego skuteczność zależy od dojścia do adresata w taki sposób, że mógł się on zapoznać z jego treścią. Forma odstąpienia od umowy zależy od tego, w jakiej umowę tę zawarto. Najlepiej zrobić to w formie pisemnej.

Odstąpienie od umowy prowadzi do wygaszenia stosunku wynikającego z zawartej umowy, ze skutkiem wstecznym. Doprowadzi to do powstania sytuacji, w której i zamawiający i wykonawca będą zwolnieni z obowiązku spełnienia świadczeń wzajemnych, tj. wykonawca nie dokończy budowy, a zamawiający nie zapłaci ceny, natomiast to, co strony świadczyły wzajemnie podlega zwrotowi. Tak więc najlepiej w omawianej sytuacji byłoby spisać protokół odbioru i na jego podstawie żądać od wykonawcy zwrotu dokonanej wpłaty, w wysokości ponad kwotę wykorzystaną na budowę. Należy przy tym pamiętać, że za wykonane prace wykonawcy należy się wynagrodzenie.

Ponadto, jeżeli owo opóźnienie w wykończeniu prac powstało wskutek okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, to dodatkowo, zamawiający może żądać od niego naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Należy jednak tę szkodę wykazać.
W omawianej sytuacji istnieje jeszcze możliwość wystąpienie do sądu, o wydanie upoważnienia do wykonania czynności na koszt dłużnika. Wówczas zamawiający może zawrzeć umowę z inną firmą albo samemu dokończyć budowę, oczywiście na koszt wykonawcy. Zamawiający zachowuje przy tym roszczenie o naprawienie szkody. Wydaje się jednak, że pierwsze rozwiązanie jest najszybsze i najprostsze.


Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

Ważne Tematy