Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Uprawnienia przy urodzeniu dziecka

Obrazek

Jestem rolniczką ubezpieczoną z mocy ustawy w KRUS. W styczniu ubiegłego roku urodziłam dziecko i Kasa wypłacała mi przez rok zasiłek macierzyński. Czy mogę jeszcze otrzymać z Kasy inne ulgi z tytułu urodzenia dziecka?

24 stycznia 2018, 15:27
Przepisy art. 16a – 16 f ustawy 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2336), stwarzają możliwość finansowania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe ze środków budżetu państwa za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem własnym, małżonka lub dzieckiem przysposobionym. Z uprawnienia do finansowania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe może skorzystać, m.in. rolnik i domownik podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników. Uprawnienie to jest nierozerwalnie związane, m.in. z wiekiem dziecka, nad którym sprawowana jest osobista opieka i jest przyznawane na okres do 3 lat − nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 5. roku życia, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego na okres do 6 lat, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Składka na to ubezpieczenie za osoby sprawujące opiekę jest finansowana od dnia złożenia w KRUS wniosku o finansowanie składki wraz z oświadczeniem o sprawowaniu osobistej opieki przez te osoby (formularz wniosku udostępniony także na stronie internetowej KRUS pod adresem: www.krus.gov.pl).

Dodatkowymi warunkami przyznania prawa do finansowania są:
  • przedłożenie skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego także orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;
  • zaprzestanie prowadzenia albo zawieszenie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w przypadku osób prowadzących dodatkowo taką działalność;
  • niekorzystanie przez drugiego rodzica z tych samych uprawnień w KRUS, albo z prawa do finansowania składek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w ZUS, na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (w tym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego czy przebywania na urlopie wychowawczym).

W okresie sprawowania opieki nad dzieckiem rolnik nadal zobowiązany jest do opłacania składek za pozostałe osoby ubezpieczone w jego gospodarstwie rolnym, a także za osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie.

Ewa Jaworska-Spicak, ekspert od ubezpieczeń społecznych rolników

Ważne Tematy

Ważne Tematy

Ważne Tematy