Wypowiedzenie ubezpieczenia OC

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC

Pytanie: Czy umowę ubezpieczenia OC samochodu lub ciągnika można wypowiedzieć przed okresem jej wygaśnięcia? Jakie są konsekwencje niewypowiedzenia umowy przed wygaśnięciem?

r e k l a m a

Odpowiedź: Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych posiadacz pojazdu mechanicznego jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń trwa przez 12 miesięcy.

W przypadku opłacania składki ubezpieczeniowej w ratach, niezapłacenie przez ubezpieczonego lub ubezpieczającego raty składki w terminie oznaczonym przez zakład ubezpieczeń nie powoduje ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC jest możliwe tylko w przypadku zbycia pojazdu. W takiej sytuacji nabywca może przed upływem 30 dni od dnia nabycia wypowiedzieć umowę. Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy.

Dla zmiany ubezpieczyciela po wygaśnięciu polisy konieczne jest zatem powiadomienie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu. W przeciwnym przypadku może dojść do sytuacji, że zarówno stary, jak i nowy ubezpieczyciel będą się domagać składki ubezpieczeniowej.

Zainteresował Cię ten artykuł? Chcesz mieć nieograniczony dostęp do najlepszych informacji rolniczych? Skorzystaj z oferty naszej prenumeraty.
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii