Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Wywłaszczenie pod zbiornik

Obrazek

Pytanie: Mam pole, które jest często zalewane przez powódź. Czy jest możliwe wywłaszczenie mnie z tej nieruchomości pod zbiornik retencyjny?

Andrzej Sawa23 marca 2015, 07:29

Odpowiedź: 8 lipca 2010 r. Sejm uchwalił tekst ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Ustawa przewiduje uproszczone procedury wywłaszczania nieruchomości pod budowę obiektów przeciwpowodziowych, tj. kanałów ulgi, polderów przeciwpowodziowych, stopni wodnych i zbiorników retencyjnych mających retencję powodziową, suchych zbiorników przeciwpowodziowych, wałów przeciwpowodziowych, wrót przeciwsztormowych, wrót przeciwpowodziowych, kierownic w ujściach rzek do morza oraz budowli ochrony przed powodzią morską.

Decyzje o pozwoleniu na realizację inwestycji wydaje wojewoda na wniosek inwestora. W tej decyzji następuje od razu zatwierdzenie podziału nieruchomości, wydanie pozwolenia na budowę i przeniesienie własności nieruchomości (lub ich części) niezbędnych do realizacji inwestycji na własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Powoduje to znaczne przyspieszenie procesu inwestycyjnego. Od decyzji przysługuje właścicielowi odwołanie. Wywłaszczenie staje się skuteczne z chwilą, gdy decyzja jest ostateczna (gdy nie przysługuje już od niej odwołanie).

Właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe (np. prawo użytkowania, służebność) przysługuje odszkodowanie z tytułu przeniesienia własności nieruchomości. Jego wysokość dotychczasowy właściciel uzgadnia z inwestorem. Uzgodnienia dokonuje się w formie pisemnej. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji stała się ostateczna, nie dojdzie do uzgodnienia, wysokość odszkodowania ustala wojewoda w drodze decyzji w terminie 30 dni.

Od decyzji ustalającej odszkodowanie również przysługuje odwołanie. Wniesienie odwołania od decyzji ustalającej odszkodowanie nie pozbawia dotychczasowego właściciela (użytkownika wieczystego) prawa do wypłaty odszkodowania w wysokości ustalonej skarżoną decyzją.
Wysokość odszkodowania ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji przez organ I instancji oraz według wartości tej nieruchomości z dnia, w którym następuje ustalenie odszkodowania. Wysokość odszkodowania może być powiększona o 5% wartości nieruchomości, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji właścicielowi wyda on nieruchomość i opróżni lokal i inne pomieszczenia. Dodatkowo, jeśli nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnych, kwotę odszkodowania zwiększa się o 10 000 zł.Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)