Reklama zniknie za 11 sekund

Zaległości składkowe

Obrazek

Prowadzę gospodarstwo rolne o powierzchni 6,5 ha przeliczeniowego. Nie płaciłem składek w KRUS, bo pracowałem na etacie. Od roku jednak nie pracuję. Czy będę musiał wyrównywać zaległości składkowe wraz z odsetkami, za jaki okres, bo wcześniej też pracowałem na umowę o pracę?

7 lutego 2018, 08:22
W świetle przepisów ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2336), ubezpieczeniu społecznemu rolników podlega z mocy ustawy (obowiązkowo) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny, domownik rolnika – jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Obowiązek opłacania składki powstaje od dnia, w którym powstało ubezpieczenie, a ustaje od dnia, w którym ono ustało. Od 1 października 2009 r. składka jest miesięczna. Od nieopłaconych w terminie składek pobiera się od rolnika odsetki za zwłokę. Należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne. Rolnik jest obowiązany, nie czekając na wezwanie, w ciągu 14 dni zgłaszać Kasie osoby podlegające ubezpieczeniu w jego gospodarstwie oraz informować Kasę o okolicznościach mających wpływ na podleganie ubezpieczeniu i o zmianach tych okoliczności.

Wobec powyższego winien pan zgłosić się jak najszybciej w PT KRUS i poinformować, że od roku już pan nie pracuje (nie podlega ubezpieczeniu w ZUS) i podać, w jakich okresach wcześniej był pan zatrudniony. Sprawa pana zostanie rozpatrzona przez KRUS i wydana zostanie stosowna decyzja.

Ewa Jaworska-Spicak, ekspert od ubezpieczeń społecznych rolników


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)