Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Zerwana umowa na dostawę mleka

Obrazek

Pytanie: Spółdzielnia zerwała wieloletnią umowę na dostawę mleka, gdyż nie chciałem podpisać nowej umowy. Zerwana umowa miała obowiązywać jeszcze przez 3 lata. Surowiec, którego nie odebrała mleczarnia, sprzedałem innemu odbiorcy za tę samą cenę. Czy mogę domagać się od spółdzielni odszkodowania?

Andrzej Sawa6 listopada 2017, 10:27

 

Odpowiedż: Zgodnie z art. 471 kodeksu cywilnego, dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. W sytuacji opisanej przez Czytelnika spółdzielnia rozwiązała z nim umowę tylko dlatego, że nie chciał on podpisać nowej. Zaprzestała odbioru mleka (nie wykonała zobowiązania) z przyczyn leżących po jej stronie. Czytelnik nie ponosi za to odpowiedzialności, gdyż nie miał on obowiązku podpisać umowy na kolejne lata.


W myśl art. 361 § 1 kodeksu cywilnego, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Naprawienie szkody powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej (tzw. odszkodowanie).


Mając powyższe na uwadze, Czytelnikowi nie należy się odszkodowanie od spółdzielni, gdyż sprzedał całe zakontraktowane mleko innej osobie, po cenie takiej samej, jaką ustalił pierwotnie ze spółdzielnią. Wobec czego Czytelnik nie poniósł zatem szkody w majątku.
Sytuacja przedstawiałaby się inaczej, gdyby Czytelnikowi nie udało się sprzedać mleka albo sprzedałby je po cenie niższej niż ustalona w umowie ze spółdzielnią. Wówczas zapłata odszkodowania przez spółdzielnię byłaby w pełni uzasadniona. Czytelnik mógłby dochodzić na drodze sądowej zapłaty kwoty stanowiącej równowartość ceny mleka niekupionego przez spółdzielnię albo kwoty stanowiącej równowartość różnicy w cenie, jeśli nowy odbiorca kupiłby po niższej cenie.Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)