Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Zimowe szkody na polu

Obrazek

Pytanie: Jestem właścicielem graniczącego z drogą powiatową – pola, na którym co roku ustawiane są siatki przeciwśnieżne. Firma zewnętrzna, która zajmuje się ich montażem, w jego trakcie poczyniła mi szkody w uprawie ozimej pszenicy.

Zażądałem od niej odszkodowania. Jej szef odparł, że odszkodowanie to przysługuje mi od Skarbu Państwa lub z polisy ubezpieczeniowej jego firmy. Likwidator szkód oszacował szkodę całkowitą na powierzchni 7,6 ara. Stwierdził jednak, że szkoda nastąpiła w listopadzie i dostanę tylko 25% sumy odszkodowania. Przypuszczam, że będzie ono symboliczne. Czy postąpiono ze mną zgodnie z prawem? Czy w przyszłości mogę zabronić zarządowi dróg wstępu na moje pole?

Andrzej Sawa20 grudnia 2017, 08:23

 Odpowiedź: W opisanej sytuacji nie istnieje możliwość odmowy wstępu zarządcy drogi na grunt sąsiadujący z drogą powiatową. Zgodnie z art. 140 k.c., właściciel gruntu może swobodnie dysponować swoją własnością z wyłączeniem osób trzecich w granicach określonych przez przepisy prawa i zasady współżycia społecznego.
Jednak stosownie do art. 21 ust. 1 i 1a ustawy o drogach publicznych, zarządca drogi, którym w tej sprawie jest zarząd powiatu, może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, w tym upoważnić ją do wydawania decyzji administracyjnych.


Nadto stosownie do ust. 2 powołanego przepisu, – zarządy dróg mają prawo do wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg, urządzania czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w razie przerwy w komunikacji na drodze oraz ustawiania na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych.
Pomimo tego ograniczenia w myśl art. 21 ust. 3 tej ustawy, właścicielom lub użytkownikom gruntów, którzy ponieśli szkody w wyniku opisanych powyżej czynności, przysługuje odszkodowanie na zasadach określonych w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami. Stosownie do art. 128 ust. 4 ustawy, odszkodowanie należne właścicielowi gruntu powinno odpowiadać wartości poniesionych szkód. Jeżeli wskutek tych zdarzeń powodujących szkodę zmniejszeniu uległa wartość nieruchomości, odszkodowanie powiększa się o kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu.

W związku z tym przy ocenie szkody należy wziąć pod uwagę wszelkie aspekty mające wpływ na wysokość strat.
Zgodnie z art. 129 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami w zw. z art. 21 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, odszkodowanie ustala starosta, który po zasięgnięciu opinii biegłego wydaje w tym przedmiocie decyzję administracyjną. Od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania stronie przysługuje odwołanie.
Podsumowując, stwierdzić należy, że właściciel gruntu przylegającego do drogi publicznej nie może odmówić zarządowi dróg wstępu na swój grunt oraz ustawienia na nim zasłon przeciwśnieżnych, nawet jeśli jest niezadowolony z wysokości otrzymanego odszkodowania za straty wywołane ww. czynnościami. Uprawnienie zarządu dróg do wstępu na te grunty wynika bowiem wprost z przepisów prawa.Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)