Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Zwrot akcyzy po śmierci wydzierżawiającego

Obrazek

Pytanie: Wygasła umowa dzierżawy, bowiem zmarł wydzierżawiający. Czy mogę otrzymać zwrot akcyzy od paliwa na ten grunt?

adw. Mikołaj Pomin6 listopada 2016, 12:16

Odpowiedź: Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługuje producentom rolnym – osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, będącym posiadaczami gospodarstw rolnych, zgodnie z definicja zawartą w ustawie z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

W rozumieniu tej ustawy za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza) o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Jak wskazano wyżej, zwrot podatku akcyzowego przysługuje posiadaczom gospodarstwa. W myśl przepisu art. 336 kodeksu cywilnego posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny, tj. właściciel), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, w tym dzierżawca (posiadacz zależny, np. dzierżawcy, najemcy). W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego są oddane w dzierżawę, faktycznym ich użytkownikiem jest dzierżawca i to jemu przysługuje zwrot podatku. Dzierżawcy przysługuje zwrot również w przypadku, jeżeli dzierżawi on grunty na podstawie ustnej umowy, czy też wtedy, gdy dzierżawa nie jest wykazana w ewidencji gruntów i budynków.

Odnosząc się do kwestii wygaśnięcia umowy to wskazać należy, że śmierć wydzierżawiającego nie oznacza automatycznego wygaśnięcia umowy dzierżawy. W prawa i obowiązki wydzierżawiającego wstępują z mocy prawa jego spadkobiercy, o czym już wielokrotnie wspominaliśmy na naszych łamach. Niezależnie od powyższego, wnioskujący o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej winien być posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie składania wniosku.Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)