Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>

Alternatywa dla drogich nawozów? Szykują się zmiany przepisów o nawozach i nawożeniu

Obrazek

Doprecyzowywane są przepisy dotyczące kontroli przeprowadzanych u rolników. Szykują się także ułatwienia we wprowadzaniu na rynek biologicznych preparatów wspomagających. Ma to być alternatywa wobec wysokich cen nawozów mineralnych. 

wk29 września 2022, 10:12

W Sejmie trwają prace nad ustawą o nawozach i nawożeniu, które mają na celu wprowadzenie do polskiego porządku prawnego postanowień unijnego rozporządzenia. - Ministerstwo rolnictwa nie planuje po wejściu w życie przepisów rozporządzenia 2019/1009 uchylenia przepisów ustawy o nawozach i nawożenia dotyczących dopuszczania do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin – powiedział wiceminister Lech Kołakowski, który podkreślił, że do wyboru producentów będzie należała decyzja czy będą korzystać z przepisów unijnego rozporządzenia czy przepisów krajowych.

Co może PIORIN?

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa sprawuje nadzór nad wprowadzaniem do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin.  

W ramach sprawowanego nadzoru, organy Inspekcji oraz upoważnieni pracownicy tej instytucji są uprawnieni do:

  • wstępu na grunty;
  • dokonywania inwentaryzacji nawozów i środków wspomagających uprawę roślin,
  • przeprowadzania kontroli,
  • wstępu do obiektów, w których są przechowywane nawozy lub środki wspomagające uprawę roślin;
  • nieodpłatnego pobierania do badań próbek nawozów i środków wspomagających uprawę roślin.

Kontrole polegające na sprawdzeniu podmiotów stosujących i przechowujących nawozy, środki wspomagające uprawę roślin i produkty nawozowe UE są przeprowadzane na podstawie analizy ryzyka albo na wniosek zainteresowanych podmiotów. Podmioty podlegające nadzorowi, ponoszą opłaty za wykonywanie przez Inspekcję czynności kontrolnych i przeprowadzanie badań laboratoryjnych, jeżeli w ich wyniku stwierdzono, że nawozy albo środki wspomagające uprawę roślin nie spełniają wymagań jakościowych określonych w przepisach.

Bio-produkty mikrobiologiczne

W projektowanej ustawie przedstawiono nowe brzmienie definicji krajowych nawozów i środków wspomagających uprawę roślin w celu jednoznacznego odróżnienia produktów tej samej kategorii, ale objętych ustawodawstwem harmonizacyjnym. Dodano również nową kategorię produktów, które będzie można wprowadzić do obrotu, tj. nawozowe produkty mikrobiologiczne. Produkty te zawierają określone mikroorganizmy i stymulują naturalne procesy odżywiania roślin. Ich działanie uzupełnia działanie nawozów w celu optymalizacji skuteczności tych nawozów i ograniczenia ilości używanych składników pokarmowych.

- Wprowadzenie tej kategorii produktów jest szczególnie istotne w trudnej sytuacji na rynku nawozów. W związku z wysokimi cenami nawozów mineralnych oraz problemami z ich dostępnością rolnicy powinni korzystać z dostępnej alternatywy wobec zakupu nawozów mineralnych. Jedną z nich może być stosowanie nawozowych produktów mikrobiologicznych, które mogą ograniczyć wielkość stosowanych dawek nawozów przez zwiększenie przyswajalności składników pokarmowych w glebie – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Będzie dodatkowy rejestr

Nawozowe produkty mikrobiologiczne nie będą podlegały obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wprowadzanie do obrotu. Z tego względu produkty te nie będą mogły być zamieszczone w wykazie prowadzonym przez MRiRW. Dlatego też do projektu ustawy wprowadzono przepisy nakładające na ministra rolnictwa obowiązek prowadzenia dodatkowego wykazu nawozowych produktów mikrobiologicznych, który będzie ułatwiał rolnikom wybór i korzystanie z tych produktów. Wykaz ten będzie miał charakter wyłącznie informacyjny.

System kar pieniężnych za naruszenie przepisów

W projektowanej ustawie zaproponowano, że dotychczasowe opłaty sankcyjne i kary grzywny dotyczące wprowadzania do obrotu oraz kontroli jakości nawozów i środków wspomagających uprawę roślin zostały zastąpione systemem kar pieniężnych nakładanych przez organy nadzoru rynku w formie decyzji administracyjnych. Kary za naruszenie przepisów w zakresie stosowania, przechowywania i przewozu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin zostały utrzymane w dotychczasowym brzmieniu. Wysokość kar została podwyższona i dostosowana do obecnej sytuacji na rynku produktów nawozowych.

wk

Fot. Envato ElementsWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)