Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Prawo>Wypadki rolnicze>

Postępowanie powypadkowe – obowiazki rolnika i KRUS

Obrazek

Poszkodowany musi dopełnić wielu formalności, aby nabyć prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej. Na KRUS też nałożono też wiele obowiązków.

Andrzej Sawa29 listopada 2018, 09:11
W świetle ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (DzU z 2017 r., poz. 2336 ze zm.), jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi, pomocnikowi rolnika), który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej. Należy się też członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek takiego wypadku

Definicja wypadku

W myśl art. 11 ww. ustawy za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej, albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:
 1. na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi, lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym, lub
 2. w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w pkt 1, albo w drodze powrotnej, lub
 3. podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego, o którym mowa w pkt 1, zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej, albo w związku z wykonywaniem tych czynności, lub
 4. w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa w pkt 3, albo w drodze powrotnej.

Obowiązki ubezpieczonego

O zaistnieniu wypadku poszkodowany (rolnik, domownik, pomocnik rolnika lub inna osoba) jest zobowiązany zawiadomić KRUS bez zbędnej zwłoki (jak najszybciej), nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego zaistnienia. Zgłoszenia można dokonać w KRUS listownie, telefonicznie albo pocztą elektroniczną. Każde późniejsze zgłoszenie, jeśli okoliczności zdarzenia będą rozbieżne albo niemożliwe do ustalenia, będą skutkowały nieuznaniem zdarzenia za wypadek przy pracy rolniczej, a więc odmową prawa do odszkodowania.

 1. Jeśli lekarz udzielający pierwszej pomocy poweźmie podejrzenie, że poszkodowany w chwili wypadku był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających i skieruje na badanie krwi, poszkodowany jest obowiązany poddać temu badaniu. Odmowa ma wpływ na prawo do odszkodowania.
 2. Po wszczęciu przez KRUS postępowania dowodowego osoba poszkodowana lub inna zgłaszająca wypadek powinna, m.in. zabezpieczyć miejsce i przedmioty związane z wypadkiem, udostępnić pracownikowi KRUS jego miejsce i przedmioty z nim związane, wskazać świadków wypadku (jeśli byli), dostarczyć dokumentację leczenia oraz udzielić informacji i wszechstronnej pomocy pracownikowi KRUS prowadzącemu postępowanie.
 3. Poszkodowany może w terminie 7 dni od otrzymania z KRUS protokołu powypadkowego, zgłosić na piśmie uwagi i zastrzeżenia do zawartych w nim ustaleń. Protokół ten stanowi podstawę do uznania lub nie zdarzenia za wypadek przy pracy rolniczej.
 4. Poszkodowany po uznaniu przez KRUS zdarzenia za wypadek przy pracy rolniczej i otrzymaniu zawiadomienia o konieczności dostarczenia zaświadczenia o stanie zdrowia (druk KRUS-N14), winien je niezwłocznie dostarczyć do Kasy. Na podstawie informacji w nim zawartych i zgromadzonej dokumentacji lekarz regionalny inspektor orzecznictwa lekarskiego podejmie decyzję o podjęciu postępowania orzeczniczego niezwłocznie, gdy następstwa wypadku są niewątpliwe, powodują trwałe upośledzenie czynności organizmu (stały uszczerbek na zdrowiu) lub po upływie 6 miesięcy od daty wypadku, gdy naruszenie sprawności organizmu rokuje poprawę (długotrwały uszczerbek na zdrowiu). Niedostarczenie zaświadczenia po dwukrotnym powiadamianiu przez KRUS spowoduje wydanie decyzji odmawiającej prawa do odszkodowania.
 5. Od orzeczenia lekarza rzeczoznawcy ( I instancja) ustalającego uszczerbek na zdrowiu przysługuje odwołanie do komisji lekarskiej Kasy (II instancja). Orzeczenie lekarza rzeczoznawcy staje się prawomocne w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Natomiast orzeczenie komisji lekarskiej staje się prawomocne w dacie jego wydania. Nie tylko poszkodowany może odwołać się do II instancji, ale i lekarz inspektor orzecznictwa może wnieść zarzut wadliwości do orzeczenia lekarza rzeczoznawcy.
 6. prawomocne orzeczenie ustalające uszczerbek na zdrowiu stanowi podstawę do wydania decyzji przez KRUS. Od tej decyzji przysługuje odwołanie do sądu w terminie miesiąca od daty jej otrzymania.

Więcej przeczytasz w grudniowym wydaniu top agrar Polska od str. 44. Zachęcam do lektury!Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)