Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Zarządzanie>

150 mln zł dla rolników poszkodowanych przez klęski

Ministerstwo rolnictwa planuje wypłacić pomoc finansową dla rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe w 2020 r. Przeznaczy na ten cel 150 mln. zł, które trafi do ok. 54 tys. osób. 

wk10 maja 2021, 08:53
Znamy kolejne szczegóły dodatkowej pomocy dla rolników, jaką proponuje ministerstwo rolnictwa. Do konsultacji społecznych przesłany został projekt rozporządzenia Rady Ministrów sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przewiduje on pomoc finansową dla rolników, w których gospodarstwach rolnych wystąpiły szkody w uprawach w 2020 r. 

Katastrofalne statystyki


MRiRW przyznało, że 2020 r. był trudny dla rolników nie tylko z uwagi na problemy ze zbytem produktów rolnych związane z epidemią COVID -19, ale również niekorzystne zjawiska atmosferyczne, które spowodowały znaczne szkody w uprawach rolnych. Zgodnie z danymi wojewodów szkody w związku z ubiegłorocznymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi wystąpiły na powierzchni ponad 452 tys. ha i wyniosły ponad 2 mld zł, a poszkodowanych zostało prawie 54 tys. gospodarstw. - Należy zauważyć, że w związku z wystąpieniem suszy w 2020 r. nie została uruchomiona pomoc, o której mowa w § 13y rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – napisano w uzasadnieniu rozporządzenia. 

Dla kogo pomoc?

O pomoc będzie mógł ubiegać się rolnik, w którego gospodarstwie rolnym szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r.:
 • gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły te szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, lub
 • suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, obliczone za pośrednictwem publicznej aplikacji wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody;
 • ponadto pomoc będzie przysługiwała wyłącznie do powierzchni upraw, na której szkody spowodowały utratę co najmniej 20% plonu.

Wnioski i zaświadczenia


Pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego ARiMR na wniosek rolnika złożony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej. Do wniosku rolnik będzie zobowiązany dołączyć:
 • kopię protokołu oszacowania szkód, który powinien zawierać informacje o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody w 2020 r., lub
 • protokół oszacowania szkód opatrzony w celu potwierdzenia wystąpienia szkód powstałych w wyniku suszy podpisem zaufanym przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego producenta rolnego;
 • informacje dotyczące rolnika i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacje o wysokości otrzymanej pomocy publicznej, 
 • kserokopie polis ubezpieczeniowych potwierdzających zwarcie umowy ubezpieczenia upraw rolnych.

Wysokość pomocy


Zgodnie z projektowanymi przepisami wysokość pomocy będzie ustalana jako iloczyn powierzchni na których wystąpiły szkody oraz stawki pomocy. Jednocześnie proponuje się, aby stawka pomocy była zróżnicowana w zależności od uprawy i wysokości szkód i wynosiła:
 • 1200 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 70% plonu;
 • 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 70% plonu;
 • 1000 zł na 1 ha upraw, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy;
 • 600 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20% do 70% plonu;
 • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20% do 70% plonu.
Jednocześnie w projekcie przewiduje się, że w przypadku gdy ze złożonych wniosków, będzie wynikać, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 150 mln zł, wysokość będzie obliczana z uwzględnieniem współczynnika korygującego.

Ponadto uwzględniając unijne przepisy wysokość pomocy będzie pomniejszana o 50%, jeżeli rolnik w dniu wystąpienia szkód nie posiadał ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw od co najmniej od jednego z ryzyk. 

wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)