Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Zarządzanie>

Budowle rolnicze w gospodarstwie rolnym- sprawdź, jakie warunki techniczne obowiązują!

Obrazek

Jak przechowywać węgiel? Ile metrów od domu można zbudować zbiornik na nawozy naturalne lub myć urządzenia ochrony roślin? Jak budować biogazownie oraz przechowywać nawozy naturalne? Na te i wiele innych podobnych pytań dotyczących budowli rolniczych tutaj znajdziecie szczegółowe odpowiedzi.

wk21 lutego 2023, 10:53
Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie” został przygotowany prawie rok temu. Następnie w sierpniu 2022 r. wysłany do Komisji Europejskiej w celu notyfikacji. W życie wszedł ostatecznie w połowie lutego 2023 r. Rozporządzenie powiela w zdecydowanej większości dotychczasowe regulacje, a konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika przede wszystkim z potrzeby dostosowania do przepisów odrębnych.

Dojścia i dojazdy do budowli rolniczych

Zgodnie z przepisami rozporządzenia do budowli rolniczych zapewnia się dojścia i dojazdy odpowiednie do przeznaczenia i sposobu użytkowania tych budowli oraz przystosowane do prowadzenia działań ratowniczych przez Straż Pożarną, w tym umożliwiające dojazd pojazdów jednostek strażackich o każdej porze roku, jeżeli gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej przekracza 500 MJ/m2 i zachodzi co najmniej jeden z warunków:
 • powierzchnia strefy pożarowej przekracza 1000 m2;
 • występuje strefa zagrożenia wybuchem wewnątrz budowli rolniczych.
Jednocześnie szerokość dojazdów do budowli rolniczych i urządzeń budowlanych z nimi związanych powinna wynosić co najmniej 3 m. A ukształtowanie niwelety podłużnej i przekrojów poprzecznych dojść i dojazdów do budowli rolniczych i urządzeń budowlanych z nimi związanych powinno zapewniać spływ wód opadowych lub roztopowych. Z kolei stanowiska postojowe i dojazdy do budowli rolniczych i urządzeń budowlanych z nimi związanych powinny mieć nawierzchnię utwardzoną, zapewniającą odpływ wód opadowych lub roztopowych.
Odległości zamkniętych zbiorników na nawozy naturalne płynne oraz zamkniętych zbiorników na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej, mierzone od pokryw i wylotów wentylacyjnych tych zbiorników, powinny wynosić co najmniej:
 • 10 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi na działkach sąsiednich, jednak nie mniej niż 15 m od okien i drzwi w tych pomieszczeniach;
 • 15 m od magazynów środków spożywczych, a także od budynków służących przetwórstwu artykułów rolno-spożywczych;
 • 5 m od silosów na kiszonki;
 • 5 m od budynków magazynowych pasz i ziarna;
 • 5 m od silosów na zboże i pasze;
 • 4 m od granicy działki sąsiedniej.

Czytaj także: Inwestować w gospodarstwie czy nie? Trudne decyzje rolników w kryzysowych czasach

Odległości otwartych zbiorników na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej, otwartych zbiorników na nawozy naturalne płynne oraz płyt do przechowywania nawozów naturalnych stałych powinny wynosić co najmniej:
 • 25 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi na działkach sąsiednich, jednak nie mniej niż 30 m od okien i drzwi w tych pomieszczeniach;
 • 50 m od magazynów środków spożywczych, a także od budynków służących przetwórstwu artykułów rolno-spożywczych;
 • 10 m od silosów na kiszonki;
 • 10 m od budynków magazynowych pasz i ziarna;
 • 5 m od silosów na zboże i pasze;
 • 4 m od granicy działki sąsiedniej
Odległości komór fermentacyjnych i zbiorników biogazu rolniczego powinny wynosić co najmniej:
 • 20 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od budynków inwentarskich;
 • 20 m od budynków innych niż budynki inwentarskie, niepowiązanych technologicznie z instalacją służącą do otrzymywania biogazu rolniczego;
 • 15 m od składu węgla i koksu;
 • 15 m od komór fermentacyjnych i zbiorników biogazu rolniczego, które są elementem odrębnych instalacji służących do otrzymywania biogazu rolniczego;
 • 25 m od studni lub ujęć wód, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne, linii brzegu wód powierzchniowych oraz pasa morskiego;
 • 15 m od silosów na zboże i pasze;
 • 5 m od granicy działki sąsiedniej.
Odległość silosów na zboże i pasze o pojemności do 100 ton powinna wynosić co najmniej:
 • 8 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi;
 • 8 m od budynków innych niż budynki inwentarskie i gospodarcze;
 • 15 m od instalacji służących do otrzymywania biogazu rolniczego;
 • 15 m od składu węgla i koksu;
 • 4 m od granicy działki sąsiedniej.
Odległość silosów na zboże i pasze o pojemności większej niż 100 ton powinna wynosić co najmniej:
 • 10 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od budynków inwentarskich, jednak nie mniej niż 15 m od okien i drzwi w tych pomieszczeniach oraz budynkach;
 • 8 m od budynków innych niż budynki inwentarskie;
 • 15 m od instalacji służących do otrzymywania biogazu rolniczego;
 • 15 m od składu węgla i koksu;
 • 4 m od granicy działki sąsiedniej.
Odległość silosów na kiszonki powinna wynosić co najmniej:
 • 25 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, jednak nie mniej niż 30 m od okien i drzwi w tych pomieszczeniach;
 • 50 m od magazynów środków spożywczych, a także od budynków służących przetwórstwu artykułów rolno-spożywczych;
 • 8 m od budynków magazynowych pasz i ziarna;
 • 15 m od instalacji służących do otrzymywania biogazu rolniczego;
 • 15 m od składu węgla i koksu;
 • 5 m od granicy działki sąsiedniej. Silosy na kiszonki powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne.

Zobacz także: Kiedy pozwolenie na budowę silosów?

Odległość myjni urządzeń ochrony roślin powinna wynosić co najmniej:
 • 30 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, urządzeń wodnych do ujmowania wód powierzchniowych oraz wód podziemnych, urządzeń wodnych prowadzących wody powierzchniowe, ujęć wody oraz zbiorników i cieków wodnych, silosów na kiszonki, budynków magazynowych pasz i ziarna, magazynów środków spożywczych oraz budynków służących przetwórstwu artykułów rolno-spożywczych;
 • 5 m od granicy działki sąsiedniej.


Budowle rolnicze i urządzenia budowlane z nimi związane

Zgodnie z rozporządzeniem budowle rolnicze i urządzenia budowlane z nimi związane powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający w fazie budowy i eksploatacji zachowanie stanów granicznych nośności i użytkowania konstrukcji.
Z kolei posadowienie budowli rolniczych i urządzeń budowlanych z nimi związanych powinno
 • być dostosowane do:
- warunków hydrogeologicznych i innych cech podłoża gruntowego,
- rodzaju konstrukcji oraz sposobu użytkowania budowli rolniczych i urządzeń budowlanych z nimi związanych;
 • zapewniać zachowanie stanów granicznych nośności i użytkowania konstrukcji.
Zgodnie z przepisami występujące w budowlach rolniczych urządzenia techniczne powodujące wstrząsy i wibracje powinny być wykonane na oddzielnych fundamentach, z zachowaniem odstępów dylatacyjnych, w sposób uniemożliwiający przenoszenie wstrząsów i wibracji na fundamenty tych budowli.
Fundamenty budowli rolniczych i urządzeń budowlanych z nimi związanych powinny być zabezpieczone przed:
 • negatywnymi skutkami oddziaływania wód gruntowych;
 • skutkami przemarzania podłoża gruntowego, jeżeli podłoże stanowią grunty wysadzinowe;
 • uszkodzeniami umożliwiającymi przeniknięcie do gruntu szkodliwych substancji znajdujących się w tych budowlach i urządzeniach.


Z jakich materiałów budowlanych można korzystać przy budowie silosu?

W silosach na zboże i pasze jest niedopuszczalne stosowanie toksycznych związków chemicznych i materiałów budowlanych o stężeniu naturalnych izotopów promieniotwórczych większym od stężenia określonego w przepisach w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Jaki materiał do instalacji w biogazowniach?

W instalacjach służących do otrzymywania biogazu rolniczego powinny być stosowane niskociśnieniowe zbiorniki biogazu rolniczego wykonane z metalu, żelbetu lub tworzyw elastycznych. A zbiorniki powłokowe biogazu rolniczego wykonane z tworzyw elastycznych powinny być zabezpieczone ogrodzeniem o wysokości co najmniej 1,8 m. Z kolei odległość ogrodzenia od płaszcza zbiornika biogazu rolniczego powinna wynosić co najmniej 0,85 m. Dopuszcza się odległość mniejszą pod warunkiem wykonania ogrodzenia w sposób uniemożliwiający sięgnięcie do płaszcza zbiornika biogazu rolniczego. Jednocześnie podziemne zbiorniki biogazu rolniczego mogą być obciążone jedynie znajdującym się nad nimi gruntem.
Komory fermentacyjne i zbiorniki biogazu rolniczego powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zabezpieczający przed:
 • pożarem lub wybuchem;
 • zamarznięciem przewodów doprowadzających i odprowadzających gaz;
 • kondensacją gazu;
 • korozją powodowaną przez substancje zawarte w gazie, w szczególności przez amoniak i siarkowodór.

Zobacz także: Kiedy warto inwestować w biogazownie rolnicze?

W pomieszczeniach, w których znajdują się zbiorniki biogazu rolniczego, należy zapewnić wentylację grawitacyjną. Otwory nawiewne w takich pomieszczeniach powinny znajdować się bezpośrednio nad posadzką, a kanały wywiewne powinny być wyprowadzone ponad dach.

Jak przechowywać nawozy naturalne w gospodarstwie?

Do usuwania i przechowywania nawozów naturalnych powinny być zastosowane budowle rolnicze i urządzenia budowlane z nimi związane odpowiednie do systemów utrzymywania zwierząt. Zbiorniki na nawozy naturalne płynne powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne. Z kolei zamknięte zbiorniki na nawozy naturalne płynne powinny mieć szczelne przykrycie, wylot wentylacyjny i zamykany otwór wejściowy, z wyłączeniem zbiorników na nawozy naturalne płynne lub ich części, które znajdują się pod budynkiem inwentarskim i stanowią technologiczne wyposażenie tego budynku. A zbiorniki na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, a w przypadku gdy są to zamknięte zbiorniki na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej – szczelne przykrycie, wylot wentylacyjny i zamykany otwór wejściowy.

Trzeba także pamiętać, że konstrukcja zbiorników na nawozy naturalne płynne oraz zbiorników na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej powinna zapewniać warunki ich użytkowania przez:
 • umożliwienie dojazdu, oraz opróżnienia gromadzących się osadów;
 • wykonanie spadków w dnie w kierunku komory czerpalnej nawozów naturalnych płynnych oraz produktów pofermentacyjnych w postaci płynnej;
 • wykonanie spadków na zewnątrz, aby był możliwy odpływ wód opadowych lub roztopowych.
Płyty do przechowywania nawozów naturalnych stałych powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne.

Jak przechowywać węgiel w gospodarstwie?

Składy otwarte węgla i koksu powinny być położone na terenie, na którym nie gromadzą się wody opadowe lub roztopowe, a do składów, zapewnia się dojazd dla pojazdów mechanicznych. Jednocześnie podłoże składów, powinno być utwardzone ze spadkiem nie mniejszym niż 3%. Składy węgla brunatnego powinny być przykryte.

Bezpieczeństwo pożarowe i zabezpieczenie przed wybuchem

Zgodnie z rozporządzeniem budowle rolnicze powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru lub wybuchu, a w przypadku wystąpienia pożaru – w sposób zapewniający:
 • zachowanie nośności ogniowej konstrukcji przez określony czas,
 • ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu wewnątrz budowli rolniczych;
 • ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny;
 • możliwość ewakuacji ludzi;
 • bezpieczeństwo ekip ratowniczych, w szczególności przez zapewnienie dostępu do miejsca pożaru oraz zapewnienie zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych.
Odległości stanowisk postojowych dla pojazdów samochodowych i samojezdnych maszyn rolniczych od instalacji służących do otrzymywania biogazu rolniczego powinny wynosić co najmniej 10 m.
Wokół instalacji służących do otrzymywania biogazu rolniczego ustala się strefy bezpieczeństwa, w zależności od łącznej pojemności komór fermentacyjnych i zbiorników biogazu rolniczego, mierzone od zewnętrznych krawędzi skrajnych budowli i urządzeń budowlanych wchodzących w skład tych instalacji. W przypadku instalacji służących do otrzymywania biogazu rolniczego, które mają pojemność:
 • do 350 m3 – strefa bezpieczeństwa wynosi co najmniej 3 m;
 • ponad 350 m3 do 700 m3 – strefa bezpieczeństwa wynosi co najmniej 5 m;
 • ponad 700 m3 – strefa bezpieczeństwa wynosi co najmniej 8 m.
Budowle rolnicze, z wyłączeniem płyt do przechowywania nawozów naturalnych stałych i silosów na kiszonki, powinny być chronione przed wyładowaniami atmosferycznymi.

Higiena i zdrowie - zabezpieczenie przed przenikaniem do wód i gruntu

W budowlach rolniczych, w których wydzielają się szkodliwe dla zdrowia substancje i zapachy, należy przewidzieć system wentylacji zapewniający wykonywanie czynności związanych z czyszczeniem, naprawą i konserwacją. Jednocześnie urządzenia budowlane związane z budowlami rolniczymi służące do odprowadzania zużytych wód, soków kiszonkowych, a także innych nieczystości i zanieczyszczeń powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zabezpieczający przed przenikaniem szkodliwych substancji do wód i gruntu. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

wk
fot. envato.elements


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)