🔔 Pierwszy miesiąc prenumeraty za jedyne 9 zł
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Acaramik 018 ECZałącznik do decyzji MRiRW nr R-456/2016d z dnia 19.09.2016 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-139/2013 zn z dnia 08.11.2013 r.

Posiadacz zezwolenia:
Rotam Agrochemical Europe Ltd, Hamilton House, Mabledon Place, WCIH 9BB Londyn,
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, tel.: + 44 207 953 0447, e-mail:
contacteu@rotam.com

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie:
1. Zakład Produkcyjno-Handlowy AGROMIX Roman Szewczyk, ul. Mokra 7, 32-005
Niepołomice, tel.: +48 12 281 1008, fax: +48 12 281 1453, e-mail:
agromix@agromix.com.pl, www.agromix.com.pl
2. Pakon Sp. z o.o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel/fax: +48 63 240 0118 wew. 136,
e-mail: biuro@pakon-konin.pl


ACARAMIK 018 EC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
abamektyna (produkt naturalny z grupy makrocyklicznych laktonów) 18 g/l (1,83%)


Zezwolenie MRiRW nr R - 139/2013 zn z dnia 08.11.2013r.,
zmienione decyzją MRiRW nr R - 157/2015d z dnia 06.03.2015 r.,
decyzją MRiRW nr R - 546/2015d z dnia 23.06.2015 r.,
decyzją MRiRW nr R-909/2015d z dnia 04.11.2015 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 456/2016d z dnia 19.09.2016 r.
UWAGA

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H319 – Działa drażniąco na oczy.
H332 – Działa szkodliwie w następstwie oddychania.
H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H373 – Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie
powtarzane.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P260 – Nie wdychać rozpylonej cieczy.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P391 – Zebrać wyciek.
P301+P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P305+P351+P338 – W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Etykieta środka Acaramik 018 EC, załącznik do decyzji MRiRW


OPIS DZIAŁANIA
Acaramik 018 EC jest środkiem owadobójczym i przędziorkobójczym w formie koncentratu
do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do
zwalczania owadów szkodliwych w uprawie gruszy, truskawki, maliny, jeżyny, oberżyny,
ogórka, papryki, pomidora, chryzantemy i róży.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych i ręcznych.


STOSOWANIE ŚRODKA

ROŚLINY SADOWNICZE
Grusza
Miodówka gruszowa plamista
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Środek można stosować łącznie z adiuwantem Superam 10 AL (50 ml/100 l cieczy
użytkowej).
Termin stosowania: środek stosować po okresie kwitnienia drzew i zauważeniu pierwszych
objawów uszkodzeń.
Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

ROŚLINY WARZYWNE UPRAWIANE POD OSŁONAMI

Oberżyna, ogórek, papryka, pomidor
Przędziorek chmielowiec
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05% (50 ml środka
w 100 litrach wody).

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 500-1500 l/ha (w zależności od wielkości i zagęszczenia
roślin na plantacji).
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

ROŚLINY OZDOBNE UPRAWIANE POD OSŁONAMI
Chryzantema, róża
Przędziorek chmielowiec
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05% (50 ml środka
w 100 litrach wody).

Termin stosowania: Opryskiwać rośliny po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów
uszkodzeń.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 500-2000 l/ha (w zależności od wielkości i zagęszczenia
roślin na plantacji)
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie róży: 2

Etykieta środka ochrony roślin Acaramik 018 EC, załącznik do decyzji MRiRW
2


Chryzantema
Wciornastek zachodni
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05% (50 ml środka
w 100 litrach wody).

Termin stosowania: Opryskiwać rośliny po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów
uszkodzeń.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 500-2000 l/ha (w zależności od wielkości i zagęszczenia
roślin na plantacji)
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie chryzantemy: 2.

Gerbera

Miniarki
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05% (50 ml środka
w 100 litrach wody).

Termin stosowania: Opryskiwać rośliny po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów
uszkodzeń.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 500-2000 l/ha (w zależności od wielkości i zagęszczenia
roślin na plantacji)
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Stosowanie środka ochrony roślin
w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych


Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin
stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Truskawka uprawiana w gruncie i pod osłonami
Przędziorek chmielowiec
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.
Termin stosowania: Opryskiwać rośliny po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów
uszkodzeń przed kwitnieniem (BBCH 00-49) lub po zakończeniu kwitnienia (BBCH 71-99).
Zalecana ilość wody: 500 - 1200 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Malina, jeżyna
Przędziorek chmielowiec
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Etykieta środka ochrony roślin Acaramik 018 EC, załącznik do decyzji MRiRW
3


Termin stosowania: Opryskiwać rośliny po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów
uszkodzeń (BBCH 00-99).
Zalecana ilość wody: 1000 - 1200 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 28 dni.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środek Acaramik 018 EC stosować przemiennie ze środkami o odmiennym
mechanizmie działania.
2. Opryskiwać całe rośliny – zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową
również dolnej strony liści.
3. Środka Acaramik 018 EC nie stosować przed spodziewanym deszczem.
4. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne i dyniowe na każdej uprawianej
po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg celem sprawdzenia, czy w ciągu
7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin
.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, z
włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny
wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i
dokładnie wymieszać. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Zalecane ciśnienie robocze: od 2 do 3 bar.
W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza należy zwrócić
uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika.
Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.
W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka
myjącego.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
Etykieta środka ochrony roślin Acaramik 018 EC, załącznik do decyzji MRiRW
4


Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę twarzy i oczu oraz odzież ochronną, zabezpieczającą
przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej
oraz wykonywania zabiegu.
Unikać zanieczyszczenia oczu.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W przypadku uprawianych w szklarni typu tunel foliowy bez izolowanej powierzchni glebowej
oberżyny, ogórka, papryki, pomidora, chryzantemy, gerbery i róży oraz uprawianej
w gruncie i pod osłonami truskawki:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
W przypadku uprawy gruszy:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości:
− 15 m od zbiorników i cieków wodnych lub
− 10 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%.
W przypadku uprawy maliny i jeżyny:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości:
− 20 m od zbiorników i cieków wodnych lub
− 10 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%.
W przypadku uprawy gruszy, maliny, jeżyny
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
W przypadku uprawy truskawki
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środka nie stosować:
− na rośliny uprawne w trakcie ich kwitnienia,
− kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
− w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek, a także na rośliny, w których kwitnienie może
rozpoczynać się przed upływem okresu prewencji,
− nie stosować na roślinach pokrytych spadzią.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Grusza - 28 dni;
Oberżyna, ogórek, papryka, pomidor, truskawka, malina, jeżyna – 3 dni;
Etykieta środka ochrony roślin Acaramik 018 EC, załącznik do decyzji MRiRW
5


Chryzantema, gerbera, róża – nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.
Okres prewencji dla pszczół:
96 godzin.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0oC-30oC, z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

PIERWSZA POMOC
Natychmiast wezwać lekarza.
Przerwać pracę. Zatrutego usunąć z miejsca działania preparatu, zdjąć odzież ochronną.
Przy zaburzeniach oddychania zrobić sztuczne oddychanie (najlepiej usta - usta).
W razie zanieczyszczenia skóry preparatem skażone miejsca zmyć wodą i mydłem.
W przypadku dostania się preparatu do oczu – przemywać je wodą przez 10 – 15 min.
W razie połknięcia preparatu spowodować wymioty podając do picia 1-2 szklanki wody.
W przypadku utraty przytomności nie powodować wymiotów ani nic nie powodować
doustnie.
Wczesne objawy zatrucia można zminimalizować przez spowodowanie wymiotów w ciągu
30 minut od czasu ekspozycji. Jeśli objawy zatrucia postępują powodować wymioty
i wykonywać pomiary płynów ustrojowych i elektrolitów oraz kontrolować ciśnienie krwi.
W ciężkich przypadkach obserwacje winny być kontynuowane przez kilka dni do czasu
aż objawy kliniczne nie będą ustępowały.
Abamektyna powoduje wzrost aktywności GABA, dlatego unikać podawania leków
powodujących wzrost aktywności GABA (barbiturany, benzodiazepiny, itd.) u osób
potencjalnie narażonych na abamektynę.
Unikać prowadzenia pojazdów mechanicznych i maszyn przy podejrzeniu zatrucia.Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr partii - .........
Etykieta środka ochrony roślin Acaramik 018 EC, załącznik do decyzji MRiRW
6

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody