Weź udział w konkursie
i wygraj ursusa

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Accent 75 WG


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-291/2015d z dnia 29.04.2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 151/2013 z dnia 07.11. 2013 r.
Posiadacz zezwolenia:
DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 17 B, 02-676 Warszawa, tel.: 22 320 09 00, fax: 22
320 09 50, e-mail: kontakt.ag@pol.dupont.com.
ACCENT 75 WG
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 75% (750 g/kg).
Zezwolenie MRiRW nr R - 151/2013 z dnia 07.11.2013 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr R - 291/2015d z dnia 29.04.2015 r.
Uwaga
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P391 – Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
Accent 75 WG jest środkiem chwastobójczym w postaci granul do sporządzania zawiesiny
wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania perzu
właściwego i jednorocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) i niektórych
chwastów dwuliściennych w kukurydzy.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Accent 75 WG jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest głównie
poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Wzrost
chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje
stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają po 10-25 dniach od zabiegu. Środek
działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda
przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.
Chwasty wrażliwe:
jednoroczne jednoliścienne: chwastnica jednostronna;
jednoliścienne wieloletnie: perz właściwy;
Etykieta środka ochrony roślin Accent 75 WG, załącznik do decyzji MRiRW1
dwuliścienne jednoroczne: bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica
pospolita, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, przytulia czepna,
przetacznik perski (w dawce 80 g/ha), psianka czarna, rdest powojowy, rumian polny, szarłat
szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny;
dwuliścienne wieloletnie: mlecz polny.
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, rdest ptasi (w dawce 80 g/ha).
Chwasty odporne: odporne są chwasty średnio wrażliwe w późniejszych fazach
rozwojowych (powyżej 6 liści).
STOSOWANIE ŚRODKA
Na glebach lekkich (zawartość frakcji gliniastej < 8%) środek może być stosowany raz
na dwa lata.

Kukurydza
Termin stosowania:
Zabieg wykonać po wschodach w fazie 2-8 liści kukurydzy (BBCH 12-18), gdy:
− większość roślin perzu osiągnęła wysokość 15-20 cm (perz ma wtedy 4-7 liści);
− rośliny chwastnicy jednostronnej znajdują się w fazie 3 liści do końca fazy krzewienia;
− większość chwastów dwuliściennych znajduje się w fazie 2-4 liści.
Accent 75 WG stosuje się łącznie z adiuwantem Trend 90 EC w dawce:
Zabieg jednorazowy:
Accent 75 WG 60 - 80 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml na 100 l wody).
Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania
80 g/ha + Trend 90 EC 0,1% (100 ml na 100 l wody).

Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania -
60-80 g/ha + Trend 90 EC 0,1% (100 ml na 100 l wody).

Zabieg w dawce dzielonej:
I zabieg w dawce:
Accent 75 WG 50 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml na 100 l wody).
II zabieg w 10 do 14 dni (do fazy 8 liści kukurydzy) w dawce:
Accent 75 WG 30 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml na 100 l wody).
Maksymalna liczba zabiegów w dawce dzielonej w sezonie wegetacyjnym: 2
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji jako roślinę następczą można uprawiać
kukurydzę (po 1 miesiącu od zastosowania środka). W normalnych terminach
agrotechnicznych jako rośliny następcze można uprawiać:
− zboża ozime – po 4 miesiącach,
− zboża jare – po 8 miesiącach,
− inne rośliny – po 10 miesiącach.
Etykieta środka ochrony roślin Accent 75 WG, załącznik do decyzji MRiRW2
Po zbiorze kukurydzy wiosną następnego sezonu wegetacyjnego i następnej jesieni można
uprawiać wszystkie rośliny (około 300 dni od zastosowania środka).
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. S
trategia zarządzania odpornością:
Środek Accent 75 WG zawiera substancję czynną należącą do herbicydów z grupy
inhibitorów ALS. Stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie działania
może prowadzić do wyselekcjonowania chwastów odpornych. Aby zminimalizować ryzyko
wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, herbicydy z grupy inhibitorów ALS powinny być
stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
− postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosuj
środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczania
chwastów,
− dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju
i nasilenia chwastów,
− używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp.,
− stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,
− stosuj mieszanki herbicydu z grupy ALS z herbicydami o odmiennym mechanizmie
działania,
− stosuj w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych
chwastów,
− stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz wciągu sezonu
wegetacyjnego rośliny uprawnej,
− informuj posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
− w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub
z posiadaczem zezwolenia.
2. W warunkach niekorzystnych dla wzrostu i rozwoju kukurydzy po zastosowaniu środka
mogą wystąpić przemijające zniekształcenia liści, przebarwienia oraz wstrzymanie
wzrostu roślin. Szczególnie silnie mogą reagować odmiany: Contessa, Fart, Frida, Koka,
Melina, Mieszko, Mona Trophee.
3. Środka nie stosować:
− w kukurydzy cukrowej, pękającej i w uprawie materiałów hodowlanych,
− w fazie rozwojowej kukurydzy powyżej 8 liści,
− na odmianę kukurydzy Koka,
− bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów na rośliny, których wzrost został
zahamowany wskutek niskich temperatur; zabieg można wykonać po wznowieniu
intensywnego wzrostu kukurydzy,
− w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC. Nie stosować środka
w czasie silnego nasłonecznienia. Nie stosować środka gdy amplituda temperatur
między dniem i nocą wynosi powyżej 17oC,
− na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozki, suszę, nadmierną wilgotność,
brak odpowiedniej ilości składników pokarmowych, szkodniki lub choroby lub inne
niekorzystne warunki. Stosowanie na bardzo lekkich glebach zwiększa ryzyko
niekorzystnego wpływu wyżej wymienionych czynników na rośliny mokre (rosa,
deszcze),
− po zastosowaniu na plantacji kukurydzy insektycydów doglebowych zawierających
substancje aktywne z grupy związków fosforoorganicznych.
4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Etykieta środka ochrony roślin Accent 75 WG, załącznik do decyzji MRiRW3
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową sporządzić bezpośrednio przed użyciem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości ciągle dokładnie mieszając.
Następnie wyłączyć mieszadło, dodać odmierzoną ilość adiuwanta Trend 90 EC.
Po zamknięciu zbiornika (ewentualnym wyłączeniu inżektora) uruchomić mieszadło
hydrauliczne. Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Ze względu na dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka,
bardzo ważne jest wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych
roślinach niż kukurydza.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo o szerokości:
− 5 m lub
− 1m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy
użytkowej podczas zabiegu o 50%.
Etykieta środka ochrony roślin Accent 75 WG, załącznik do decyzji MRiRW4
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0 - 30 °C, z dala od źródeł ciepła.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności – 2 lata.
Data produkcji -
Zawartość netto -
Nr parti -
Etykieta środka ochrony roślin Accent 75 WG, załącznik do decyzji MRiRW5

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody