Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Achiba 05 ECZa
Z łączn
z ik
k do decyz
y j
z i
i MRi
R RW
R
nr R - 229/2017d z dnia 01.06.2017
7 r.
zmieniającej ze
z zw
z o
w lenie
i MR
M i
R RW
R
nr
r R - 205/2016 z dnia 17.10.2016 r
.

Posiadacz zezwolenia:
Nissan Chemical Europe S.
S A.
A R.
R L.
L , 10 A Rue de la Voie Lactée Parc d’Af
A fa
f ir
i e de Crécy 69370,
Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Re
R pub
u li
l ka
k Fr
F anc
n uska
k , te
t l.:
.
: +33 437 6
44 020,
0 fax
a : +3
+ 3
3 437 646 874

Po
P dmi
m ot wp
w rowa
w dza
z j
a ący
y śro
r dek
k ochrony
y roś
o li
l n na t
er
e yt
y ori
r um
m Rz
R e
z czp
z ospolite
t j
e Po
P l
o s
l ki
k ej
e :
Nufarm Polska
k sp.
p z
z o. o.,
, ul. Gr
G ój
ó ecka
k 1/3
/ , 02-019 Warszawa, tel.: +48 22 62
6 0
2 32 52,
, fa
f x:
: +48
4
8
22 654 07 97

Po
P dmi
m ot odp
d owi
w e
i dzi
z aln
l y
y za
z ko
k ńcowe
w p
ako
k wa
w nie i
et
e yk
y ieto
t wa
w nie
i śr
ś odka
k ochr
h ony
y ro
r śli
l n:
Agropak Sp
S . J. Br
B ze
z zi
z ński
k i Wspól
ó ni
n cy,
y ul. Da
D r
a wi
w na
n 1d, 43-603 Jawo
w rzn
z o, te
t l.:
: 32 745 11 12,
www.agropak.pl;
Fr
F ega
g ta S.
S A.
A , ul. Gr
G unwa
w l
a dz
d ka
k 497, 80-309 Gdańsk-Ol
O iwa
w , tel
e .: +48 58 552 00 27 do 29, fax: +48
4 58
8
552 48 31.

Podmiot odp
d owi
w e
i dzi
z aln
l y
y za
z ko
k ńcowe
w etyk
y i
k etowa
w ni
n e śr
ś o
r dka
k ochrony
y roś
o li
l n:
Wil
i shi
h re
e Ho
H ldi
d ng
g Sp
S . z
z o.
. o., Pa
P s
a s 20
2 N,
N 05-870 Błonie, tel.: 22 731 50 82, fa
f x: 22
2 725 54 01,
www.whlogistics.pl

ACHIBA 05 EC


Środe
d k
k pr
p ze
z zn
z a
n czo
z ny
n do
d st
s osow
o ani
n a pr
p ze
z z
z uż
u y
ż tko
k w
o ni
n kó
k w
ó pr
p of
o esj
s ona
n l
a ny
n ch


Zawartość substancji czynnej:
chizalofop-P-etyl
y owy
w (zw
z i
w ąze
z k
k z
z gr
g up
u y
y pochodnyc
y h kw
k a
w su aryl
y ofenoks
k yp
y rop
o io
i nowe
w go
g ) - 50 g/l
(5,22%)


Ze
Z zw
z ol
o eni
n e M

Ri
R RW
R
nr
n R
R -205/2016 z dnia 17.10.2016 r.
zm
z ieni
n on
o e
n de
d c
e yzj
z ą MRR
R W
R
nr
n R
R - 229/2017d z dnia 01.06.201
0 7 r.


Niebezpieczeństwo
H304
Po
P łkn
k ięci
c e i
dost
s ani
n e s

ę p
rz
r e
z z
z drogi
g oddechowe
w mo
m że
ż gr
g ozi
z ć śmi
m ercią
i .
H317
Może
ż p
owo
w dowa
w ć r
ea
e kc
k j
c ę a
ler
e gi
g czn
z ą skó
k ry.
y
H318
Po
P wo
w duj
u e p
owa
w żn
ż e uszk
z o
k dze
z nie oczu
z .
H332
Dz
D i
z ała szk
z o
k dliwi
w e
i w
w nast
s ęps
p twi
w e
e wd
w yc
y hania.
a
H410
Dz
D i
z ała bard
r zo
z toks
k yc
y zn
z ie na orga
g nizm
z y
m
y wo
w dne, powoduj
u ąc
ą długo
g tr
t wa
w łe
ł
e
skutki.
EUH066
Po
P wt
w arza
z j
a ące
e si
s ę na
n raże
ż ni
n e
i mo
m że
ż powo
w dowa
w ć wy
w s
y usza
z nie lub
u pęka
k nie
e
skóry.
EUH401
W cel
e u uni
n kn
k ięci
c a za
z gr
g oż
o e
ż ń dla zd
z rowi
w a
i lud
u zi
z i środowi
w ska
k , nal
a eży
ż
postęp
ę owa
w ć zg
z o
g dnie z
z instrukcją użycia.
1

P261
Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P280
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę
twarzy.
P304 + P340
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i
zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P305 + P351 + P338
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo
usunąć. Nadal płukać.
P333 + P313
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć
porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391
Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Achiba 05 EC jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym
nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów rocznych i wieloletnich jednoliściennych (po ich
wschodach) w roślinach rolniczych i warzywnych.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna chizalofop-P-etylowy została zaklasyfikowana do
grupy A.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Achiba 05 EC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, pobieranym bardzo szybko
przez liście, a następnie przemieszczanym do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie
wzrostu i rozwoju chwastów.
Działanie środka na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych liści.
Pełny efekt działania jest widoczny po około 2-3 tygodniach lub nieco później w przypadku
utrzymywania się niskich temperatur. Chłodna pogoda i susza opóźniają działanie środka, ale nie
obniżają jego skuteczności.
Środek Achiba 05 EC stosuje się nalistnie po wzejściu chwastów. Chwasty roczne są najbardziej
wrażliwe na działanie środka w fazie 2-3 liści, a perz właściwy w fazie 4-6 liści. Środek nie zwalcza
chwastów, które wzeszły po wykonaniu zabiegu. które wzeszły po wykonaniu zabiegu.

Chwasty wrażliwe
Zalecana dawka
Termin stosowania - faza
środka
rozwojowa chwastu
Chwasty roczne jednoliścienne:


– samosiewy zbóż zwalczane jesienią
0,77 – 1,0 l/ha
Faza 2 liści do końca fazy
krzewienia (BBCH12-29)
– samosiewy
zbóż
zwalczane
wiosną,
1,0 – 1,25 l/ha
chwastnica jednostronna, miotła zbożowa,
owies głuchy, włośnica sina, wyczyniec polny,
życica wielokwiatowa.
Chwasty jednoliścienne wieloletnie
2,0-2,5 l/ha
faza 4-6 liści (BBCH 14-
16)

STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy
polowych.
Środek stosować w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów uwzględniając zalecane fazy
rozwojowe rośliny uprawnej. Dawkę należy dostosować do gatunku zwalczanego chwastu i rośliny
uprawnej. Wyższe z zalecanych dawek środka należy stosować, gdy chwasty znaiduia się w fazie
krzewienia.
Burak cukrowy, burak pastewny (plantacje produkcyjne)
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
2

Termin stosowania: Środek stosować od fazy widocznej pierwszej pary jeszcze nierozwiniętych liści
buraka do fazy, gdy liście zakrywają 90% powierzchni gleby (BBCH11-39).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Uwaga:
Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 3 dni po wykonaniu zabiegu.

Ziemniak
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy początku rozwoju pierwszych liści ziemniaka do fazy
przed całkowitym zakryciem międzyrzędzi (BBCH 10-39), zanim chwasty zostaną całkowicie
zakryte.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Uwaga:
Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 21 dni po wykonaniu zabiegu.

Rzepak ozimy
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni do fazy widocznych 9
lub więcej międzywęźli rzepaku (BBCH 10-39), zanim chwasty zostaną całkowicie zakryte.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Uwaga:
Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu.

Marchew
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni marchwi do fazy, gdy
korzeń osiągnie typowy kształt i wielkość (BBCH 10-49).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH
MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik

Len zwyczajny uprawiany na nasiona, len zwyczajny uprawiany na włókno, konopie siewne
uprawiane na włókno
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy rozwiniętych liścieni do fazy rozwiniętego szóstego
liścia właściwego (BBCH 10-16).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Uwaga:
Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu.

Rzepak jary
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni do fazy widocznych 9
lub więcej międzywęźli (BBCH 10-39).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
3

Uwaga:
Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu.


Słonecznik zwyczajny

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni do fazy 6 liści (BBCH
10-16).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Uwaga:
Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu.

Bób, fasola szparagowa, groch siewny cukrowy uprawiany na strąki
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy rozwiniętego pierwszego liścia właściwego do fazy, gdy
widoczne są pierwsze płatki, ale pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 11-59).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Uwaga:
Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu.

Groch siewny uprawiany na świeże nasiona, fasola zwyczajna uprawiana na świeże nasiona
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy rozwiniętego pierwszego liścia właściwego do fazy, gdy
widoczne są pierwsze płatki, ale pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 11-59).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Uwaga:
Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu.

Fasola zwyczajna uprawiana na suche nasiona, groch siewny uprawiany na suche nasiona,
soczewica jadalna
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy rozwiniętego pierwszego liścia właściwego do fazy, gdy
widoczne są pierwsze płatki, ale pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 11-59).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Uwaga:
Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu.

Bobik, groch pastewny (peluszka), łubin biały, łubin żółty, łubin wąskolistny
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy rozwiniętego pierwszego liścia właściwego do fazy, gdy
widoczne są pierwsze płatki, ale pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 11-59).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Uwaga:
Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu.
Soja
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy pierwszej pary liści właściwych do fazy, gdy widoczne
są pierwsze pąki kwiatowe (BBCH 11-51).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
4

Uwaga:
Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu.


Burak ćwikłowy
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy widocznej pierwszej pary jeszcze nierozwiniętych liści
do fazy, gdy liście zakrywają 90% powierzchni gleby (BBCH 11-39).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Uwaga:
Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 3 dni po wykonaniu zabiegu.

Pietruszka korzeniowa, seler korzeniowy, pasternak, brukiew, chrzan pospolity, rzepa
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni do fazy, gdy korzeń
osiągnie typowy kształt i wielkość (BBCH 10-49).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Pomidor, bakłażan
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy czwartego rozwiniętego liścia na pędzie głównym do
fazy, gdy widocznych jest 9 lub więcej pędów bocznych pierwszego rzędu (BBCH 14-29)
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Topinambur (skarmianie dzikich zwierząt)
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy początku rozwoju pierwszych liści do momentu, gdy
widocznych jest 9 lub więcej międzywęźli (BBCH 10-39).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

ŚRODKI
OSTROŻNOŚCI,
OKRESY
KARENCJI
I
SZCZEGÓLNE
WARUNKI
STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Rzepak ozimy, len zwyczajny uprawiany na nasiona, rzepak jary, słonecznik zwyczajny, soja - 90 dni.
Burak cukrowy, burak ćwikłowy - 60 dni.
Fasola zwyczajna uprawiana na suche nasiona, groch siewny uprawiany na suche nasiona, soczewica
jadalna, ziemniak - 45 dni.
Bób, fasola szparagowa, groch siewny cukrowy uprawiany na strąki - 42 dni.
Chrzan pospolity, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, rzepa, seler korzeniowy - 40 dni.
Fasola zwyczajna uprawiana na świeże nasiona, groch siewny uprawiany na świeże nasiona - 35 dni.
Bakłażan, pomidor-21 dni.
Len zwyczajny uprawiany na włókno, konopie siewne uprawiane na włókno - nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym
zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Burak pastewny (plantacje produkcyjne) - 60 dni.
Bobik, groch pastewny (peluszka), łubin żółty, łubin biały, łubin wąskolistny, topinambur - 45 dni.
Brukiew - 40 dni.
1. Strategia zarządzania odpornością:
Środek zawiera substancję czynną należącą do herbicydów z grupy inhibitorów karboksylazy
acetylokoenzymu A. Stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie działania może
prowadzić do wyselekcjonowania chwastów odpornych. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i
5

rozwoju odporności chwastów, herbicydy z grupy inhibitorów ACCazy powinny być stosowane
zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
- postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin - stosuj środek w
zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczanie chwastów,
- dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia
chwastów,
- używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw,
- stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,
- stosuj mieszanki herbicydu z grupy inhibitorów ACCazy z herbicydami o odmiennym
mechanizmie działania,
- stosuj w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów,
- stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz wciągu sezonu wegetacyjnego
rośliny uprawnej,
- informuj posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
- w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub z posiadaczem
zezwolenia na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin.
2. Opady deszczu występujące co najmniej 2 godziny po zabiegu nie mają wpływu na działanie
środka.
3. Po zabiegu zwalczania perzu nie wykonywać mechanicznej uprawy przez okres 21 dni.
4. Środka nie stosować:
- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny
uprawne, zwłaszcza rośliny jednoliścienne (np.: kukurydza, zboża);
- gdy temperatura powietrza przekracza 27°C.
5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-
znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, przy czym szczególną ostrożność
zachować w sytuacji, gdy w sąsiedztwie uprawiane są zboża,
-
nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych
następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Achiba 05 EC
(np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby czy szkodniki) na polu tym można
uprawiać rośliny, w których środek zaleca się stosować lub inne rośliny dwuliścienne. Rośliny
jednoliścienne, w tym zboża można uprawiać nie wcześniej niż po 6 tygodniach od zastosowania
środka Achiba 05 EC.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w
zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza
z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia
wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia
gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to
możliwe lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację
substancji czynnych środków ochrony roślin lub unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z
przepisami o odpadach.
6

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły sie o taka informacje.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ
OSÓB POSTRONNYCH
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed
oddziaływaniem środków ochrony roślin, w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w
trakcie wykonywania zabiegu.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą
wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół i innych owadów zapylających.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m
od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin lądowych oraz stawonogów niebędących celem działania środka, przy
zastosowaniu dawki:
-
2 l/ha i niższej konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych
rolniczo o szerokości:
- 3 metrów lub
- 1 metra z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej
podczas zabiegu o 50%;
-
powyżej 2 l/ha (do maksymalnej dawki 2,5 l/ha) konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
od terenów nieużytkowanych rolniczo o szerokości:
-
10 metrów lub
-
5 metrów z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej
podczas zabiegu o 50%.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
-
w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
-
w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą,
-
w szczelnie zamkniętym pojemniku,
-
w temperaturze 0°C - 30°C.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
7

środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę. W razie
połknięcia nie wywoływać wymiotów; niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i okazać etykietę
instrukcję stosowania.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na
świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W przypadku dostania się do
oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je
łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę
lekarza.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji -............
Zawartość netto - ..........
Nr partii - ............
8

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody