Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Actara 25 WG
Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 320/2017d z dnia 04.07.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 38/2011 z dnia 06.06.2011 r.

Posiadacz zezwolenia:
Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, tel.: 22 326 06 01,
fax: 22 326 06 99.

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony
roślin:
1. Agrecol Sp. z o. o., Mesznary 2, 98-400 Wieruszów, tel.: 62 78 32 000, fax: 62 78 44 445,
e-mail: agrecol@agrecol.pl.
2. „Sumin” D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. j., Świerkówki 15a, 64 – 605
Wargowo, tel.: 0048 61 29 72 600 lub + 48 61 81 25 113, fax: 0048 61 297 26 02,
e – mail: sumin@sumin.com.pl

A C T A R A 25 WG


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
tiametoksam (substancja z grupy neonikotynoidów) - 250 g/kg (25 %).

Zezwolenie MRiRW nr R - 38/2011 z dnia 06.06.2011 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 320/2017d z dnia 04.07.2017 r.
Uwaga

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia

Zebrać rozsypany produkt.

OPIS DZIAŁANIA
Środek owadobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu
kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania larw i chrząszczy stonki
ziemniaczanej w ziemniaku oraz szkodników ssących i gryzących w sadach jabłoniowych.
Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego, sadowniczego
oraz ręcznego.
STOSOWANIE ŚRODKA
Ziemniak
Stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,08 kg/ha.

Etykieta środka ochrony roślin Actara 25 WG – załącznik do decyzji MRiRW
1

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,06-0,08 kg/ha.

Termin stosowania
: Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika. Wyższą dawkę stosować
w razie licznego wystąpienia chrząszczy lub larw będących w późniejszych stadiach
rozwojowych.
Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym2

Jabłoń
Mszyca jabłoniowa

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 kg/ha.
Termin stosowania środka
: stosować po kwitnieniu, w początkowym okresie wzrostu
zawiązków owocowych.
Środek wykazuje długotrwałe działanie na mszyce.
Liczba zabiegów 2.

Bawełnica korówka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Termin stosowania środka
: stosować po kwitnieniu, w początkowym okresie wzrostu
zawiązków owocowych.
Liczba zabiegów: 2.
Zalecana ilość wody: 500 - 750 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w jabłoni – 2

UWAGI:
1. Środek działa niezależnie od temperatury i warunków pogodowych.
2. Przygotowaną ciecz użytkową zużyć w dniu jej sporządzenia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
─ znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
─ nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego wodą do 1/4
pojemności (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie
wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik
opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne,
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Etykieta środka ochrony roślin Actara 25 WG – załącznik do decyzji MRiRW
2

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środka
nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie używać w miejscach, gdzie
pszczoły mają pożytek (spadź). Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości:
− 1 m od zbiorników i cieków wodnych w uprawie ziemniaka,
− 3 m od zbiorników i cieków wodnych w uprawie jabłoni.

W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:
w przypadku stosowania środka w uprawie ziemniaka:
− 15 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub,
− 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem
rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 95%.

w przypadku stosowania środka w dawce 0,1 kg/ha w uprawie jabłoni:
− 75 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub
− 20 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem
rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 95%;


w przypadku stosowania środka w dawce 0,2 kg/ha w uprawie jabłoni
− 100 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub
− 30 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem
rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 95%.

Etykieta środka ochrony roślin Actara 25 WG – załącznik do decyzji MRiRW
3

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres prewencji dla pszczół (okres zapobiegający zatruciu):
Jabłoń, ziemniak - 14 dni


Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Ziemniak – 14 dni,
jabłoń – 21 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0 oC - 30oC, z dala od źródeł ciepła,
− w miejscach lub obiektach chroniących przed wilgocią.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.Okres ważności - 4 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr partii - .........
Etykieta środka ochrony roślin Actara 25 WG – załącznik do decyzji MRiRW
4

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody