Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Actellic 500 ECZałącznik do decyzji MRiRW nr R - 424/2017d z dnia 17.08.2017 r.


zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-83/2012 z dnia 25.06.2012 r
Posiadacz zezwolenia:
Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, tel.: 22 326-06-01, fax: 22 326-06-
99.

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:

1. AGRECOL Spółka z o.o., Mesznary 2, 98-400 Wieruszów, tel.: 62 78 32 000,
2. „Sumin” D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J. Świerkówki 15a, 64-605 Wargowo, tel.:
61 29 72 600, 61 81 25 113, fax: 61 39 72 602, e-mail sumin@sumin.com.pl,
3. TARGET S.A., Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, tel.: 58 77 41 090,
4. AGROPAK Sp. J., G. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1 d, 43-603 Jaworzno, tel.: 32 61
56 918,
5. PAKON Sp. z o.o., ul. Zakładowa 7, 62 – 510 Konin, tel.:/fax. + 48 63 240 01 18, www.pakon-
konin.pl

A C T E L L I C 500 EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
pirymifos metylowy
(związek z grupy fosforoorganicznych) – 500 g/l (49,02%).

Inne substancje niebezpieczne niebędące substancja czynną: Solwent nafta, węglowodory lekkie
aromatyczne.

Zezwolenie MRiRW nr R-83/2012 z dnia 25.06.2012 r.
zmienione ostatnio decyzją MRiRW nr R - 424/2017d z dnia 17.08.2017 r.Niebezpieczeństwo
H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie
z instrukcją użycia.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301 + P310 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ/ lekarzem. P331 - NIE wywoływać wymiotów.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Etykieta środka ochrony roślin Actellic 500 EC, załącznik do decyzji MRiRW


Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 424/2017d z dnia 17.08.2017 r.


zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-83/2012 z dnia 25.06.2012 r
P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu
kontaktowym, żołądkowym i gazowym, przeznaczony do dezynsekcji pustych pomieszczeń
magazynowych oraz nasion siewnych i przeznaczonych do konsumpcji.

STOSOWANIE ŚRODKA

Dezynsekcja pustych pomieszczeń.
wołek zbożowy, spichrzel surynamski, trojszyk ulec
Opryskiwać za pomocą opryskiwaczy lub zamgławiaczy automatycznych nie wymagajacych
obecności operatora podczas zabiegu.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 litr środka uzupełniony do 10 l wodą na
1000 m2
powierzchni ścian, podłóg i sufitów.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 litr środka uzupełniony do 10 l
wodą na 1000 m2
powierzchni ścian, podłóg i sufitów.

Po zabiegu pomieszczenie pozostawić zamknięte możliwie jak najdłużej, co najmniej 4 godziny.

Uwagi:
1. Przed przystąpieniem do dezynsekcji szczelnie zamknąć drzwi i okna oraz wyłączyć
wentylację.
2. Nie opryskiwać emulsją wodną części maszyn, silników elektrycznych, transmisji
przekładniowych itp.
3. Nie opryskiwać obiektów nasłonecznionych.
4. Po dezynsekcji obiekt można oddać do użytku po wyschnięciu opryskanej powierzchni i
dokładnym wywietrzeniu pomieszczenia.
5. Środek może gorzej działać w magazynach z cementu włóknistego.
6. W przypadku ochrony składowanego jęczmienia słodowego niezbędne jest przeprowadzenie
badań oceniajacych zdolność słodowania.

Dezynsekcja nasion siewnych oraz przeznaczonych do konsumpcji
pszenica, pszenżyto, jęczmień, owies
wołek zbożowy, spichrzel surynamski, trojszyk ulec

Opryskiwać nasiona znajdujące się na pasie transmisyjnym.
Zalecana dawka dla jedorazowego zastosowania: 8 ml środka w 0,75 l – 1,0 l wody na 1 tonę
nasion.
Maksymalna dawka dla jedorazowego zastosowania: 8 ml środka w 0,75 l – 1,0 l wody na 1
tonę nasion.

Ilość wody dostosować do prędkości taśmy transmisyjnej.
Przy ilości ziarna 22,5 – 45 ton/godzinę stosować 0,75 litra wody, przy przepływie poniżej 22,5
tony 1,5 litra wody.
Opryskiwanie średnio lub grubokropliste.

Uwaga: nie opryskiwać ziarna składowanego w pryzmach lub uprzednio traktowanego już
środkiem Actellic 500 EC.

Najlepiej zlecić wykonanie zabiegu wyspecjalizowanemu zakładowi usługowemu.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Etykieta środka ochrony roślin Actellic 500 EC, załącznik do decyzji MRiRW


Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 424/2017d z dnia 17.08.2017 r.


zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-83/2012 z dnia 25.06.2012 r
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza lub zamgławiacza napełnionego
częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza lub zamgławiacza nie wyposażonego w mieszadło
hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza lub zamgławaicza z przygotowaną cieczą użytkową.
Sporządzoną ciecz użytkową zużyć tego samego dnia.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz
skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli
jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed
oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz
w trakcie wykonywania zabiegu.
Nie wdychać oparów.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Dla ludzi - 7 dni


Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
Etykieta środka ochrony roślin Actellic 500 EC, załącznik do decyzji MRiRW


Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 424/2017d z dnia 17.08.2017 r.


zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-83/2012 z dnia 25.06.2012 r
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą,
− z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/ otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione,
− w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu,
− W pojemniku szczelnie zamkniętym, w temperaturze 0 – 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

OBJAWY ZATRUCIA
Pocenie, bóle głowy, osłabienie, zawroty głowy, mdłości, bóle żołądka, wymioty, zwężenie źrenic,
zaburzenie wzroku, drżenie mięśni.

Jeśli wystąpiły jakiekolwiek spośród wyżej wymienionych objawów, zwłaszcza jeśli znana jest
przyczyna skażenia: przerwać pracę, zdjąć zanieczyszczoną odzież, umyć zanieczyszczoną skórę
i włosy, nie dopuścić do jakiegokolwiek wysiłku, natychmiast wezwać lekarza i pokazać mu
etykietę.

Zalecenia dla lekarza:
Leczenie
:
1. Specyficzną odtrutką jest atropina, zastosowana możliwie jak najszybciej.
Może być podawana przez wykwalifikowany personel.
Podawać domięśniowo, co 20 minut, dawkę 2–5 mg (w przypadku dzieci w kilku dawkach), aż
do wystąpienia pełnej atropinizacji. Mogą być potrzebne duże ilości atropiny.
2. Nie należy podawać atropiny pacjentowi, u którego występuje sinica.

W pierwszej kolejności podać tlen.
3. Nie podawać opiatów i barbituranów.
4. W przypadku wystąpienia drgawek podać diazepam (10 mg dożylnie).
5. Do oznaczenia aktywności cholinoesterazy należy pobrać 10 ml krwi żylnej.
6. Reaktywatory cholinoesterazy (pralidoksym) powinny być, jeżeli to możliwe, podawane w tym
samym czasie, co atropina. Nie działają, gdy podawane są po 24 godzinach od wystąpienia
narażenia i nie są substytutami atropiny.
Dawkowanie pralidoksymu:
zatrucia lekkie: 1g w 2–3 ml wody (domięśniowo),

zatrucia ciężkie: 2g w 30 ml wody (dożylnie).
7. Można podawać adsorbenty (węgiel aktywowany).

Inne środki zaradcze:
1. Zapewnić dostęp świeżego powietrza.
2. Obserwować oddech. Jeśli wystąpiły zaburzenia w oddychaniu wykonać sztuczne oddychanie i
utrzymywać aż do momentu przybycia lekarza. Możliwe, że będzie konieczna intubacja
endotrachealną rurką lub tracheotomia, w połączeniu ze sztucznym oddychaniem.
3. Jeśli środek został połknięty – szybko wywołać wymioty (dotykając palcami tylnej części
gardła), podając 1 lub 2 szklanki wody do wypicia. Zabezpieczyć drogi oddechowe przed
przedostawaniem się treści pokarmowych. Kontynuować dopóty, dopóki wymiociny nie będą
przejrzyste. Nie podawać niczego doustnie, jeśli poszkodowana osoba jest nieprzytomna.
Etykieta środka ochrony roślin Actellic 500 EC, załącznik do decyzji MRiRW


Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 424/2017d z dnia 17.08.2017 r.


zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-83/2012 z dnia 25.06.2012 r
4. Zapewnić pacjentowi ciepło, pełny odpoczynek i hospitalizować przez co najmniej 24 godziny.


Okres ważności – 2 lata.
Data produkcji - ......................................................................................................................
Zawartość netto - ....................................................................................................................
Nr partii - ................................................................................................................................
Etykieta środka ochrony roślin Actellic 500 EC, załącznik do decyzji MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody