Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Agenor 450 SL


1
Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 611/2016d
z dnia 29.12.2016 r. zmieniającej zezwolenie
MRiRW nr R- 190/2014 z dnia 16.09.2014 r.

Posiadacz zezwolenia:
HELM AG, Nordkanalstrasse 28, D-20097 Hamburg, Republika Federalna Niemiec,
tel.: +49 40 2375-0, fax: +49 40 2375-1845


AGENOR 450 SLŚrodek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnychZawartość substancji czynnej:
glifosat
(związek z grupy kwasów aminofosforowych) w formie soli izopropyloaminowej – 450 g/l
(37,5%)Zezwolenie MRiRW nr R - 190/2014 z dnia 16.09.2014 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R- 754/2015d z dnia 11.09.2015 r.
oraz decyzją MRiRW nr R- 611 /2016d z dnia 29.12.2016 r.H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 - W celu uniknięcia ryzyka dla zdrowia ludzi i środowiska należy postępować zgodnie
z etykietą.

P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Agenor 450 SL jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego,
stosowanym nalistnie, w uprawie zbóż, rzepaku ozimego, i po zbiorze roślin uprawnych oraz w
sadach jabłoniowych i gruszowych, a także na użytkach zielonych.
Do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i sadowniczych.
Nie stosować przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Agenor 450 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany
jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), przemieszczany
w całej roślinie dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując
zahamowanie wzrostu i rozwoju w ciągu 1 doby, a następnie ich zamieranie. Pierwsze objawy
działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni od zabiegu.
Całkowite zamieranie roślin następuje po około 4 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność
powietrza oraz silne nasłonecznienie przyśpieszają działanie środka.

Etykieta środka ochrony roślin Agenor 450 SL, załącznik do decyzji MRiRW

2
Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 611/2016d
z dnia 29.12.2016 r. zmieniającej zezwolenie
MRiRW nr R- 190/2014 z dnia 16.09.2014 r.

Chwasty wrażliwe na środek w dawce w 4,0 l/ha:
fiołek polny, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna,
miotła zbożowa, ostrożeń polny, perz właściwy, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia
czepna, rdest powojowy, samosiewy rzepaku, samosiewy zbóż, starzec zwyczajny, tasznik
pospolity, wiechlina łąkowa, wiechlina roczna, życica trwała.
Chwasty średnio wrażliwe na środek w dawce w 4,0 l/ha:
koniczyna polna, mniszek pospolity, szczyr roczny, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średnio odporne na środek w dawce w 4,0 l/ha:
szczaw zwyczajny.
Chwasty wrażliwe na środek w dawce w 2,5 l/ha:
chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita.
Chwasty średnio wrażliwe na środek w dawce w 2,5 l/ha:
chaber bławatek, fiołek polny, komosa biała, perz zwyczajny.


STOSOWANIE ŚRODKA

A. Pola uprawne po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych –
zwalczanie perzu właściwego i innych chwastów
Przygotowanie pola pod uprawę
Termin stosowania: Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone,
intensywnie rosnące chwasty.
Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych zabiegów
uprawowych.
W momencie opryskiwania perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć
co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć
co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście
właściwe.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha


B. Sady (jabłoń, grusza)
Termin stosowania: Środek można stosować od wiosny do lata, na intensywnie rosnące
chwasty, które osiągnęły wysokość 15-20 cm.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha

UWAGI
1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe.
2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami,
tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę
drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.


Etykieta środka ochrony roślin Agenor 450 SL, załącznik do decyzji MRiRW

3
Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 611/2016d
z dnia 29.12.2016 r. zmieniającej zezwolenie
MRiRW nr R- 190/2014 z dnia 16.09.2014 r.

C. Użytki zielone
Środek do stosowania w celu odnowienia łąk i pastwisk.
Termin stosowania: Środek stosuje się, gdy chwasty osiągną wysokość 15 cm. W momencie
opryskiwania perz powinien wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha

D. Pola uprawne przed zbiorem zbóż

D.1. Zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór.
Uwaga:
Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i miejscach wystąpienia dużego
nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór.

Pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, jęczmień ozimy,
jęczmień jary.
Termin
stosowania:
Środek
stosować
w
fazie
dojrzałości
woskowej
ziarna,
gdy jego wilgotność wynosi 20-30%, to jest na 7 - 14 dni przed przewidywanym zbiorem.
W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie
intensywnego rozwoju.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha

D.2. Desykacja
Uwaga:
Dopuszcza się zastosowanie na plantacji zbóż lub jej części wyłącznie w sytuacji, gdy
stan uprawy lub warunki pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny
jednoczesnej fazy dojrzałości zbóż do zbioru.
Termin stosowania: Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy jego wilgotność
wynosi 20-30%, to jest na 7 -14 dni przed przewidywanym zbiorem.

Pszenica ozima
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,2 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,2 l/ha

Pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, jęczmień ozimy, jęczmień jary
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha

Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie zbóż: 1

PRZECIWWSKAZANIA
1. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz na plantacjach przeznaczonych
do produkcji materiału siewnego oraz na cele browarnicze.
2. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej.
Etykieta środka ochrony roślin Agenor 450 SL, załącznik do decyzji MRiRW

4
Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 611/2016d
z dnia 29.12.2016 r. zmieniającej zezwolenie
MRiRW nr R- 190/2014 z dnia 16.09.2014 r.

3. Słomę zbóż można używać jako paszy lub podściółki dla zwierząt.

UWAGI


1. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg wykonać rano lub późnym
popołudniem.
2. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu
opryskiwacza.

E. Pola uprawne przed zbiorem rzepaku ozimego
- Zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór, desykacja
Uwaga
Dopuszcza się zastosowanie na plantacji rzepaku lub jej części w sytuacji wystąpienia
dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy stan uprawy lub warunki
pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości
rzepaku do zbioru.

Termin
stosowania:
Środek
stosować, gdy
wilgotność
nasion
wynosi
(mierzona
wilgotnościomierzem) poniżej 30%. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny
być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju. Termin stosowania musi uwzględnić
okres karencji środka.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha


PRZECIWWSKAZANIE
Nie stosować środka na plantacjach nasiennych.

UWAGI

1. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg wykonać rano
lub późnym popołudniem.
2. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym
do przejazdu opryskiwacza


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu na którym stosowano środek Agenor 450 SL można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi
uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć gdy na zwalczanych chwastach wystąpią
objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ
ROLNICZĄ
1. Środka nie stosować:
- przed wschodami chwastów,
- na mokre rośliny,
- przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 1 godziny
po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu).
- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.

2. Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym.
Etykieta środka ochrony roślin Agenor 450 SL, załącznik do decyzji MRiRW

5
Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 611/2016d
z dnia 29.12.2016 r. zmieniającej zezwolenie
MRiRW nr R- 190/2014 z dnia 16.09.2014 r.


3. Środki ochrony roślin zawierające substancję czynną glifosat można stosować
na tej samej powierzchni maksymalnie dwukrotnie w przeciągu roku kalendarzowego
z zachowaniem minimalnego odstępu czasu 90 dni. W ciągu jednego roku kalendarzowego nie
można przekroczyć maksymalnej łącznej dawki substancji czynnej glifosat, która wynosi 3,6
kg/ha.


SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Stosować odpowiednie rękawice ochronne.
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną
jej ilość. Przed wlaniem środka do zbiornika opryskiwacza należy opakowanie silnie wstrząsnąć
aż do uzyskania jednolitej zawiesiny. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza
napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać
trzykrotnie
wodą,
a
popłuczyny
wlać
do
zbiornika
opryskiwacza
z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
W przypadku przerw w pracy opryskiwacza, przed przystąpieniem do opryskiwania włączyć
mieszadło i dokładnie wymieszać ciecz.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz
mechaniczne wymieszać.


POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz
skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli
jest to możliwe, lub,

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.


WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.


Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść i nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.


Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w
pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z
gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
Etykieta środka ochrony roślin Agenor 450 SL, załącznik do decyzji MRiRW

6
Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 611/2016d
z dnia 29.12.2016 r. zmieniającej zezwolenie
MRiRW nr R- 190/2014 z dnia 16.09.2014 r.


W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne
jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.


Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Pszenica, pszenżyto, jęczmień – 7 dni,
Rzepak – 14 dni,
Owoce ziarnkowe (jabłka, gruszki) – 42 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w
którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy


Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:

5 -7 dni

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym
miejscu.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Nie dopuścić do przemarznięcia środka.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Etykieta środka ochrony roślin Agenor 450 SL, załącznik do decyzji MRiRW

7
Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 611/2016d
z dnia 29.12.2016 r. zmieniającej zezwolenie
MRiRW nr R- 190/2014 z dnia 16.09.2014 r.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.Okres ważności – 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
Etykieta środka ochrony roślin Agenor 450 SL, załącznik do decyzji MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody