Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Agriphon 480 SL

Załącznik do pozwolenia MRiRW nr R- 24/2016 h.r. z dnia 8.03.2016 r.


Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:

AGRI-GROW Sp. z o.o., ul. Wąska 3/7, 85-036 Bydgoszcz


AGRIPHON 480 SL


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
etefon (związek z grupy fosfonowych) -480 g/l (39,51%)Pozwolenie MRiRW nr R- 24/2016 h.r. z dnia 8.03.2016r.Niebezpieczeństwo

H315 - Działa drażniąco na skórę.
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia

P261 - Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P280 - Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P321 - Zastosować określone leczenie (patrz poniżej na etykiecie).
P304 + P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do
odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P312 – W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z
lekarzem.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.

OPIS DZIAŁANIA
AGRIPHON 480 SL jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu, w formie koncentratu
rozpuszczalnego w wodzie.
AGRIPHON 480 SL jest regulatorem wzrostu, który powoduje skrócenie i usztywnienie
źdźbeł zbóż, co zapobiega wyleganiu łanu. Środek jest zalecany do stosowania na
plantacjach zbóż szczególnie narażonych na wylegnięcie.
Intensywność działania środka zależy od terminu zastosowania, fazy rozwojowej rośliny
uprawnej, zwartości łanu, stanowiska oraz warunków atmosferycznych.
Najlepszy efekt zastosowania środka uzyskuje się na plantacjach w dobrej kondycji,
aktywnie rosnących i intensywnie nawożonych.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA

ZBOŻA OZIME I JARE

Jęczmień ozimy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Termin stosowania:
Środek stosować od fazy drugiego kolanka (BBCH 32) do fazy liścia flagowego – liść
flagowy całkowicie rozwinięty, widoczny języczek liściowy (BBCH 39). W celu większej
redukcji wysokości łanu stosować od fazy, gdy widoczny jest, ale jeszcze nierozwinięty
liść flagowy (BBCH 37) do fazy liścia flagowego (BBCH 39).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Jęczmień jary
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować od fazy drugiego kolanka (BBCH 32) do fazy widocznych pierwszych
ości (BBCH 49). W celu większej redukcji wysokości łanu stosować w fazie liścia
flagowego - liść flagowy całkowicie rozwinięty, widoczny języczek liściowy (BBCH 39).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Pszenica ozima
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować od fazy widocznego liścia flagowego (BBCH 37) do końcowej fazy
nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego (późna faza rozwoju kłosa) (BBCH 45).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

W celu zwiększenia redukcji wysokości łanu pszenicy ozimej w fazie początku wzrostu
źdźbła (BBCH 30) można zastosować środek zawierający chlorek chloromekwatu w dawce,
odpowiadającej 900 g chlorku chloromekwatu na 1 ha, a następnie w okresie od fazy
widocznego liścia flagowego (BBCH 37) do końcowej fazy nabrzmiewania pochwy liściowej
liścia flagowego (późna faza rozwoju kłosa) (BBCH 45) środek AGRIPHON 480 SL w dawce
0,5 l/ha.
Zastosowanie środka zawierającego chlorek chloromekwatu ww. zakresie jest możliwe tylko
w przypadku, jeśli jest ono zgodne z etykietą tego środka.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Środki chwastobójcze z grupy fenoksykwasów przeznaczone do zwalczania chwastów
dwuliściennych stosować przed środkiem AGRIPHON 480 SL w dawkach i terminach
podanych na ich etykietach
Stosowanie środka AGRIPHON 480 SL w mieszaninie z innym środkiem ochrony roślin jest
możliwe tylko w przypadku, jeżeli zalecenia z etykiety tego środka pozwalają na takie
stosowanie.

Środka nie stosować:
- od okresu kłoszenia się zbóż,
- na rośliny mokre lub chore, uszkodzone przez szkodniki czy wykazujące niedobór
składników pokarmowych,
- w warunkach suszy,
- w temperaturze poniżej 10°C,
- na 4-5 godzin przed spodziewanym deszczem,
- w ciągu 10 dni od wykonania zabiegu środkiem chwastobójczym lub nawożenia dolistnego,
- na plantacjach silnie zachwaszczonych, jeżeli nie zastosowano środków chwastobójczych,
ponieważ skrócenie źdźbeł może stworzyć lepsze warunki dla rozwoju chwastów,
- na plantacjach, gdzie rośliny są narażone na stres lub poddane stresowi (np. ze względu na
panujące warunki glebowe) ponieważ może to skutkować wtórnym krzewieniem czy
niepełnym wykształceniem kłosów lub wytworzeniem zdrobniałego ziarna.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie uprawy,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed użyciem - nie trzymać dłużej niż 4 godziny.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą,
przy włączonym mieszadle. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.


WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść i nie pić ani nie palić podczas stosowania produktu.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
Unikać zanieczyszczenia oczu.
Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę
lekarza.
Zawiera etefon (kwas 2-chloroetylofosfonowy) będący fosforoorganicznym inhibitorem
cholinoesterazy. Nie stosować środka w przypadku przeciwwskazań medycznych do
kontaktu z substancjami o powyższym działaniu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą.
Przechowywać w temperaturze 00C - 300C, w dobrze wentylowanym miejscu.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony
roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących
postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku:
- zanieczyszczenia skóry - natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i zmyć
starannie skórę wodę z mydłem.
- zanieczyszczenia oczu - przepłukiwać delikatnym strumieniem wody przez 20 minut.
- połknięcia - nie wywoływać wymiotów.
Jeśli pacjent jest przytomny, podać do picia mleko lub wodę.
Utrzymywać ciepłotę ciała.
Toksyczność preparatu wynika z jego właściwości kwasowych.
Może spowodować perforacje żołądka.
Nie podawać substancji alkalicznych.Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .......
Nr partii -

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody