Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Agritox 500 SL

Załącznik do decyzji MRiRW nr R -126/2017d z dnia 05.04.2017 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 109/2012 z dnia 17.08.2012 r.


Posiadacz zezwolenia:
Nufarm GmbH & Co KG, St. Peter Strasse 25, A - 4021 Linz, Republika Austrii,
tel.: +43 732 6918 2006, fax: +43 732 6918 2004.

Podmiot wprowadzający środek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Nufarm Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, Rzeczpospolita Polska,
tel.: + 48 22 620 32 52, fax: +48 22 654 07 97, www.nufarm.pl
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony
roślin:
Agropak Sp. J. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno, tel.: 32 745 11 12,
www.agropak.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:
Wilshire Holding Sp. z o. o., Pass 20 N, 05-870 Błonie, tel.: 22 731 50 82, fax: 22 725 54 01,
www.whlogistics.plAGRITOX 500 SL


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
MCPA - związek z grupy fenoksykwasów – 500 g w litrze środka (42,73%).


Zezwolenie MRiRW nr R - 109/2012 z dnia 17.08.2012 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 251/2014d z dnia 17.07.2014 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 126/2017d z dnia 05.04.2017 r.Niebezpieczeństwo

H 410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H 318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P 102 - Chronić przed dziećmi.
P 270 - Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
P 280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
ETYKIETA środka ochrony roślin Agritox 500 SL
1


P 305 + P 351 + P 338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać
wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
Nadal płukać.

OPIS DZIAŁANIA
AGRITOX 500 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania
roztworu wodnego, stosowanego nalistne, przeznaczony do powschodowego zwalczania
jednorocznych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, pszenicy
jarej, jęczmieniu jarym i owsie.
Środek Agritox 500 SL stosuje się używając opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez liście chwastów powodując ich deformację, a następnie
zahamowanie wzrostu roślin i ich zamieranie.
Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.
Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, komosa biała, mak polny, tasznik pospolity, tobołki
polne.
Chwasty średnio wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa.
Chwasty średnio odporne: bodziszek drobny, maruna bezwonna, przetacznik perski,
przetacznik rolny, rdest powojowy, samosiewy rzepaku.
Chwasty odporne: fiołek polny, przytulia czepna, rumian polny.

STOSOWANIE ŚRODKA
1. Pszenica ozima
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zabieg wykonać wiosną po ruszeniu wegetacji od fazy 3 - ch rozkrzewień do końca fazy
3 - go kolanka.
2. Jęczmień ozimy
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zabieg wykonać wiosną po ruszeniu wegetacji od fazy 3 - ch rozkrzewień do końca fazy
3 - go kolanka.
3. Jęczmień jary
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zabieg wykonać od fazy 3-ch rozkrzewień do końca fazy 2-go kolanka.
4. Pszenica jara
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zabieg wykonać od fazy 3-ch rozkrzewień do końca fazy 2-go kolanka.
5. Owies
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zabieg wykonać od fazy 3-ch rozkrzewień do końca fazy 2-go kolanka.
ETYKIETA środka ochrony roślin Agritox 500 SL
2


Środek można również stosować w mieszankach zbóż jarych wg powyższych zaleceń.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku konieczności zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku
uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy
przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny rolnicze.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środka nie stosować:
− na rośliny chore, wylegnięte i uszkodzone,
− w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC,
− w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż +5oC,
− w okresie nadmiernej suszy lub zbliżających się deszczów.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, nie
wcześniej niż 6 godzin po zakończeniu zabiegu, lub,
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka
myjącego.

ETYKIETA środka ochrony roślin Agritox 500 SL
3


Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed
użyciem w innych roślinach niż zalecane.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin lądowych nie będących celem zwalczania konieczne jest stosowanie
strefy ochronnej w odległości:
− 20 metrów od terenów nieużytkowanych rolniczo;
lub
− 5 metrów od terenów nieużytkowanych rolniczo z jednoznacznym użyciem rozpylaczy
redukujących znos cieczy użytkowej o 75%;
lub
− 10 metrów od terenów nieużytkowanych rolniczo z jednoczesnym użyciem rozpylaczy
redukujących znos cieczy użytkowej o 50%.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin,
dla zwierząt – 14 dni.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):

Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą,
− w temperaturze 0oC - 30oC.

ETYKIETA środka ochrony roślin Agritox 500 SL
4


Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

ETYKIETA środka ochrony roślin Agritox 500 SL
5

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody