Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Agrofarm Glyfosat 360 SLZałącznik do decyzji MRiRW nr R-746/2015d
z dnia 07.09.2015 r. zmieniającej zezwolenie
MRiRW nr R – 71/2011 z dnia 17.11.2011 r.
Posiadacz zezwolenia:
Agrofarm Sp. z o.o., ul. Inflancka 5 lok. nr 42; 00 -189 Warszawa, tel./fax,:+48 (22)810-11-
37, e-mail: b
i u
ro @
a g
ro f a
rm.pl
A G R O F A R M GLYFOSAT 360 SL
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,9 %) w postaci soli
izopropyloaminowej
Zezwolenie MRiRW nr R-71/2011 z dnia 17.11.2011 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-73/2011d z dnia 02.03.2012 r.,
decyzją MRiRW nr R-323/2014d z dnia 04.09.2014 r.
oraz decyzją MRiRW nr R- 746/2015d z dnia 07.09.2015 r.
Uwaga
H319- Działa drażniąco na oczy.
H411-Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401- W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P363 - Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
Kontynuować płukanie.
P391 -Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany
nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych
i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych w zespole upraw
pożniwnych oraz na terenach nieużytkowanych rolniczo. Środek przeznaczony
do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych oraz ręcznych (place magazynowe).
1
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest przez zielone części roślin (liście, zielone pędy), a następnie
przemieszczany do części podziemnych (korzenie, rozłogi, itp.), powodując ich zamieranie.
Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu.
Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura
i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyśpieszają działanie środka.
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, ostrożeń polny, perz właściwy, rumian polny i samosiewy
zbóż.
STOSOWANIE ŚRODKA
1. Pola uprawne (po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw
pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów).
Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie rosnące
chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem środka nie wykonywać
żadnych zabiegów uprawowych.
W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej
3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co
najmniej 5 cm wysokości a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście
właściwe.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4-5 l/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha używając rozpylaczy zapewniających oprysk
średniokroplisty.
UWAGI
1. Wyższe dawki środka stosować w okresie chłodnej pogody, szczególnie w przypadku
silnego zachwaszczenia perzem.
2. Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach występuje wyraźne
objawy działania środka (więdnięcie i żółknięcie).
2. Tereny nieużytkowane rolniczo (nieużytki, place magazynowe /na chwasty
wyrastające pomiędzy płytami betonowymi/).
Nieużytki (zwalczanie perzu właściwego i chwastów dwuliściennych na nieużytkach)
W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 15-25 cm i wytworzyć co najmniej
4- 6 w pełni wykształcone liście.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Place magazynowe ( chwasty wyrastające pomiędzy płytami betonowymi)
Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres
wegetacji.
Stosować opryskiwacz plecakowy.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: stosować ciecz użytkową o stężeniu
2% (0,2 l środka w 10 litrach wody).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: stosować ciecz użytkową o
stężeniu 2% (0,2 l środka w 10 litrach wody).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
NASTĘPSTWO ROŚLIN
2
Na polu gdzie zastosowano Agrofarm Glyfosat 360 SL można uprawiać wszystkie rośliny.
Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć gdy na zwalczanych chwastach
wystąpią objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7
dniach od zastosowania środka.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Środka nie stosować:
- przed wschodami chwastów,
- na rośliny mokre,
- przed spodziewanym deszczem (mniej niż 6 godzin),
- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny
uprawne
Opryskiwać w dni bezwietrzne, na co najmniej 4 godzin przed spodziewanym deszczem.
W czasie opryskiwania unikać znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie pola oraz nakładania
się jej na stykach pasów i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, z
włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny
wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza
uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie
wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza należy zwrócić
uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika.
Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARTURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.
- po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli
jest to możliwe lub
- unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
- unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację
Środki ostrożności dla osób stosujących środek
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie w trakcie przygotowywania cieczy
użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę.
3
Środki ostrożności zawiązane z ochroną środowiska naturalnego
Nie zanieczyszczać wód środków ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru roślin (okres karencji)
nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres prewencji dla pasz):
nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić
rośliny uprawiane następczo

5-7 dni
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiających kontakt z żywnością,
napojami lub paszą
- w temperaturze 0°C - 30°C.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności- 2 lata
Data produkcji -
Zawartość netto-
Nr parti -
4

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody