Weź udział w konkursie Dziękujemy Mamom
i wygraj nagrody dla Ciebie i Twojego dziecka

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Agrosulfuron 750 WGZa
Z ł
a ą
ł c
ą zn
z i
n k
i do zezwolenia MRiRW nr R - 204/2016 z
z dn
d i
n a
i
a 03.10.2016 r.

Posiadacz zezwolenia:
Agrofarm Sp. z o.o., ul
u .
l Inf
n la
l n
a c
n k
c a
a 5,
5 lo
l k
o .42, 00-189 Warszawa tel./f
/ ax
a :
x 22
2 810-11-37;
e-mail: biuro@agrofarm.plAgrosulfuron 750 WG


Śr
Ś od
o e
d k
e
k pr
p zez
e na
n c
a z
c on
o y
n
y do
o st
s os
o o
s w
o an
a i
n a
a pr
p zez
e
z uż
u yt
y ko
k w
o ni
n kó
k w
ó p
r
p of
o es
e j
s o
j n
o a
n l
a n
l yc
y h
c


Za
Z w
a a
w r
a toś
o ć sub
u s
b t
s an
a c
n j
c i
i czy
z nn
n e
n j
e :
:
chlorosulfuron (sub
u s
b tan
a c
n j
c a
a z
z g
r
g up
u y
p
y pochodnych sulfonylomocznika) - 75
7 0
5
0 g/
g kg
k
g (75
7 %
5 )
%

Ze
Z z
e w
z ol
o en
e i
n e
e M
Ri
R RW
R nr
n R

R - 204/2016 z dnia 03.10.2016 r.
Uwaga

H319 - Dz
D i
z a
i ł
a a
ł
a dr
d aż
a n
ż i
n ą
i c
ą o
o na
n
a oc
o zy
z .
y
H410 - Dz
D i
z a
i ł
a a
ł
a ba
b r
a dz
d o
z
o tok
o syc
y zn
z ie
i
e na
n
a or
o g
r an
a i
n z
i m
z y
y wo
w d
o n
d e
n ,
e po
p w
o o
w d
o u
d j
u ąc
ą dł
d u
ł g
u ot
o rw
r a
w łe
ł
e skutki.

EUH 401 - W cel
e u
l
u un
u i
n k
i ni
n ę
i c
ę ia
i
a za
z g
a roż
o e
ż ń
e
ń dl
d a
l
a zd
z r
d ow
o i
w a
i
a lu
l d
u z
d i
i i
i środ
o o
d w
o i
w s
i ka,
a
, na
n l
a e
l ż
e y
y po
p s
o tęp
ę o
p w
o a
w ć
a
ć
zgodnie z instrukcją użycia

P280 - Stosować ręk
ę aw
a i
w c
i e
e oc
o hr
h on
o n
n e
n /
e oc
o hr
h on
o ę
n
ę oc
o z
c u
z .
u
P337 + P313 - W pr
p zy
z p
y ad
a k
d u
u ut
u rzy
z m
y ywa
w n
a i
n a
i
a się
i
ę dz
d i
z a
i ła
ł n
a i
n a
i
a dr
d aż
a n
ż ią
i c
ą eg
e o
o na
n
a oc
o zy
z :
y Za
Z s
a ię
i g
ę ną
n ć
ą
porady/ zgłosić się
i
ę po
p d
o
d op
o i
p e
i k
e ę
ę le
l k
e ar
a za
z .
a
Zebrać rozsypany produkt

OPIS DZIAŁANIA
Agrosulfuron 750 WG jest he
h r
e bi
b c
i yd
y e
d m
e w
w for
o mie
i
e gra
r n
a u
n l
u
l do
d
o spo
p r
o zą
z d
ą z
d a
z n
a i
n a
i
a za
z wi
w e
i s
e in
i y
n
y wo
w d
o n
d e
n j
e ,
,
stosowanym do
d g
o le
l b
e o
b w
o o
w
o
lu
l b
u
b
na
n l
a ils
i tni
n e
i ,
e pr
p ze
z z
e n
z a
n c
a zo
z n
o ym do
d
o
zwa
w lcza
z n
a ia chwastów
dwuliściennych i mio
i t
o ły
ł
y zbo
b ż
o o
ż we
w j
e w
w pszenicy ozimej.
Zg
Z od
o n
d i
n e
i
e z
z kla
l s
a yf
y ik
i ac
a j
c ą
ą HR
H A
R C
A
C sub
u s
b tan
a c
n j
c a
a czy
z n
y n
n a
n chl
h o
l r
o osul
u f
l ur
u on
o
n zo
z s
o tał
a a
ł
a zak
a la
l s
a yf
y ik
i ow
o a
w n
a a
n
a do
d
o
grupy B.
Śr
Ś od
o e
d k
e pr
p ze
z z
e n
z a
n c
a zo
z n
o y
y do
d
o stos
o ow
o a
w n
a i
n a
i
a pr
p zy
y uż
u yc
y iu
i
u sam
a ob
o i
b e
i ż
e n
ż e
n g
e o
o lu
l b
u
b cią
i g
ą ni
n k
i ow
o e
w g
e o
g
o
opryskiwacza polowego.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Ag
A ros
o ul
u f
l ur
u on
o
n 75
7 0
5
0 WG
G jes
e t he
h r
e bi
b c
i yd
y e
d m
e sel
e e
l k
e tyw
y n
w ym
y o
o dz
d i
z a
i ł
a a
ł n
a i
n u
i
u uk
u ła
ł d
a o
d w
o y
w m
y . Po
P b
o i
b e
i r
e an
a y
n
y jes
e t
s
t
pr
p ze
z z
e
z lilś
i cie
i
e i
i kor
o ze
z n
e i
n e
i
e roś
o liln
i
n i
i szy
z b
y k
b o
o pr
p ze
z m
e ie
i s
e zc
z za
z n
a y
y w
w cał
a e
ł j
e roś
o liln
i i
n e
i .
e Wst
s rzy
z m
y uj
u e
e cał
a k
ł ow
o i
w c
i ie
i
lu
l b
u
b og
o ran
a i
n c
i za
z
a wz
w r
z os
o t i
i ro
r z
o wó
w j
ó chw
h a
w s
a tów
w wk
w rót
ó ce
e po
p
o za
z b
a i
b e
i g
e u,
u po
p
o czy
z m
y na
n s
a tęp
ę u
p j
u e stopniowe
przebarwianie się roślin.
Etykieta środ
o k
d a
a o
c
o hr
h ony
n r
ośliln
i
n Ag
A r
g os
o ulf
l u
f r
u on
n 7
50
5
0 W

G – za
z łą
ł c
ą zn
z i
n k
i d
o
o ze
z zw
z ole
l n
e ia
i
a MRiR
i W
1

Najlepszy efekt zwalczania chwastów uzyskuje się stosując środek przed ich wschodami lub
na młode intensywnie rosnące chwasty. Zastosowany przedwschodowo niszczy chwasty
znajdujące się w fazie siewek. Chwasty jednoliścienne są skuteczniej niszczone przed
wschodami. W przypadku silnego zachwaszczenia miotłą zbożową zabieg wykonać najlepiej
przed wschodami lub po wschodach do fazy 3 liści miotły, a w przypadku przytulii czepnej
opryskiwać po wschodach do fazy trzech okółków przytulii.

Dawka 20g/ha
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, samosiewy rzepaku, tasznik
pospolity.
Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, miota zbożowa, przytulia czepna.

Dawka 25 g/ha
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przytulia
czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity.
Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny.
Chwasty odporne: perz właściwy.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 25 g/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20-25 g/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować na jesieni od fazy pierwszego liścia, do końca fazy drugiego liścia
(BBCH 11-12).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

UWAGI:
1. Wyższą dawkę stosować do zwalczania przytulii czepnej i miotły zbożowej.
2. Niesprzyjający działaniu środka przebieg pogody (łagodna, bezmroźna zima o dużej ilości
opadów) może spowodować potrzebę dodatkowego zwalczania niektórych chwastów
wiosną np. przytulii czepnej.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji traktowanej środkiem
Agrosulfuron 750 WG, po upływie 3 miesięcy od jego zastosowania można uprawiać
wyłącznie pszenicę lub owies.
Po zbiorze rośliny uprawnej, do odchwaszczania której był stosowany środek Agrosulfuron
750 WG roślinami następczymi mogą być po upływie:
– 9 miesięcy - wyłącznie zboża oraz rzepak ozimy,
– 16 miesięcy - pozostałe rośliny z wyjątkiem buraków i lucerny,
– 24 miesięcy - wszystkie rośliny.
Przed siewem lub sadzeniem rośliny następczej zaleca się wykonanie orki na głębokość co
najmniej 20 cm.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Strategia zarządzania odpornością
Środek zawiera substancję czynną należącą do herbicydów z grupy inhibitorów syntazy
acetolaktanowej (ALS). Stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie działania
Etykieta środka ochrony roślin Agrosulfuron 750 WG – załącznik do zezwolenia MRiRW
2

może prowadzić do wyselekcjonowania chwastów odpornych. Aby zminimalizować ryzyko
wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, herbicydy z grupy inhibitorów ALS powinny być
stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
– postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosuj
środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczania chwastów,
– dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju
i nasilenia chwastów,
– używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp.,
– stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,
– stosuj mieszanki herbicydu z grupy ALS z herbicydami o odmiennym mechanizmie
działania,
– stosuj w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych
chwastów,
– stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu
wegetacyjnego rośliny uprawnej,
– informuj posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
– w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub z producentem
środka ochrony roślin.
2.
Rośliny inne niż zboża i len mogą być wrażliwe nawet na znikomą pozostałość środka
w glebie. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi rozkład środka w glebie są:
kwasowość, wilgotność oraz aktywność mikrobiologiczna gleby. Wraz ze wzrostem
kwasowości (zmniejszanie się wartości pH), wilgotności i temperatury gleby środek
rozkłada się szybciej. Przed zastosowaniem środka Agrosulfuron 750 WG należy:

zbadać odczyn gleby (pH w wodzie) poszczególnych pól na których ma być
stosowany środek (metodą wodnego roztworu gleby, stosunek wody do gleby 1:1)

wykluczyć możliwość stosowania na glebach o pH wyższym niż 7,5,

ustalić możliwość uprawy roślin następczych po roślinach traktowanych środkiem
(zgodnie z zaleceniami podanymi w punkcie „Następstwo roślin” )
3. Opady deszczu występujące wcześniej niż 3 godziny po zabiegu mogą obniżyć
skuteczność działania środka.
4. Susza, niskie, a także bardzo wysokie temperatury opóźniają działanie środka.
5. W warunkach sprzyjających silnemu pobieraniu i/lub stresu niektóre odmiany roślin
chronionych mogą reagować przejściową zmianą koloru, która nie ma wpływu na plon.
6. Środka nie stosować:

w okresie dużego nasłonecznienia,

gdy amplituda temperatur między dniem, a nocą jest wyższa niż 17oC,

na polach o pH gleby wyższym niż 7,5 na glebach bardzo lekkich oraz na polach
nawożonych przedsiewnie wapnem typu tlenkowego w tym samym sezonie, w którym
ma być zastosowany środek,

w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin pastewnych,

przed i w trakcie przymrozku,

na rośliny mokre od deszczu lub rosy,

na zamarzniętą lub pokrytą śniegiem powierzchnię pola,

na plantacjach roślin chorych, osłabionych przez szkodniki, mróz, nadmiar wilgoci,
suszę, niedobór składników mineralnych lub inne czynniki powodujące osłabienie
wzrostu. Stosowanie na glebach bardzo lekkich zwiększa negatywny wpływ ww.
czynników.
7. Ze względu na szczególne zagrożenie zniszczenia roślin, do odchwaszczania których
Agrosulfuron 750 WG nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie pola,
– nakładania jej na stykach pasów i uwrociach,
– wylewania resztek cieczy użytkowej oraz wody użytej do mycia sprzętu w miejscach
zasięgu korzeni roślin.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Etykieta środka ochrony roślin Agrosulfuron 750 WG – załącznik do zezwolenia MRiRW
3

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie
wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku
przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową
w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć, płucząc trzykrotnie wodą. Opłukać wewnętrzną
powierzchnię zbiornika przy użyciu ciśnieniowego urządzenia płuczącego lub ręcznie,
zużywając objętość wody ok. 5% pojemności zbiornika. Włączyć pompę i przy zamkniętych
rozpylaczach otworzyć odpowiednie zawory, aby przepłukać wszystkie elementy układu
cieczowego. Rozproszyć uzyskaną ciecz roboczą na uprzednio opryskiwanej powierzchni.
Powtórzyć tą czynność jeszcze dwukrotnie.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu oraz odzież roboczą w trakcie przygotowywania
cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.


Etykieta środka ochrony roślin Agrosulfuron 750 WG – załącznik do zezwolenia MRiRW
4

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0 oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się
pod opiekę lekarza.


Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr partii - .........

Etykieta środka ochrony roślin Agrosulfuron 750 WG – załącznik do zezwolenia MRiRW
5

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody