Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Agrotalonil 500 SC
Za
Z ł
a ą
ł c
ą zn
z i
n k
i do
d
o de
d c
e yz
y j
z i
i MR
M iRW
R
n
r
n
r R
R - 481/2016d z dnia 17.10
1 .2016 r.
zmieniając
ą ej
e ze
z z
e wo
w l
o e
l n
e i
n a
i
a MR
M i
R R
i W
R
n
r
n
r R
R - 70/2015 z dnia 15.04
0 .
4 20
2 1
0 5
1
5 r
.

Posiadacz zezwolenia:
Agrofarm Sp. z o.o., ul
u .
l
. I
n
I f
n la
l n
a c
n k
c a
a 5,
5 lo
l k
o .4
. 2
4 , 00 – 18
1 9
8
9 W

ar
a s
r za
z w
a a
w ,
a tel
e .
l :/
: f
/ ax
a :
x +
4
+ 8
4
8 22
2 810-11-37
e-mail: biuro@agrofarm.pl


AG
A ROTAL
A ONIL
L 500 SC


Śr
Ś od
o e
d k
e
k pr
p zez
e na
n c
a z
c on
o y
n
y do
o st
s os
o o
s w
o an
a i
n a
a pr
p zez
e
z uż
u yt
y ko
k w
o ni
n kó
k w
ó p
r
p of
o es
e j
s o
j n
o a
n l
a n
l yc
y h
c
h


Za
Z w
a a
w r
a toś
o ć sub
u s
b t
s an
a c
n j
c i
i czy
z nn
n e
n j
e :
:
chlorotalonil (zw
z i
w ą
i ze
z k
e z
z g
rup
u y
p
y f
tal
a a
l n
a ó
n w
ó )
w - 500 g/l (39,09%)


Załącznik do
d
o z
ez
e w
z ol
o en
e i
n a
i
a MRi
R RW
R
nr
n R
R - 70
7
0 /
20
2 1
0 5
1
5 z dn
d i
n a
a 15
1 .
5 04
0 .
4 20
2 1
0 5
1
5 r.
r ,
zmien
e i
n on
o e
n g
e o
g
o de
d c
e y
c z
y j
z ą
j
ą MRi
R RW
R
nr
n
r R
R - 481/2016d z dnia 17.10
1 .2016 r.Uwaga

H317 - Mo
M ż
o e
ż
e po
p w
o o
w d
o o
d wa
w ć rea
e k
a cj
c ę
ę al
a e
l r
e g
r ic
i zn
z ą
n
ą sk
s ór
ó y
r .
y
H319 - Dz
D i
z a
i ł
a a
ł
a dr
d aż
a n
ż i
n ą
i c
ą o
o na
n
a oc
o zy
z .
y
H332 - Działa szkodliwie w na
n s
a tęp
ę s
p twi
w e
i
e wd
w yc
y ha
h n
a i
n a.
a
H351 - Po
P d
o e
d j
e rze
z w
e a
w
a się
i ,
ę że
ż
e po
p w
o o
w d
o u
d j
u e
e rak
a a.
a
H410 - Dz
D i
z a
i ł
a a
ł
a ba
b r
a dz
d o
z
o tok
o syc
y zn
z ie
i
e na
n
a or
o g
r an
a i
n z
i m
z y
y wo
w d
o n
d e
n
e po
p w
o o
w d
o u
d j
u ąc
ą dł
d u
ł g
u o
g t
o r
t w
r a
w łe
ł
e skut
u k
t i.
i

EUH 401 - W cel
e u
l
u un
u i
n k
i ni
n ę
i c
ę ia
i
a za
z g
a roż
o e
ż ń
e
ń dl
d a
l
a zd
z r
d ow
o i
w a
i
a lu
l d
u z
d i
i i
i środ
o o
d w
o i
w s
i ka,
a
, na
n l
a e
l ż
e y
y po
p s
o tęp
ę o
p w
o a
w ć
a
ć
zgodnie z instrukcją użycia

P280 - St
S os
o ow
o a
w ć
a ręk
ę aw
a i
w c
i e
e oc
o hr
h on
o n
n e
n /ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302 + P352 - W PR
P Z
R Y
Z P
Y A
P D
A K
D U
K
U KO
K NT
N AK
A T
K U
T
U ZE
Z
E SK
S Ó
K RĄ
R :
Ą Um
U yć
y du
d ż
u ą
ż
ą ilo
l ś
o cią
i
ą wo
w d
o y
y
z mydłem.
P305 + P351 + P338 - W PR
P Z
R Y
Z P
Y A
P D
A K
D U
K
U DO
D ST
S A
T N
A I
N A
A SI
S Ę
Ę DO
D OCZ
C U
Z :
U Os
O troż
o n
ż i
n e
i
e pł
p u
ł k
u ać
a wo
w d
o ą
d
ą
pr
p ze
z z
e kilik
l a
a min
i u
n t
u .
t Wyj
y ąć
ą soc
o ze
z wki
i kon
o t
n ak
a tow
o e
w ,
e jeż
e e
ż l
e il są
ą i moż
o n
ż a
n
a je
e ła
ł two
w
o us
u un
u ą
n ć
ą . Na
N d
a a
d l
a
płukać.
P308 + P313 - W pr
p zy
z pa
p d
a k
d u
u na
n r
a aż
a e
ż n
e i
n a
i
a lu
l b
u
b styczn
z o
n ś
o ci:
i Za
Z s
a ię
i g
ę ną
n ć
ą po
p r
o ad
a y
d /
y zg
z ło
ł s
o ić
i się
i
ę po
p d
o
d
opiekę lekarza.

OPIS DZIAŁANIA
Agrotalonil 500 SC jest fun
u g
n ic
i yd
y e
d m
e , kon
o c
n en
e t
n r
t at
a em
e w
w po
p s
o tac
a i
i st
s ęż
ę o
ż n
o e
n j
e za
z w
a i
w e
i s
e iny do
roz
o c
z ie
i ń
e c
ń za
z n
a ia
i
a wo
w d
o ą
d
ą o dz
d i
z a
i ła
ł n
a i
n u
i
u po
p wi
w e
i r
e zc
z hn
h i
n ow
o y
w m
y do
d
o stos
o ow
o a
w n
a ia
i za
z p
a o
p b
o i
b e
i g
e awc
w ze
z g
e o
o
w ochronie pr
p ze
z d
e
d cho
h r
o ob
o a
b m
a i
i gr
g zy
z b
y o
b wy
w m
y i
i mar
a c
r hw
h i
w ,
i sel
e e
l r
e a
a kor
o ze
z n
e i
n o
i w
o e
w g
e o,
o uprawianego
w
w grun
u c
n ie
i
e i
i po
p d
o
d os
o ło
ł n
o a
n m
a i
i og
o ór
ó k
r a
a i
i po
p m
o id
i o
d r
o a.
Śr
Ś od
o e
d k
e pr
p ze
z z
e n
z a
n c
a zo
z n
o y do
d
o st
s os
o ow
o a
w n
a i
n a
i
a pr
p zy
z uż
u y
ż c
y iu
i
u sam
a ob
o i
b e
i ż
e n
ż yc
y h lu
l b
u
b cią
i g
ą ni
n k
i ow
o y
w c
y h
h
op
o r
p ys
y kiw
i a
w c
a zy
y po
p l
o o
l wy
w c
y h
h or
o az
a
z op
o r
p ys
y kiw
i a
w c
a zy
y ręc
ę zn
z yc
y h.
h
Etykieta środ
o k
d a
a o
c
o hr
h ony
n r
ośliln
i
n Ag
A r
g ot
o al
a on
o i
n l 500
0
0 SC
S ,
, za
z łąc
ą zn
z ik
i d
o
d
o de
d c
e yzj
z i MRiRW
1

STOSOWANIE ŚRODKA
Ogórek (pod osłonami)
Mączniak rzekomy
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,4% (400 ml środka w 100 litrach
wody lub 40 ml środka w 10 litrach wody).
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4% (200-400 ml środka
w 100 litrach wody lub 20-40 ml środka w 10 litrach wody).

Termin stosowania:
Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów
choroby (od fazy kiedy na pędzie głównym rozwiniętych jest 9 lub więcej liści - skala 2-
stopniowa lub na pędzie głównym rozwinięty 9 liść-skala 3-stopniowa do początku fazy
rozwoju owoców – pierwszy owoc na pędzie głównym osiąga typowy kształt i wielkość
zbiorczą: BBCH 19 109- 71) następnie co 7-10 dni. Wykonywać 2-3 zabiegi w sezonie.

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1200-1500 l/ha (120-150 l/1000 m2 lub 12-15l/100 m2)
Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7 -10 dni.

Pomidor (pod osłonami)
Zaraza ziemniaka
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,3% (300 ml środka w 100 litrach
wody lub 30 ml środka w 10 litrach wody).
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,2 – 0,3% (200-300 ml środka
w 100 litrach wody lub 20-30 ml środka w 10 litrach wody).
Wyższe stężenie cieczy użytkowej stosować w razie większego zagrożenia wystąpienia
zarazy ziemniaka.

Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo od fazy otwartego pierwszego kwiatu (BBCH 69 619) do
fazy kiedy pierwszy owoc osiągnął typową wielkość (BBCH 72 702).

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1200-1500 l/ha (120-150 l/1000 m2 lub 12-15l/100 m2)
Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7 -10 dni.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Uwagi:
1. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
2. Środek stosować w szklarniach z izolowaną powierzchnią glebową.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik
Etykieta środka ochrony roślin Agrotalonil 500 SC, załącznik do decyzji MRiRW
2

Pomidor uprawiany w gruncie
Zaraza ziemniaka, alternarioza, septorioza, szara pleśń, mączniak prawdziwy
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Termin stosowania :
Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów
choroby, od początku fazy gdy na pędzie głównym widoczny jest zawiązek pierwszego pąka
kwiatowego na wydłużonej szypułce do końca fazy kwitnienia (BBCH 50-70).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Ogórek uprawiany w gruncie
Mączniak rzekomy, alternarioza
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania :
Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów
choroby, od początku fazy gdy na pędzie głównym widoczny jest zawiązek pierwszego pąka
kwiatowego na wydłużonej szypułce do końca fazy kwitnienia (BBCH 50-70).
Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Marchew

Alternarioza naci marchwi, mączniak prawdziwy baldaszkowatych
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów
choroby, od początku fazy gdy widoczne są pierwsze pojedyncze ale nadal zamknięte pąki
kwiatowe głównego kwiatostanu do końca fazy gdy 50% owoców osiąga typową wielkość
(BBCH 55-75).
Zalecana ilość wody: 600 - 800 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Seler korzeniowy

Septorioza selera
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów
choroby, od początku fazy gdy widoczne są pierwsze pojedyncze ale nadal zamknięte pąki
kwiatowe głównego kwiatostanu do końca fazy gdy 50% owoców osiąga typową wielkość
(BBCH 55- 75).
Etykieta środka ochrony roślin Agrotalonil 500 SC, załącznik do decyzji MRiRW
3

Zalecana ilość wody: 600 - 800 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Pietruszka
Septorioza
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów
choroby, od początku fazy gdy widoczne są pierwsze pojedyncze ale nadal zamknięte pąki
kwiatowe głównego kwiatostanu do końca fazy gdy 50% owoców osiąga typową wielkość
(BBCH 55- 75).
Zalecana ilość wody: 600 - 800 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartość opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem)
i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne,
ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć, płucząc trzykrotnie wodą. Opłukać wewnętrzną
powierzchnie zbiornika przy użyciu ciśnieniowego urządzenia płuczącego lub ręcznie,
zużywając objętość wody ok. 5% pojemności zbiornika. Włączyć pompę i przy zamkniętych
rozpylaczach otworzyć odpowiednie zawory, aby przepłukać wszystkie elementy układu
cieczowego. Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy
użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej. Powtórzyć tę czynność dwukrotnie.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Etykieta środka ochrony roślin Agrotalonil 500 SC, załącznik do decyzji MRiRW
4

Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin oraz ochronę oczu / ochronę twarzy w trakcie przygotowywania
cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W czasie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosowanie środka poza okresami
aktywności pszczół.
W przypadku uprawianego w gruncie pomidora, ogórka oraz marchwi i selera korzeniowego:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin i stawonogów niebędących celem działania środka, konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Pomidor uprawiany w gruncie, ogórek uprawiany w gruncie - 3 dni.
Marchew, seler korzeniowy - 14 dni.
Pietruszka - 28 dni.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą, w temperaturze 0oC - 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr partii - .........
Etykieta środka ochrony roślin Agrotalonil 500 SC, załącznik do decyzji MRiRW
5

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody